Skip to main content

Culture and Creativity

Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν ψηφιακές ευκαιρίες ώστε να βελτιώνουν τις διαδικασίες και τα προϊόντα τους με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ενωσιακή χρηματοδότηση θα διατεθεί σε κόμβους που υποστηρίζονται ήδη (ή θα υποστηριχθούν) από τα κράτη μέλη (ή τις περιφέρειές τους), προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της δημόσιας χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα S+T+ARTS είναι μια πλατφόρμα που αποσκοπεί στη στενότερη σύνδεση της τεχνολογίας και των καλλιτεχνικών πρακτικών με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Στηρίζει την ανάπτυξη τεχνολογιών που είναι πιο δημιουργικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς μέσω της συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών, επιστημόνων, μηχανικών και ερευνητών.

Το iPortunus δημιουργήθηκε για να επεκτείνει τις ευκαιρίες κινητικότητας και να ενισχύσει τις διεθνείς συνεργασίες που επιτρέπουν σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες του τομέα του πολιτισμού να εργάζονται, να πραγματοποιούν παραστάσεις και συμπαραγωγές σε όλες τις χώρες, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε διαφορετικές αγορές, βοηθώντας τους να προσελκύσουν νέο κοινό ή ακολούθους, ενισχύοντας τις διεθνείς συνεργασίες και διευρύνοντας τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους.

Η πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (ΝΕΜπ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού και διεπιστημονικού κινήματος που συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με την καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ. Η πρωτοβουλία είναι προϊόν κοινού σχεδιασμού μέσω της άμεσης συμμετοχής πολιτών, εμπειρογνωμόνων, επιχειρήσεων και θεσμικών οργάνων και έχει ως στόχο:

Το ΤΑΜΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα έγκαιρης ένταξης, με δυνατότητα για ποσοστό συγχρηματοδότησης υψηλότερο από το σύνηθες προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και την κοινωνία των πολιτών. Το νέο πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στα πρώτα στάδια της ένταξης και οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

Το σκέλος για τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες διευκολύνει: την ανάπτυξη δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων· την αντιστοίχιση, την ανάπτυξη και την υψηλότερη αξιοποίηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στον χώρο εργασίας και συναφών δραστηριοτήτων.

Το σκέλος του προγράμματος Invest EU για τις ΜΜΕ διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και τη διαθεσιμότητά της, κυρίως για τις ΜΜΕ και τις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων ΜΜΕ και αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Επιπλέον, προσφέρει κεφαλαιακή στήριξη σε ΜΜΕ που δεν ήταν ήδη προβληματικές υπό όρους κρατικών ενισχύσεων στο τέλος του 2019, αλλά αντιμετωπίζουν έκτοτε σημαντικούς κινδύνους λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19.

Το υποπρόγραμμα του LIFE για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας στηρίζει τη μετάβαση προς μια οικονομία ενεργειακά αποδοτική, βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.

Παρέχει χρηματοδότηση για τον συντονισμό και τη στήριξη δράσεων με υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία, οι οποίες στοχεύουν στην άρση των φραγμών της αγοράς που παρεμποδίζουν την κοινωνικοοικονομική μετάβαση προς τη βιώσιμη ενέργεια.

Το πρόγραμμα LIFE συγχρηματοδοτεί έργα στους ακόλουθους τομείς:
• προσαρμογή των αστικών περιοχών και χωροταξικός σχεδιασμός·
• ανθεκτικότητα των υποδομών·
• βιώσιμη διαχείριση των υδάτων σε επιρρεπείς στην ξηρασία περιοχές·
• διαχείριση πλημμυρών και παράκτιων ζωνών·
• ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, της δασοκομίας και του τουρισμού·
• στήριξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ όσον αφορά την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

Έργο αλληλεγγύης είναι μια μη κερδοσκοπική δραστηριότητα αλληλεγγύης που προτείνεται, αναπτύσσεται και υλοποιείται από νέους ανθρώπους για μια περίοδο 2 έως 12 μηνών.

Κάθε έργο περιλαμβάνει μια ομάδα τουλάχιστον πέντε νέων που εστιάζουν σε ένα σαφώς καθορισμένο θεματικό πεδίο το οποίο θα διερευνήσουν μέσω καθημερινών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας.

Το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακών ανταλλαγών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε επίδοξους νέους επιχειρηματίες να συνεργαστούν και να αποκομίσουν γνώσεις από πιο έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διοικούν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες.

Η συγκεκριμένη ευκαιρία χρηματοδότησης στηρίζει έργα στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Μπορεί να αφορά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, καθώς και ευρύ φάσμα αιτούντων/αιτουσών. Η στήριξη παρέχεται σε έργα που προβλέπουν διακρατική πολιτιστική συνεργασία και τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της δημιουργίας και της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων τέχνης και Ευρωπαίων καλλιτεχνών και καλλιτέχνιδων σε διακρατικό επίπεδο.

