Skip to main content

Culture and Creativity

Οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν ψηφιακές ευκαιρίες ώστε να βελτιώνουν τις διαδικασίες και τα προϊόντα τους με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ενωσιακή χρηματοδότηση θα διατεθεί σε κόμβους που υποστηρίζονται ήδη (ή θα υποστηριχθούν) από τα κράτη μέλη (ή τις περιφέρειές τους), προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος της δημόσιας χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα S+T+ARTS είναι μια πλατφόρμα που αποσκοπεί στη στενότερη σύνδεση της τεχνολογίας και των καλλιτεχνικών πρακτικών με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Στηρίζει την ανάπτυξη τεχνολογιών που είναι πιο δημιουργικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς μέσω της συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών, επιστημόνων, μηχανικών και ερευνητών.

Το iPortunus δημιουργήθηκε για να επεκτείνει τις ευκαιρίες κινητικότητας και να ενισχύσει τις διεθνείς συνεργασίες που επιτρέπουν σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες του τομέα του πολιτισμού να εργάζονται, να πραγματοποιούν παραστάσεις και συμπαραγωγές σε όλες τις χώρες, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε διαφορετικές αγορές, βοηθώντας τους να προσελκύσουν νέο κοινό ή ακολούθους, ενισχύοντας τις διεθνείς συνεργασίες και διευρύνοντας τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους.

Η πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (ΝΕΜπ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού και διεπιστημονικού κινήματος που συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με την καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ. Η πρωτοβουλία είναι προϊόν κοινού σχεδιασμού μέσω της άμεσης συμμετοχής πολιτών, εμπειρογνωμόνων, επιχειρήσεων και θεσμικών οργάνων και έχει ως στόχο:

Το ΤΑΜΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα έγκαιρης ένταξης, με δυνατότητα για ποσοστό συγχρηματοδότησης υψηλότερο από το σύνηθες προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και την κοινωνία των πολιτών. Το νέο πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στα πρώτα στάδια της ένταξης και οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:

Το σκέλος για τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες διευκολύνει: την ανάπτυξη δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων· την αντιστοίχιση, την ανάπτυξη και την υψηλότερη αξιοποίηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στον χώρο εργασίας και συναφών δραστηριοτήτων.

Το υποπρόγραμμα του LIFE για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας στηρίζει τη μετάβαση προς μια οικονομία ενεργειακά αποδοτική, βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.

Παρέχει χρηματοδότηση για τον συντονισμό και τη στήριξη δράσεων με υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία, οι οποίες στοχεύουν στην άρση των φραγμών της αγοράς που παρεμποδίζουν την κοινωνικοοικονομική μετάβαση προς τη βιώσιμη ενέργεια.

Το πρόγραμμα LIFE συγχρηματοδοτεί έργα στους ακόλουθους τομείς:
• προσαρμογή των αστικών περιοχών και χωροταξικός σχεδιασμός·
• ανθεκτικότητα των υποδομών·
• βιώσιμη διαχείριση των υδάτων σε επιρρεπείς στην ξηρασία περιοχές·
• διαχείριση πλημμυρών και παράκτιων ζωνών·
• ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, της δασοκομίας και του τουρισμού·
• στήριξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ όσον αφορά την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

Έργο αλληλεγγύης είναι μια μη κερδοσκοπική δραστηριότητα αλληλεγγύης που προτείνεται, αναπτύσσεται και υλοποιείται από νέους ανθρώπους για μια περίοδο 2 έως 12 μηνών.

Κάθε έργο περιλαμβάνει μια ομάδα τουλάχιστον πέντε νέων που εστιάζουν σε ένα σαφώς καθορισμένο θεματικό πεδίο το οποίο θα διερευνήσουν μέσω καθημερινών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας.

Το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακών ανταλλαγών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε επίδοξους νέους επιχειρηματίες να συνεργαστούν και να αποκομίσουν γνώσεις από πιο έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διοικούν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες.

Η συγκεκριμένη ευκαιρία χρηματοδότησης στηρίζει σχέδια που έχουν ως αντικείμενο τη μετάφραση, έκδοση, διανομή και προώθηση έργων μυθοπλασίας. Η δράση αυτή στηρίζει τους ακόλουθους στόχους:

  • την ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων,
  • την προσέγγιση νέου κοινού όσον αφορά την ευρωπαϊκή λογοτεχνία στην ΕΕ και πέραν αυτής,
  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα του βιβλίου.

