Skip to main content

Culture and Creativity

O programie „Kreatywna Europa”

„Kreatywna Europa” to sztandarowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektora kultury i sektora audiowizualnego.

Slide

Budżet programu „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027 wynosi 2,44 mld euro – to znacznie więcej niż przewidziano w poprzedniej edycji (na lata 2014–2020), której budżet wyniósł 1,47 mld euro. W ramach programu „Kreatywna Europa” realizowane są inwestycje w działania mające na celu wzmocnienie różnorodności kulturowej i reagowanie na potrzeby i wyzwania sektora kultury i sektora kreatywnego.

Główne cele programu są następujące:

  • zachowanie, rozwijanie i promowanie europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego i językowego
  • zwiększanie konkurencyjności i gospodarczego potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego, w szczególności sektora audiowizualnego.

Nowości przewidziane w programie przyczynią się do odbudowy tych sektorów, a jednocześnie wzmocnią działania na rzecz zapewnienia większego włączenia społecznego, większej cyfryzacji i większego zrównoważenia środowiskowego tych sektorów.

Program „Kreatywna Europa” dzieli się na trzy komponenty:

Nowości w programie „Kreatywna Europa”

Najważniejszymi nowościami w programie są:

  • większy nacisk na twórczość międzynarodową i na innowacje
  • łatwiejszy dostęp do finansowania dzięki wyższym stopom współfinansowania (większy wkład z programu „Kreatywna Europa” na projekty)
  • nacisk na wspieranie współpracy na szczeblu UE w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego w skali światowej
  • program mobilności artystów i innych osób zawodowo związanych z kulturą
  • działania ukierunkowane na potrzeby konkretnych sektorów kreatywnych, takich jak sektor muzyczny, sektor architektury i sektor dziedzictwa kulturowego.

Kto się kwalifikuje do finansowania

Program „Kreatywna Europa” jest otwarty dla organizacji sektora kultury i sektora kreatywnego zarówno z państw członkowskich UE, jak i państw spoza UE. Pod pewnymi warunkami w programie mogą także uczestniczyć kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (potencjalne) kraje kandydujące i kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa.

Więcej informacji na temat kwalifikujących się krajów znajdziesz tutaj oraz w wytycznych dotyczących poszczególnych zaproszeń do składania wniosków.

Procedura składania wniosków

Organizacje, które chcą ubiegać się o możliwości finansowania, mogą dowiedzieć się więcej na poszczególnych stronach dotyczących każdego komponentu programu (wymienionych powyżej).

Więcej szczegółowych informacji na temat procedury składania wniosków będzie wkrótce dostępnych na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury oraz na stronie dotyczącej zaproszeń do składania wniosków. Wnioskodawcy mogą także uzyskać pomoc w biurach programu „Kreatywna Europa”.

Tagged in:  Kreatywna Europa