Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Kompetencje UE w dziedzinie kultury

Co Unia robi dla kultury na podstawie Traktatów i z pomocą odpowiedzialnych departamentów w Komisji Europejskiej

Żaden z aktów założycielskich Unii Europejskiej nie podaje ścisłej ani wyczerpującej definicji kultury. Określenie, czym jest kultura, pozostawia w gestii państw członkowskich i ich mieszkańców, w oparciu o ich własne krajowe, lokalne lub indywidualne preferencje. Podstawa prawna programu „Kreatywna Europa” – jedynego unijnego programu poświęconego wspieraniu kultury – zawiera jednak otwartą definicję sektora kultury i sektora kreatywnego.

Podstawy kompetencji UE w dziedzinie kultury

W preambule Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) zapisano, że inspiracją dla działań Unii jest kulturowe, religijne i humanistyczne dziedzictwo Europy. Traktat stanowi też, że Unia Europejska „szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy” (art. 3 TUE). Ponadto art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że w dziedzinie kultury „Unia ma kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich”.

Pomoc dla sektora kultury i sektora kreatywnego

W sytuacji, w której państwa członkowskie UE są odpowiedzialne za kształtowanie polityki w sektorze kultury, rolą Komisji Europejskiej jest pomoc w podejmowaniu wspólnych wyzwań. Należy do nich rozwój technologii cyfrowych, zmieniające się modele zarządzania kulturą oraz potrzeba wspierania innowacji w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Komisja prowadzi swoje działania zgodnie z dokumentami strategicznymi dotyczącymi współpracy kulturalnej oraz w oparciu o własne priorytety wyznaczone na daną kadencję.

Aby społeczna i gospodarcza rola kultury była brana pod uwagę w szerszym kontekście działań i kształtowania polityki UE, Komisja zajmuje się szeregiem kluczowych zagadnień. Pilnuje też, by złożony charakter sektora kultury i sektora kreatywnego był uwzględniany w odpowiednim prawodawstwie UE.

Komisja pomaga też państwom członkowskim w łagodzeniu szkodliwych skutków kryzysów oraz w rozwiązywaniu wszelkich problemów, w przypadku których korzystne może być skoordynowane działanie na szczeblu UE.

Komisja i kultura – kierownictwo i odpowiedzialne służby

Marija Gabriel sprawuje obecnie funkcję komisarza odpowiedzialnego za sektor kultury i sektor kreatywny. Jej zadaniem jest zapewnienie pełnej realizacji nowego europejskiego programu na rzecz kultury oraz wspieranie branży kreatywnej i programu „Kreatywna Europa”. Jej teka obejmuje także innowacje, badania naukowe, edukację i młodzież.

W Komisji za kulturę odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC). Wspiera ona działania na poziomie UE obejmujące sektor kultury i sektor kreatywny, w tym dziedzictwo kulturowe, a także opracowuje strategie w oparciu o gromadzone dane i dowody naukowe oraz zarządza unijnym programem na rzecz kultury „Kreatywna Europa”.

Kwestie związane z sektorem kultury i sektorem kreatywnym są też przedmiotem prac innych służb Komisji. Należą do nich:

Sprawy związane z kulturą wchodzą też w zakres kilku innych obszarów polityki i programów, którymi zarządzają pozostałe służby Komisji, między innymi w dziedzinie zatrudnienia lub rozwoju lokalnego i regionalnego.