Skip to main content

Culture and Creativity

Om Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU-kommissionens program för kultur och audiovisuella medier.

Slide

Kreativa Europa har en budget på 2,44 miljarder euro för 2021–2027, jämfört med 1,47 miljarder euro under förra programperioden 2014–2020. Programmet stöder åtgärder som stärker den kulturella mångfalden och tillgodoser de kulturella och kreativa sektorernas behov.

Programmets övergripande mål är att

  • skydda, utveckla och främja den kulturella och språkliga mångfalden och kulturarvet i Europa
  • stärka de kulturella och kreativa näringarnas konkurrenskraft och ekonomiska potential, särskilt inom den audiovisuella sektorn.

Kreativa Europa ska också hjälpa dessa sektorer att återhämta sig och bli mer inkluderande, digitala och miljömässigt hållbara.

Kreativa Europa består av tre programområden:

Vad är nytt i programmet?

De främsta nyheterna är

  • ett starkare fokus på skapande över landsgränserna och på innovation
  • enklare tillgång till finansiering genom ökade projektbidrag från Kreativa Europa (ökad medfinansiering)
  • betoning på att stödja EU-samarbete för att göra den europeiska audiovisuella sektorn mer konkurrenskraftig på global nivå
  • utbytesprogram för konstnärer och yrkesverksamma
  • åtgärder för specifika kreativa sektorer, till exempel musik, arkitektur och kulturarv.

Vem kan få bidrag?

Kreativa Europa är öppet för organisationer i de kulturella och kreativa sektorerna i alla EU-länder. På vissa villkor kan organisationer från EES-länder, kandidatländer, potentiella kandidatländer och länder som omfattas av EU:s grannskapspolitik också delta i programmet.

Läs mer om vilka länder som kan delta här eller titta i riktlinjerna för varje enskild ansökningsomgång.

Hur söker man?

Organisationer som vill delta i programmet kan läsa mer på de olika sidorna om varje programområde (se ovan).

Mer information om ansökningsförfarandet kommer att läggas ut på webbplatsen för genomförandeorganet för utbildning och kultur och på sidorna om ansökningsomgångar. Din organisation kan också kontakta programkontoren för Kreativa Europa.

Tagged in:  Kreativa Europa