Skip to main content

Culture and Creativity

Centra innowacji cyfrowych pomagają przedsiębiorstwom korzystać z możliwości cyfrowych w celu ulepszania procesów i produktów, co przekłada się na konkurencyjność firm. Środki unijne będą udostępniane centrom, które są już (lub będą) wspierane przez państwa członkowskie (lub regiony), aby zwiększyć wpływ finansowania publicznego. Program „Cyfrowa Europa” zwiększy zdolności wybranych centrów do realizacji działań o wyraźnej europejskiej wartości dodanej dzięki tworzeniu sieci centrów i promowaniu transferu wiedzy fachowej.

S+T+ARTS to platforma, której celem jest ściślejsze powiązanie technologii i sztuki w celu sprostania wyzwaniom społecznym, środowiskowym i gospodarczym, przed którymi stoi Europa. Platforma wspiera rozwój bardziej kreatywnych, sprzyjających włączeniu społecznemu i zrównoważonych technologii poprzez współpracę między artystami, naukowcami i inżynierami. Opiera się ona na założeniu, że sztuka, nauka i technologia mogą przynieść korzyści dzięki wymianie perspektyw i otwieraniu nowych ścieżek dla badań i przedsiębiorstw.

W ramach poszczególnych filarów program S+T+ARTS oferuje:

iPortunus powstał w celu wspierania mobilności i współpracy międzynarodowej artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą. Ma na celu umożliwienie im działalności i współpracy międzynarodowej poprzez zapewnienie dostępu do różnych rynków, pomoc w znalezieniu nowych odbiorców i otwarcie nowych perspektyw zawodowych. Nowy program mobilności umożliwi kilku tysiącom artystów, twórców i osób zawodowo związanych z kulturą z całej Europy spędzenie krótszego lub dłuższego okresu za granicą.

Celem inicjatywy „Nowy europejski Bauhaus” jest stworzenie twórczego interdyscyplinarnego ruchu łączącego Europejski Zielony Ład z codziennym życiem obywateli UE. Inicjatywę tworzą wspólnie obywatele, eksperci oraz przedstawiciele firm i instytucji. Celem jest:

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji wspiera przede wszystkim działania na rzecz wczesnej integracji. Władzom lokalnym i regionalnym oraz organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oferuje możliwość uzyskania wyższej niż standardowa stawki współfinansowania. Ten nowy program obejmuje głównie wczesne etapy integracji, a jego ogólne cele są następujące:

Segment dotyczący inwestycji społecznych i umiejętności ułatwia rozwijanie umiejętności i kompetencji kluczowych, a także dostosowywanie i wykorzystywanie wyższych kwalifikacji poprzez kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie w miejscu pracy i powiązane działania. Inne obszary objęte wsparciem to projekty dotyczące innowacji społecznych, świadczenia zdrowotne, starzenie się i opieka długoterminowa, dostęp do profilaktyki, innowacyjne metody leczenia i rozwiązania w zakresie e-zdrowia, włączenie społeczne i dostępność oraz działalność kulturalna i twórcza o celu społecznym.

Podprogram LIFE „Przejście na czystą energię” wspiera przejście na energooszczędną, opartą na odnawialnych źródłach energii, neutralną dla klimatu i odporną na zmianę klimatu gospodarkę.

Finansuje on działania o wartości dodanej na poziomie UE, z zakresu koordynacji i wsparcia, których celem jest zniesienie barier rynkowych utrudniających społeczno-gospodarcze przejście na zrównoważoną energię.

W projektach uczestniczą z reguły małe i średnie przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne, organizacje nienastawione na zysk oraz konsumenci.

W ramach programu LIFE współfinansowane są projekty w następujących obszarach:
• przystosowanie obszarów miejskich i zagospodarowanie przestrzenne
• odporność infrastruktury • zrównoważone gospodarowanie wodą na obszarach zagrożonych suszą
• zarządzanie powodziami i strefą przybrzeżną
• odporność sektorów rolnictwa, leśnictwa i turystyki
• wsparcie na rzecz regionów najbardziej oddalonych UE: gotowość na wypadek ekstremalnych zdarzeń pogodowych, w szczególności na obszarach przybrzeżnych.

Projekt solidarnościowy to niedochodowe działanie solidarnościowe zapoczątkowane, opracowane i wdrożone przez osoby młode, które trwa od 2 do 12 miesięcy.

W projekt zaangażowana jest grupa składająca się z co najmniej pięciu młodych ludzi, którzy skupiają się na jasno określonym temacie, w związku z którym będą podejmowane przez nich codzienne działania przy udziale wszystkich członków grupy.