Τα σχέδια μικρής κλίμακας μπορούν να προτείνουν μεταφράσεις έως και 10 διαφορετικών βιβλίων.

Η συγκεκριμένη ευκαιρία χρηματοδότησης στηρίζει έργα στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Μπορεί να αφορά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, καθώς και ευρύ φάσμα αιτούντων/αιτουσών. Η στήριξη παρέχεται σε έργα που προβλέπουν διακρατική πολιτιστική συνεργασία και τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της δημιουργίας και της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων τέχνης και Ευρωπαίων καλλιτεχνών και καλλιτέχνιδων σε διακρατικό επίπεδο.

Οι αποστολές της ΕΕ είναι μια συντονισμένη προσπάθεια της Επιτροπής να συγκεντρώσει τους απαραίτητους πόρους όσον αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, τις πολιτικές και τους κανονισμούς, καθώς και άλλες δραστηριότητες. Επίσης, αποσκοπούν στην κινητοποίηση και την ενεργοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα ερευνητικά ιδρύματα, οι αγρότες και οι διαχειριστές γης, οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές, ώστε να επιτευχθούν πραγματικά και διαρκή αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα για τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας αποσκοπεί στη δημιουργία πιο συνδεδεμένων, συμπεριληπτικών και αποτελεσματικών οικοσυστημάτων καινοτομίας και στη στήριξη της επέκτασης των επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας.

Τα οικοσυστήματα καινοτομίας

Η δράση αποσκοπεί στη συνεργασία με νέους Ευρωπαίους μέσω της δημιουργίας επιμελημένων, διαδικτυακών χώρων που συγκεντρώνουν περιεχόμενο πρόσφορο σε προβληματισμό σχετικά με θέματα επικαιρότητας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συγκρίνουν απόψεις από ολόκληρη την Ευρώπη και να συζητούν και να ανακαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο τα συμφέροντά τους συνδέονται με τα συμφέροντα των νέων Ευρωπαίων σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και με σχετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ.

To ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος θα προωθήσει διατομεακές δραστηριότητες που έχουν στόχο την προσαρμογή στις διαρθρωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που αντιμετωπίζει ο τομέας των μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων τη στήριξη ενός περιβάλλοντος ελευθερίας, πολυφωνίας και πολυμορφίας στα μέσα ενημέρωσης, της ποιοτικής δημοσιογραφίας και του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, καθώς επίσης και στο ψηφιακό περιβάλλον,

Η πρόσκληση αυτή εξετάζει τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες διακρατικού χαρακτήρα που παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης. 
Η παρουσία στα μέσα και η προβολή σ’ αυτά ευάλωτων ομάδων, όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, παραμένουν περιθωριακές στα κυρίαρχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία. Στόχος παραμένει να προσδιοριστούν τρόποι για την προώθηση συμπεριληπτικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη και να βοηθηθούν οι ομάδες αυτές να αναπτύξουν τα δικά τους αφηγήματα σχετικά με τη θέση και τον ρόλο των προσφύγων και των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και κοινότητες.

 

Θα υποστηριχθούν ευρωπαϊκά φεστιβάλ που προγραμματίζουν σημαντικό ποσοστό μη εγχώριων, ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, με στόχο δραστηριότητες ετήσιας διάρκειας, την επέκταση και την ανανέωση του κοινού και την υλοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων προβολής, καθώς και πρωτοβουλιών για νεαρά ακροατήρια.

Η δράση «Ευρωπαϊκή συνανάπτυξη» στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής για την ανάπτυξη ενός ενιαίου σχεδίου εμπορικής εκμετάλλευσης στις αίθουσες, σε τηλεοπτική μετάδοση ή η εμπορική εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες ή σε περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών στις ακόλουθες κατηγορίες: κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία.

Θα υποστηριχθεί η δημιουργία έργων και πρωτοτύπων διαδραστικής αφηγηματικής μυθοπλασίας με πρωτότυπο περιεχόμενο και/ή ποιοτικό παιχνίδι που προορίζονται για παραγωγή και παγκόσμια εμπορική εκμετάλλευση για υπολογιστές, κονσόλες, κινητές συσκευές, ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα και άλλες τεχνολογίες.

