Skip to main content

Culture and Creativity

Projekti spodbujajo aktivnosti mobilnosti za:

  • učeče se: učence, dijake, študente, praktikante, vajence, mlade, učeče se odrasle
  • osebje: profesorje, učitelje, trenerje, mladinske delavce in osebje organizacij, dejavnih na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine

Projekti so namenjeni predvsem podpori učečim se pri pridobivanju znanja, spretnosti in odnosa, vključno z jezikovnimi kompetencami.

Splošni cilj je ublažiti socialno-ekonomske posledice pandemije COVID-19 za mlade, zlasti s krepitvijo zmogljivosti in posebnimi ukrepi za podporo okrevanju mladinskega sektorja ter spodbujanjem solidarnosti in vključenosti.

V okviru projektov se oblikujejo mreže, ki spodbujajo regionalna partnerstva in omogočajo mladim po vsej Evropi, da vzpostavijo skupne projekte, organizirajo izmenjave in spodbujajo usposabljanje (na primer za mladinske voditelje) s fizičnimi in spletnimi aktivnostmi.

Cilj koalicij je okrepiti inovacijsko zmogljivost Evrope s spodbujanjem inovacij s sodelovanjem in pretokom znanja med področjem visokošolskega izobraževanja, področjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja (začetnega in nadaljnjega) ter širšim vključevanjem socialno-ekonomskega okvira, vključno s področjem raziskav.

Vodnik za prijavitelje je na voljo tukaj.

Ta ukrep podpira vzpostavitev in razvoj evropskih platform centrov poklicne odličnosti, ki prispevajo k regionalnemu razvoju, inovacijam, vključevanju, strategijam pametne specializacije in mednarodnim platformam za sodelovanje.

Platformam se lahko pridružijo države z dobro razvitimi sistemi poklicne odličnosti ter države v procesu razvoja podobnih pristopov.

Njihov namen je raziskati celoten potencial institucij poklicnega izobraževanja in usposabljanja za proaktivno vlogo pri podpiranju rasti in inovacij.

To so mednarodna partnerstva za sodelovanje med organizacijami, dejavnimi na področju mladine v državah članicah EU, tretjimi državami, ki so pridružene programu, in tretjimi državami, ki niso pridružene programu.

Projekti podpirajo mednarodne izmenjave, sodelovanje in politični dialog na področju mladine in neformalnega učenja z namenom, da bi mladim omogočili trajnostni socialno-gospodarski razvoj in blaginjo.

Cilj projektov je:

• Mladim omogočiti, da se vključijo v civilno družbo in se naučijo sodelovati v njej.

Manjša partnerstva so namenjena razširitvi dostopa do programa Erasmus+ za manjše akterje in posameznike, ki jih je z ukrepi na področju šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mladine težko doseči.

Ukrep vključuje manjše zneske nepovratnih sredstev za kratkotrajnejše projekte.

Upravni zahtevki so enostavnejši. Nepovratna sredstva so zlasti pomembna za nove udeležence programa Erasmus+, predvsem za organizacije z manjšo organizacijsko zmogljivostjo.

Sodelovalna partnerstva omogočajo organizacijam, da:

  • povečajo kakovost in ustreznost svojih dejavnosti
  • razvijajo in krepijo svoje mreže partnerjev
  • povečajo svoje zmogljivosti za skupno delovanje na nadnacionalni ravni
  • spodbujajo internacionalizacijo svojih dejavnosti
  • izmenjujejo in razvijajo nove prakse in zamisli

Projekti so namenjeni razvoju inovativnih praks in izvajanju skupnih pobud, ki spodbujajo sodelovanje, vzajemno učenje in izmenjavo izkušenj na evropski ravni.

Subscribe to Erasmus+