Z tych środków finansowane są projekty z zakresu tłumaczenia, publikacji, dystrybucji i promocji dzieł literackich. Cele:

  • zwiększenie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł literackich
  • dotarcie do nowych odbiorców literatury europejskiej w UE i poza jej granicami
  • zwiększenie konkurencyjności sektora księgarskiego.

W ramach projektów na małą skalę można zaproponować tłumaczenie do 10 różnych książek.

W ramach tej formy finansowania wspiera się projekty w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wspierane są różne działania i inicjatywy, a finansowanie skierowane jest do szerokiego grona wnioskodawców. Wsparcie obejmuje projekty transnarodowej współpracy w sektorze kultury, które przyczyniają się do tworzenia i obiegu europejskich dzieł sztuki oraz mobilności artystów w wymiarze transnarodowym.

Stanowią one przejaw skoordynowanych wysiłków Komisji na rzecz zgromadzenia niezbędnych zasobów w postaci programów finansowania, polityk i regulacji, a także innych działań. Mają one również na celu zmobilizowanie i aktywizowanie podmiotów publicznych i prywatnych – takich jak państwa członkowskie UE, władze regionalne i lokalne, instytuty badawcze, rolnicy, zarządcy gruntów, przedsiębiorcy i inwestorzy – aby doprowadzić do rzeczywistych i trwałych efektów.

Celem europejskich ekosystemów innowacji, realizowanych ramach programu „Horyzont Europa”, jest stworzenie bardziej kompleksowych, sprzyjających włączeniu społecznemu i wydajnych ekosystemów innowacji oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, zgodnie z założeniami Nowego europejskiego planu na rzecz innowacji.

Ekosystemy innowacji

Celem działania jest stymulowanie wśród młodych Europejczyków debaty w zorganizowanej przestrzeni online, w której publikowane będą inspirujące treści dotyczące wydarzeń bieżących. Umożliwi to młodzieży z całej Europy zapoznanie się z różnymi punktami widzenia, dyskusje z rówieśnikami z innych krajów UE zainteresowanymi podobną tematyką oraz uzyskanie informacji o unijnych inicjatywach.

Komponent międzysektorowy ma promować międzysektorowe działania służące dostosowaniu się do zmian strukturalnych i technologicznych, przed którymi stoją media, w tym wzmacniając wolne, zróżnicowane i pluralistyczne środowisko medialne, wysokiej jakości dziennikarstwo i umiejętność korzystania z mediów, również w środowisku cyfrowym.

To zaproszenie dotyczy ponadnarodowych wyzwań i możliwości, przed którymi stoją media. 
Obecność i widoczność słabszych grup społecznych, takich jak migranci i uchodźcy, w głównych mediach społecznościowych w Europie ma charakter marginalny, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację w Ukrainie. Głównym celem tej inicjatywy jest określenie sposobów promowania inkluzywnych mediów społecznościowych w Europie oraz pomoc uchodźcom i migrantom w tworzeniu własnych narracji na temat ich miejsca i roli w europejskich społeczeństwach i społecznościach.

 

Wsparcie otrzymają europejskie festiwale, w których znaczną część programu stanowią niekrajowe europejskie dzieła audiowizualne, festiwale prowadzące całoroczne działania mające poszerzyć i odnowić grupę odbiorców oraz realizujące innowacyjne modele docierania do odbiorców, a także inicjatywy skierowane do młodych odbiorców.

W ramach działania na rzecz europejskiego wspólnego rozwoju wspierana jest współpraca europejskich producentów przy opracowywaniu jednego projektu komercyjnego przeznaczonego do dystrybucji kinowej, dla telewizji lub do komercyjnego wykorzystania na platformach cyfrowych lub w środowisku wieloplatformowym, w następujących kategoriach: animacja, kreatywny utwór dokumentalny lub film fabularny.

Wsparcie zostanie udzielone na rozwój dzieł i prototypów interaktywnej narracji o oryginalnej treści lub wysokiej jakości gier przeznaczonych do produkcji i globalnego komercyjnego wykorzystania za pośrednictwem komputerów osobistych, konsoli, urządzeń mobilnych, tabletów, smartfonów i innych technologii.

Celem tej inicjatywy wspierającej rozwój pakietów projektów jest zwiększenie konkurencyjności europejskich niezależnych producentów oraz zwiększenie ich znaczenia na rynku. Celem jest również pomoc producentom audiowizualnym w opracowywaniu projektów mających potencjał dystrybucji w Europie i poza nią, oraz ułatwienie koprodukcji europejskich i międzynarodowych.