Έργο αλληλεγγύης είναι μια μη κερδοσκοπική δραστηριότητα αλληλεγγύης που προτείνεται, αναπτύσσεται και υλοποιείται από νέους ανθρώπους για περίοδο 2 έως 12 μηνών. Κάθε έργο περιλαμβάνει μια ομάδα τουλάχιστον πέντε νέων που εστιάζουν σε ένα σαφώς καθορισμένο θεματικό πεδίο το οποίο θα διερευνήσουν μέσω καθημερινών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας.

Το πρόγραμμα «ΑΚΕ-ΕΕ προς έναν βιώσιμο πολιτιστικό κλάδο» αποσκοπεί στην ενίσχυση του δυναμικού του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και της συμβολής του στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και την πολιτιστική καινοτομία, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αυξήσει τα έσοδα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτισμού.

Οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας του ΕΙΤ είναι συμπράξεις που φέρνουν σε επαφή επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, και αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους και στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ευδοκίμηση δημιουργικών διαδικασιών σκέψης και καινοτομίας. Οι κοινότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην ίδρυση νέων εταιρειών και στην κατάρτιση μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL) είναι ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ που επικεντρώνεται στη μεταφορά της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη δημόσια διοίκηση. Παρέχει στρατηγική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες και υποδομές. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και τη διαμόρφωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης, αποφέροντας οφέλη σε όλους, αλλά ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι επενδυτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας, επίδειξης και ψηφιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που σχετίζονται με την προώθηση νέων προϊόντων και τεχνολογιών στην αγορά. Περιλαμβάνουν επίσης καινοτόμες διεργασίες και οργανωτικές καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων σε διάφορους τομείς.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Διεύρυνση της συμμετοχής και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» έχουν ως στόχο να προωθήσουν τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω στης ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας.

Τα έργα της ομάδας 3 «Πολιτική προστασία για την κοινωνία» θα στηρίξουν την υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την ανθεκτικότητα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας μπορούν να συμμετέχουν: • σε ερευνητικά έργα που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών· • στην εκτίμηση των κινδύνων καταστροφών και των τρωτών σημείων σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς· • σε μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η ομάδα 1 «Υγεία» έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής και δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βασικών αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών, τομέων και αξιακών αλυσίδων.

Η ομάδα 2 «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ που σχετίζονται με:
• την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών·
• τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς·
• την ανταπόκριση στους κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς, καθώς και τη διαμόρφωση αυτών.

Το σκέλος αυτό αναπτύσσει τις ικανότητες των ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην προαγωγή των αξιών και των δικαιωμάτων, και των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στη στρατηγική εφαρμογή των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Στόχος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπεράσπισης και επαγρύπνησης, καθώς και η προώθηση, η προστασία και η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις αξίες της Ένωσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Το FARNET είναι κοινότητα ανθρώπων που υλοποιούν έργα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η κοινότητα αυτή φέρνει σε επαφή ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (ΟΤΔΑ), διαχειριστικές αρχές, πολίτες και εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να εργαστούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και των παράκτιων περιοχών. Στο παρελθόν η πρωτοβουλία αυτή είχε συχνά στηρίξει έργα που σχετίζονταν με τις τέχνες και τη χειροτεχνία, καθώς και με την πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης συμβάλλει ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού. Το ταμείο αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, παρέχοντάς τους εξατομικευμένη στήριξη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) είναι το κύριο μέσο της Ευρώπης για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Με προϋπολογισμό περίπου 99,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σ’ αυτούς τους τομείς.

Το ΕΤΠΑ αποτελεί μέρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διόρθωσης των ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών της, με στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, ιδίως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) διευκολύνει τις επενδύσεις σε αγροτικές υποδομές. Πολλές αγροτικές περιοχές της Ένωσης αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η υποεπένδυση σε συνδεσιμότητα, υποδομές και βασικές υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων. Η στήριξη πολιτιστικών έργων δεν αναφέρεται σαφώς στο πρόγραμμα, ωστόσο το ΕΓΤΑΑ διευκολύνει τις επενδύσεις σε αγροτικές υποδομές χωρίς να αποκλείονται οι πολιτιστικές υποδομές.

Γενικός στόχος είναι ο μετριασμός των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στους νέους, κυρίως μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και ειδικών μέτρων για τη στήριξη της ανάκαμψης του τομέα της νεολαίας, καθώς και μέσω της προώθησης της αλληλεγγύης και της συμπεριληπτικότητας.

Οι συμμαχίες ενισχύουν την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί προάγοντας την καινοτομία μέσω της συνεργασίας και της ροής γνώσεων μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής (αρχικής και συνεχούς) εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.

Ο οδηγός του προγράμματος είναι διαθέσιμος εδώ.

Οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών στηρίζουν ευρωπαϊκές συμπράξεις μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών, δημόσιων αρχών και ενδιαφερόμενων μερών.