Στόχος της στήριξης για την δημιουργία ευρωπαϊκού χαρτοφυλακίου οπτικοακουστικών έργων είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και να αυξηθεί η οικονομική τους βαρύτητα στην αγορά. Σκοπός είναι επίσης να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων να υλοποιήσουν σχέδια που θα επιτρέψουν στις ταινίες τους να κυκλοφορήσουν σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς και να διευκολυνθούν ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές.

Στόχος είναι η στήριξη πρωτοβουλιών που προωθούν την ανάπτυξη και τη συμμετοχή του κοινού, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων κινηματογραφικής εκπαίδευσης, που απευθύνονται ιδίως σε νεαρά ακροατήρια.


Σχέδια που διασφαλίζουν πανευρωπαϊκή συνεργασία και παρέχουν καινοτόμα έργα, ιδίως με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων με στόχο:

Στόχος της δράσης για καινοτόμα εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της δυνατότητας κλιμάκωσης και της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καθώς και η βελτίωση της προβολής και της διαθεσιμότητας των ευρωπαϊκών έργων και η αύξηση των θεατών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Στόχος της στήριξης της τηλεοπτικού και διαδικτυακού περιεχομένου είναι να αυξηθεί η ικανότητα των παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύσσουν και να παράγουν ισχυρά έργα με δυνατότητες κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς και να διευκολυνθούν οι ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές στον τηλεοπτικό και διαδικτυακό τομέα.

Το πρόγραμμα «ΑΚΕ-ΕΕ προς έναν βιώσιμο πολιτιστικό κλάδο» αποσκοπεί στην ενίσχυση του δυναμικού του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και της συμβολής του στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και την πολιτιστική καινοτομία, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αυξήσει τα έσοδα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτισμού.

Οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας του ΕΙΤ είναι συμπράξεις που φέρνουν σε επαφή επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, και αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους και στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ευδοκίμηση δημιουργικών διαδικασιών σκέψης και καινοτομίας. Οι κοινότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην ίδρυση νέων εταιρειών και στην κατάρτιση μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL) είναι ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ που επικεντρώνεται στη μεταφορά της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη δημόσια διοίκηση. Παρέχει στρατηγική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα όσον αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες και υποδομές. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και τη διαμόρφωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης, αποφέροντας οφέλη σε όλους, αλλά ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Διεύρυνση της συμμετοχής και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» έχουν ως στόχο να προωθήσουν τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω στης ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας.

Η ομάδα 5, «Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα», στηρίζει την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας μπορούν να συμμετέχουν:

Τα έργα της ομάδας 3 «Πολιτική προστασία για την κοινωνία» θα στηρίξουν την υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την ανθεκτικότητα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας μπορούν να συμμετέχουν: • σε ερευνητικά έργα που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών· • στην εκτίμηση των κινδύνων καταστροφών και των τρωτών σημείων σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς· • σε μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η ομάδα 1 «Υγεία» έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πιο ισχυρής και δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βασικών αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών, τομέων και αξιακών αλυσίδων.

Η ομάδα 2 «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της ΕΕ που σχετίζονται με:
• την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών·
• τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς·
• την ανταπόκριση στους κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς, καθώς και τη διαμόρφωση αυτών.

Το FARNET είναι κοινότητα ανθρώπων που υλοποιούν έργα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η κοινότητα αυτή φέρνει σε επαφή ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (ΟΤΔΑ), διαχειριστικές αρχές, πολίτες και εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να εργαστούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και των παράκτιων περιοχών. Στο παρελθόν η πρωτοβουλία αυτή είχε συχνά στηρίξει έργα που σχετίζονταν με τις τέχνες και τη χειροτεχνία, καθώς και με την πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης συμβάλλει ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2030 και προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της Ένωσης έως το 2050, βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού. Το ταμείο αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, παρέχοντάς τους εξατομικευμένη στήριξη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) είναι το κύριο μέσο της Ευρώπης για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Με προϋπολογισμό περίπου 99,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική συνεισφορά στις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, την κοινωνία, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σ’ αυτούς τους τομείς.