Celem jest wspieranie inicjatyw promujących budowanie i zaangażowanie grona odbiorców, w tym działań w zakresie edukacji filmowej, skierowanych w szczególności do młodych widzów.


Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy ogólnoeuropejskiej, być innowacyjne i wykorzystywać nowe narzędzia cyfrowe mające na celu:

Celem działania w zakresie innowacyjnych narzędzi i modeli biznesowych jest zwiększenie konkurencyjności, skalowalności i zrównoważonego charakteru podmiotów europejskich, poprawa widoczności i dostępności utworów europejskich oraz zwiększenie liczby odbiorców w środowisku cyfrowym.

Wsparcie ma pomóc producentom audiowizualnym w tworzeniu i produkowaniu projektów o dużym potencjale obiegu w Europie i poza jej granicami. Powinno także ułatwić tworzenie europejskich i międzynarodowych koprodukcji w sektorze telewizyjnym i internetowym.

Program AKP-UE „W kierunku opłacalnego sektora kultury” ma na celu zwiększenie potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Program służy wspieraniu przedsiębiorczości i innowacji kulturalnych, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz zwiększeniu dochodów artystów i osób zawodowo związanych z kulturą.

Wspólnoty wiedzy i innowacji EIT to partnerstwa łączące przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i uniwersytety, których celem jest zacieśnienie współpracy i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kreatywnych procesów myślenia i innowacji. Wspólnoty przyczyniają się do tworzenia innowacyjnych produktów i usług, zakładania nowych przedsiębiorstw i szkolenia nowego pokolenia przedsiębiorców. Wspólnota EIT „Kultura i kreatywność” zapewni innowacyjne rozwiązania, dzięki którym sektory staną się bardziej odporne.

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) to nowy unijny program finansowania, którego celem jest upowszechnienie technologii cyfrowych w firmach, administracji publicznej i w życiu obywateli. Program oferuje fundusze na różne projekty związane ze współczesnymi wyzwaniami w dziedzinie technologii cyfrowych i cyfrowej infrastruktury. Celem jest szybsza odnowa gospodarcza oraz kształtowanie cyfrowej transformacji europejskiego społeczeństwa i gospodarki. Ma to przynieść korzyści wszystkim, ale przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom.

Działania w ramach podprogramu „Rozszerzanie uczestnictwa i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej” mają na celu promowanie upowszechniania i wykorzystywania wyników badań poprzez intensywniejsze interakcje między sektorem edukacji a sektorem badań. Zainteresowane strony z sektora kultury i sektora kreatywnego mogą zostać partnerami współrealizującymi projekty badawcze mające na celu zwiększenie na poziomie regionalnym doskonałości w dziedzinie innowacji.

W ramach klastra 5 „Klimat, energia i mobilność” wspierane jest wdrażanie porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciele sektora kultury i sektora kreatywnego mogą zaangażować się w:

Projekty w ramach klastra 3 „Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa” wesprą realizację priorytetów politycznych UE związanych z bezpieczeństwem, w tym cyberbezpieczeństwem, oraz zmniejszaniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i zwiększaniem odporności. Przedstawiciele sektora kultury i sektora kreatywnego mogą zaangażować się w: • projekty badawcze przyczyniające się do walki z nielegalnym handlem dobrami kultury • ocenę ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i podatności na zagrożenia w obiektach dziedzictwa kulturowego • duże wydarzenia kulturalne.

Klaster 1 „Zdrowie” służy stworzeniu silniejszego, bardziej integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa europejskiego. W ramach tego klastra wspierany jest przede wszystkim rozwój nowych cyfrowych technologii, sektorów i łańcuchów wartości o pierwszorzędnym znaczeniu.

Klaster 2 „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne” realizuje cele i priorytety unijnej polityki w następujących dziedzinach:
• wzmacnianie rządów demokratycznych i zaangażowania obywateli
• ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
• reagowanie na przemiany społeczne, gospodarcze, techniczne i kulturowe oraz kształtowanie tych przemian.

