Skip to main content

Culture and Creativity

Η ομάδα 1 «Υγεία» έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής και δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βασικών αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών, τομέων και αξιακών αλυσίδων.

Η ομάδα 2 «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ που σχετίζονται με:
• την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών·
• τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς·
• την ανταπόκριση στους κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς, καθώς και τη διαμόρφωση αυτών.

Το σκέλος αυτό αναπτύσσει τις ικανότητες των ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην προαγωγή των αξιών και των δικαιωμάτων, και των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στη στρατηγική εφαρμογή των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Στόχος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων υπεράσπισης και επαγρύπνησης, καθώς και η προώθηση, η προστασία και η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις αξίες της Ένωσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Το FARNET είναι κοινότητα ανθρώπων που υλοποιούν έργα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η κοινότητα αυτή φέρνει σε επαφή ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (ΟΤΔΑ), διαχειριστικές αρχές, πολίτες και εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να εργαστούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και των παράκτιων περιοχών. Στο παρελθόν η πρωτοβουλία αυτή είχε συχνά στηρίξει έργα που σχετίζονταν με τις τέχνες και τη χειροτεχνία, καθώς και με την πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης συμβάλλει ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού. Το ταμείο αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, παρέχοντάς τους εξατομικευμένη στήριξη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) είναι το κύριο μέσο της Ευρώπης για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Με προϋπολογισμό περίπου 99,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σ’ αυτούς τους τομείς.

Το ΕΤΠΑ αποτελεί μέρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διόρθωσης των ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών της, με στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, ιδίως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) διευκολύνει τις επενδύσεις σε αγροτικές υποδομές. Πολλές αγροτικές περιοχές της Ένωσης αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η υποεπένδυση σε συνδεσιμότητα, υποδομές και βασικές υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων. Η στήριξη πολιτιστικών έργων δεν αναφέρεται σαφώς στο πρόγραμμα, ωστόσο το ΕΓΤΑΑ διευκολύνει τις επενδύσεις σε αγροτικές υποδομές χωρίς να αποκλείονται οι πολιτιστικές υποδομές.

Γενικός στόχος είναι ο μετριασμός των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στους νέους, κυρίως μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και ειδικών μέτρων για τη στήριξη της ανάκαμψης του τομέα της νεολαίας, καθώς και μέσω της προώθησης της αλληλεγγύης και της συμπεριληπτικότητας.

Οι συμμαχίες ενισχύουν την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί προάγοντας την καινοτομία μέσω της συνεργασίας και της ροής γνώσεων μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής (αρχικής και συνεχούς) εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.

Ο οδηγός του προγράμματος είναι διαθέσιμος εδώ.

Subscribe to Καλλιτεχνική χειροτεχνία