Το ΕΤΠΑ αποτελεί μέρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διόρθωσης των ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών της, με στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, ιδίως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) διευκολύνει τις επενδύσεις σε αγροτικές υποδομές. Πολλές αγροτικές περιοχές της Ένωσης αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η υποεπένδυση σε συνδεσιμότητα, υποδομές και βασικές υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων. Η στήριξη πολιτιστικών έργων δεν αναφέρεται σαφώς στο πρόγραμμα, ωστόσο το ΕΓΤΑΑ διευκολύνει τις επενδύσεις σε αγροτικές υποδομές χωρίς να αποκλείονται οι πολιτιστικές υποδομές.

Οι εικονικές ανταλλαγές είναι διαδικτυακές διαπροσωπικές δραστηριότητες.

Προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ανάπτυξη μη τεχνικών δεξιοτήτων μεταξύ ατόμων από τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα, κράτη μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες και συντονίζονται πάντοτε από εκπαιδευμένο διαμεσολαβητή.

Ο οδηγός του προγράμματος είναι διαθέσιμος εδώ.

Το υποπρόγραμμα «Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής» έχει ως στόχο να διευκολύνει τη μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική, χωρίς τοξικές ουσίες, ενεργειακά αποδοτική και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή οικονομία, καθώς και να προστατεύσει, να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Το υποπρόγραμμα περιλαμβάνει άμεσες παρεμβάσεις ή μπορεί να στηρίξει την ενσωμάτωση των στόχων αυτών σε άλλες πολιτικές.

Οι ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας είναι έργα μεγάλης κλίμακας και υψηλού αντικτύπου. Υλοποιούνται με τη συμμετοχή νέων από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες και πρόκειται για βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις που αφορούν κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις σε τομείς πολιτικής που καθορίζονται κάθε χρόνο σε επίπεδο ΕΕ.

Οι αιτήσεις μπορούν:

Τα έργα εθελοντισμού προσφέρουν στους νέους ανθρώπους ευκαιρίες για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων τους.

Ο εθελοντισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί στη χώρα διαμονής του εθελοντή ή σε άλλη χώρα (διασυνοριακά). Τα έργα μπορούν να επικεντρώνονται σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής ή η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.

Τα θεματικά προγράμματα του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) στηρίζουν δράσεις που συνδέονται με την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα θέματα προτεραιότητας περιλαμβάνουν: ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία, κοινωνία των πολιτών, σταθερότητα και ειρήνη, καθώς και παγκόσμιες προκλήσεις όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι γυναίκες και τα παιδιά, η εργασία, η κοινωνική προστασία, ο πολιτισμός, η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή.

Ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) χρηματοδοτεί την εξωτερική δράση της ΕΕ, παρέχοντας στην ΕΕ τη δυνατότητα να προασπίζει και να προωθεί αποτελεσματικά τις αξίες και τα συμφέροντά της παγκοσμίως.

Τα γεωγραφικά προγράμματα του ΜΓΑΔΣ προωθούν τη συνεργασία με τις χώρες-εταίρους στις ακόλουθες περιοχές:
• ευρωπαϊκή γειτονία (19,32 δισ. ευρώ)·
• υποσαχάρια Αφρική (29,18 δισ. ευρώ)·
• Ασία και Ειρηνικός (8,48 δισ. ευρώ)·
• Βόρεια και Νότια Αμερική, και Καραϊβική (3,39 δισ. ευρώ).

Το δίκτυο «Enterprise Europe Network» (EEN) είναι ένα περιφερειακό δίκτυο, μια υπηρεσία μίας στάσης για τις ΜΜΕ που επιδιώκουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Για τον σκοπό αυτόν, το EEN παρέχει στις ΜΜΕ επιχειρηματική στήριξη και τις συμβουλεύει σχετικά με ευκαιρίες στην εσωτερική αγορά. Το EEN συνεργάζεται με περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως οι πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης, οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας, και τα κέντρα βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ).

Το εργαστήριο δημιουργικής καινοτομίας θα παρέχει κίνητρα σε παράγοντες από όλους τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, ώστε να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με δυνητικά θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο σε πολλούς τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Subscribe to Κοινωνική επιχείρηση