Οι ακαδημίες αναπτύσσουν μια ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Η δράση αυτή στηρίζει τη δημιουργία και ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλατφορμών για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης, καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και στις διεθνείς συνεργατικές πλατφόρμες.

Οι πλατφόρμες είναι ανοικτές στη συμμετοχή χωρών με καλά ανεπτυγμένα συστήματα επαγγελματικής αριστείας, καθώς και σε χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης παρόμοιων προσεγγίσεων.

Πρόκειται για διεθνείς συμπράξεις συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Τα έργα στηρίζουν τις διεθνείς ανταλλαγές, τη συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο στον τομέα της νεολαίας και της μη τυπικής μάθησης, με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας των νέων.

Συγκεκριμένα:

Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus (ΕΜΚΜΠ) είναι υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένα διακρατικά προγράμματα σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ενισχύουν την ελκυστικότητα και την αριστεία της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως και προσελκύουν ταλέντα στην Ευρώπη.

Οι συμπράξεις μικρής κλίμακας έχουν ως στόχο να διευρύνουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus+ φορέων μικρής κλίμακας και ατόμων η προσέγγιση των οποίων είναι δύσκολη στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της νεολαίας.

Οι επιχορηγήσεις προορίζονται για έργα μικρής διάρκειας με χαμηλά επίπεδα χρηματοδότησης.

Οι διοικητικές απαιτήσεις είναι απλές. Οι επιχορηγήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για νεοεισερχόμενους στο Erasmus+, ιδίως για οργανώσεις με μικρότερη οργανωτική ικανότητα.

Οι εικονικές ανταλλαγές είναι διαδικτυακές διαπροσωπικές δραστηριότητες.

Προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ανάπτυξη μη τεχνικών δεξιοτήτων μεταξύ ατόμων από τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα, κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες και συντονίζονται πάντοτε από εκπαιδευμένο διαμεσολαβητή.

Ο οδηγός του προγράμματος είναι διαθέσιμος εδώ.

Το υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής» έχει ως στόχο να διευκολύνει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, χωρίς τοξικές ουσίες, ενεργειακά αποδοτική και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομία, καθώς και να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Το υποπρόγραμμα περιλαμβάνει άμεσες παρεμβάσεις ή μπορεί να στηρίξει την ενσωμάτωση των στόχων αυτών σε άλλες πολιτικές.

Οι ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας είναι έργα μεγάλης κλίμακας και υψηλού αντικτύπου. Υλοποιούνται με τη συμμετοχή νέων από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες και πρόκειται για βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις που αφορούν κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις σε τομείς πολιτικής που καθορίζονται κάθε χρόνο σε επίπεδο ΕΕ.

Οι αιτήσεις μπορούν:

Τα έργα εθελοντισμού προσφέρουν στους νέους ανθρώπους ευκαιρίες για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους.

Ο εθελοντισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί στη χώρα διαμονής του εθελοντή ή σε άλλη χώρα (διασυνοριακά). Τα έργα μπορούν να επικεντρώνονται σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής ή η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.

Τα θεματικά προγράμματα του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) στηρίζουν δράσεις που συνδέονται με την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα θέματα προτεραιότητας περιλαμβάνουν: ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία, κοινωνία των πολιτών, σταθερότητα και ειρήνη, καθώς και παγκόσμιες προκλήσεις όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι γυναίκες και τα παιδιά, η εργασία, η κοινωνική προστασία, ο πολιτισμός, η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή.

Ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) χρηματοδοτεί την εξωτερική δράση της ΕΕ, παρέχοντας στην ΕΕ τη δυνατότητα να προασπίζει και να προωθεί αποτελεσματικά τις αξίες και τα συμφέροντά της παγκοσμίως.

Τα γεωγραφικά προγράμματα του ΜΓΑΔΣ προωθούν τη συνεργασία με τις χώρες-εταίρους στις ακόλουθες περιοχές:
• ευρωπαϊκή γειτονία (19,32 δισ. ευρώ)·
• υποσαχάρια Αφρική (29,18 δισ. ευρώ)·
• Ασία και Ειρηνικός (8,48 δισ. ευρώ)·
• Βόρεια και Νότια Αμερική, και Καραϊβική (3,39 δισ. ευρώ).

Το δίκτυο «Enterprise Europe Network» (EEN) είναι ένα περιφερειακό δίκτυο, μια υπηρεσία μίας στάσης για τις ΜΜΕ που επιδιώκουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Για τον σκοπό αυτόν, το EEN παρέχει στις ΜΜΕ επιχειρηματική στήριξη και τις συμβουλεύει σχετικά με ευκαιρίες στην εσωτερική αγορά. Το EEN συνεργάζεται με περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως οι πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης, οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας, και τα κέντρα βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ).

Το εργαστήριο δημιουργικής καινοτομίας θα παρέχει κίνητρα σε παράγοντες από όλους τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, ώστε να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με δυνητικά θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο σε πολλούς τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Subscribe to Αρχιτεκτονική