FARNET to sieć zrzeszająca strony zaangażowane we wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Sieć zrzesza rybackie lokalne grupy działania (RLGD), instytucje zarządzające, osoby fizyczne i ekspertów z całej UE. Członkowie sieci prowadzą prace dotyczące zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i obszarów przybrzeżnych. W przeszłości w ramach tej inicjatywy często wspierane były projekty związane ze sztuką i rzemiosłem oraz z dziedzictwem kulturowym.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji pomaga regionom i ludności w łagodzeniu skutków transformacji wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko. Chodzi o transformację służącą osiągnięciu celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz o transformację w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie. Fundusz jest podstawowym instrumentem umożliwiającym wspieranie – odpowiednio do potrzeb – regionów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

EFRR jest częścią polityki spójności UE i ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej poprzez korygowanie nierówności między jej regionami, wspieranie ożywienia gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, sprzyjanie konkurencyjności, innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi. W ramach EFRR realizowane są priorytety polityczne Unii, zwłaszcza te dotyczące transformacji ekologicznej i cyfrowej.

EFRROW ułatwia inwestycje w infrastrukturę obszarów wiejskich. Wiele obszarów wiejskich w Unii boryka się z problemami strukturalnymi, takimi jak brak atrakcyjnych możliwości zatrudnienia, niedobory wykwalifikowanej siły roboczej, niedoinwestowanie w łączność, infrastrukturę i podstawowe usługi, a także odpływ młodzieży. Wsparcie na projekty kulturalne nie jest wyraźnie wymienione w programie, jednak EFRROW ułatwia inwestycje w infrastrukturę na obszarach wiejskich, co nie wyklucza infrastruktury kulturalnej.

Wirtualne wymiany to internetowe kontakty międzyludzkie.

Promują one dialog międzykulturowy i rozwój umiejętności miękkich wśród osób pochodzących z państw trzecich niestowarzyszonych z programem, z państw członkowskich UE lub z państw trzecich stowarzyszonych z programem.

Odbywają się zawsze w małych grupach i zawsze moderowane są przez przeszkoloną osobę wspomagającą proces kształcenia.

Przewodnik po programie dostępny jest tutaj.

Podprogram LIFE „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia” ma na celu ułatwienie przejścia na zrównoważoną, nietoksyczną, energooszczędną i odporną na zmianę klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz ochronę, przywrócenie i poprawę jakości środowiska.

Podprogram obejmuje interwencje bezpośrednie lub może wspierać włączenie tych celów do innych polityk.

Zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych to projekty o dużej skali i o dużym oddziaływaniu. Uczestniczą w nich młodzi ludzie z co najmniej dwóch różnych krajów. Projekty dotyczą krótkoterminowych działań w dziedzinach priorytetowych ustalanych co roku na poziomie UE.

Projekty mogą przyczyniać się:

Projekty wolontariatu oferują młodzieży możliwość udziału w działaniach solidarnościowych odpowiadających potrzebom społeczności lokalnych.

Młodzi ludzie mogą uczestniczyć w projektach realizowanych w kraju lub za granicą. Projekty mogą dotyczyć najróżniejszych zagadnień: ochrony środowiska, łagodzenia zmian klimatu lub integracji społecznej.

Programy tematyczne w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) służą wsparciu działań związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju ONZ na szczeblu globalnym. Tematy priorytetowe to: prawa człowieka i demokracja, społeczeństwo obywatelskie, stabilność i pokój, a także globalne wyzwania, takie jak zdrowie, edukacja i szkolenia, kobiety i dzieci, praca, ochrona socjalna, kultura, migracja i zmiana klimatu.

W ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) finansowane są działania zewnętrzne UE, które umożliwiają UE skuteczne umacnianie i propagowanie jej wartości i interesów na całym świecie.

Programy geograficzne ISWMR wspierają współpracę z krajami partnerskimi w następujących regionach:
• Sąsiedztwo europejskie (19,32 mld euro)
• Afryka Subsaharyjska (29,18 mld euro)
• Azja i Pacyfik (8,48 mld euro)
• Ameryki i Karaiby (3,39 mld euro).

Europejska Sieć Przedsiębiorczości (EEN) to sieć regionalna, punkt kompleksowej obsługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą poprawić swoją konkurencyjność. Sieć EEN zapewnia MŚP wsparcie w prowadzeniu działalności i doradztwo w zakresie możliwości rozwoju na rynku wewnętrznym. EEN współpracuje z inicjatywami regionalnymi, takimi jak platformy inteligentnej specjalizacji, centra innowacji cyfrowych, wspólnoty wiedzy i innowacji oraz ośrodki kluczowych technologii wspomagających (KET).

Celem „Laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym” jest zachęcanie podmiotów z wszystkich sektorów kultury i sektorów kreatywnych do projektowania i testowania nowatorskich rozwiązań cyfrowych, które w perspektywie długoterminowej będą wywierać pozytywny wpływ na wiele różnych sektorów kultury i sektorów kreatywnych.

Subscribe to Przedsiębiorstwo społeczne