Skip to main content

Culture and Creativity

Sektor kultury i sektor kreatywny

Pod pojęciem „sektora kultury i sektora kreatywnego” kryją się wszystkie sektory, których działalność opiera się na wartościach kulturowych lub na innych rodzajach artystycznej i innej, indywidualnej lub zbiorowej, twórczej ekspresji. Taka definicja znajduje się w podstawie prawnej programu „Kreatywna Europa”.

Wsparcie dla tych sektorów zapewnia się w oparciu o dane opracowane przez Eurostat za pośrednictwem sieci Europejskiego Systemu Statystycznego poświęconej kulturze (ESSnet „Kultura”) i jej prac nad lepiej skoordynowaną harmonizacją statystyk na temat sektora kultury i sektora kreatywnego (na przykład w drodze przeglądu typologii i terminologii wskaźników, przekazywania informacji za pomocą wskaźników oraz znaczenia kształtowania polityki).

Z kolei branża kultury i branża kreatywna koncentrują się na dalszych etapach łańcucha wartości, tzn. produkcji i upowszechnianiu w ramach działań przemysłowych i produkcyjnych.

Znaczenie sektora kultury i sektora kreatywnego

Sektor kultury i sektor kreatywny w istotny sposób przyczyniają się do ciągłego rozwoju społeczeństw i stanowią podstawę gospodarki kreatywnej. Są to sektory oparte na wiedzy oraz kreatywności i talencie ludzi, stanowiące źródło znacznego bogactwa gospodarczego. Co ważne, mają one kluczowe znaczenie dla tworzenia wspólnego poczucia europejskiej tożsamości, kultury i wartości. Z ekonomicznego punktu widzenia sektory te przyczyniają się do generowania ponadprzeciętnego wzrostu i tworzenia miejsc pracy, w szczególności dla osób młodych, jednocześnie zwiększając spójność społeczną.

Wsparcie dla sektora kultury i sektora kreatywnego: program „Kreatywna Europa”

Program „Kreatywna Europa” składa się z podprogramu KULTURA i podprogramu MEDIA (sztuki audiowizualne) oraz komponentu międzysektorowego.

Program „Kreatywna Europa” obejmuje wsparcie na rzecz współpracy transgranicznej i tworzenia sieci kontaktów na potrzeby wszystkich sektorów kultury i sektorów kreatywnych oraz współfinansowanie ważnych platform i sieci.

Przed sporządzeniem wniosku dotyczącego przyszłego programu „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027 Komisja przeprowadziła konsultacje z szerokim gronem zainteresowanych stron i ekspertów z państw członkowskich. Równolegle z tymi konsultacjami przeprowadzono śródokresową ocenę programu „Kreatywna Europa” na lata 2014–2020. Zarówno w ramach konsultacji, jak i oceny stwierdzono, że w obecnym programie nie uwzględniono w wystarczającym stopniu potrzeb niektórych sektorów.

Zidentyfikowane braki mają zostać uwzględnione we wniosku dotyczącym programu „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027, w którym w tym celu zaproponowano szczególne wsparcie sektorowe w obszarach, takich jak:

Wymienione działania sektorowe będą koncentrowały się na budowaniu zdolności, profesjonalizacji i rozwoju talentów, gromadzeniu danych, aby lepiej poznać te sektory, a także na możliwościach w zakresie eksportu. Działania te będą stanowić rozwinięcie i uzupełnienie unijnych działań i projektów już przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat, w tym inicjatywy Music Moves Europe.

Innowacyjność, przedsiębiorczość i finanse

Przedsiębiorczość i innowacyjność stanowią istotne zagadnienia związane z sektorem kultury i sektorem kreatywnym oraz tymi branżami. Szczegółową analizę tych zagadnień przeprowadzili eksperci z państw członkowskich. Wyniki są dostępne na przykład w sprawozdaniu grupy OMK pt. „Rola polityki publicznej w rozwijaniu potencjału przedsiębiorczości i innowacyjności sektora kultury i kreatywnego” oraz w szczegółowym przeglądzie unijnych polityk i badań.

Równie istotną kwestią przeanalizowaną przez ekspertów z państw członkowskich jest dostęp do finansowania dla sektora kultury i sektora kreatywnego oraz tych branży. Ustalenia z tej analizy są dostępne w sprawozdaniu OMK na temat dostępu do finansowania pt. „W kierunku skuteczniejszych ekosystemów finansowych”.

W styczniu 2020 r. organizatorzy projektu FLIP („Finanse, edukacja, innowacja i patentowanie”) dla branży kultury i kreatywnej wraz z Komisją i ekspertami z państw członkowskich zorganizowali konferencję w celu szczegółowego przeanalizowania dotychczasowych osiągnięć w zakresie finansów, innowacji i innych istotnych zagadnień w kontekście sektora kultury i sektora kreatywnego.

Oprócz tych konkretnych inicjatyw sektor i branża stojące w obliczu tych problemów są objęte różnymi europejskimi programami wsparcia. Wśród nich są:

Sieci w obszarach sektora kultury i sektora kreatywnego na poziomie europejskim

Aby wspierać sektor kultury i sektor kreatywny w drodze kształtowania polityki opartej na dowodach, Komisja Europejska i Eurostat opracowują statystyki kulturalne oraz prowadzą inne istotne badania.