Skip to main content

Culture and Creativity

Finansiering till kulturarvsverksamhet

Kulturarvsfinansiering


Flera av EU:s finansieringsprogram har gett stöd till kulturarvet inom EU:s långtidsbudget för 2014–2020.

EU-länderna, EU-kommissionen och Europaparlamentet har just antagit EU:s långtidbudget för 2021–2027.
Här hittar du aktuell information om kommissionens förslag: EU:s långtidsbudget.

Kommissionen har gjort en kartläggning för att hjälpa människor att förstå och få tillgång till strategier, program och aktiviteter som rör kulturarvet i EU.

Här kan du läsa mer om resultaten av detta arbete [pdf]

Aktuella ansökningsomgångar

Du hittar aktuella ansökningsomgångar på bidrags- och upphandlingsportalen.

Kulturarvsverksamhet stöds genom många olika EU-program, eftersom kultur är ett mångfasetterat område som kan vara sammanlänkat med flera andra sektorer.

Kreativa Europa

Programmet Kreativa Europa är den främsta källan till EU-finansiering för kultursektorn. Programmet stöder policyarbetet inom ramen för rådets arbetsplaner för kultur. Ett nytt Kreativa Europa-program kommer att stödja politiska åtgärder på kulturområdet från och med 2021.

Läs mer om programmet Kreativa Europa

Hitta Kreativa Europas ansökningsomgångar

Erasmus+

Programmet Erasmus+ har som mål att öka EU-invånarnas kompetens och anställbarhet och är inriktat på fyra områden: utbildning, yrkesutbildning, ungdomar och idrott. De flesta möjligheter som är av intresse för kultursektorn återfinns under programområde 2: Samarbete för innovation och utbyte av god praxis.

Här ingår följande områden:

 • Strategiska partnerskap
 • Kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning
 • Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet
 • Kunskapsallianser
 • Branschspecifika kunskapsallianser

Under Europaåret för kulturarv anslog Erasmus+ nästan 92 miljoner euro till 965 samarbets- och utbytesprojekt som hade att göra med kulturarv.

Läs mer om resultaten från Erasmusprojekt för kulturarv på Erasmusplattformen för projektresultat.

Hitta fler Erasmusprojekt om kulturarv och läs om deras resultat i publikationen Erasmus+: Enriching our cultural heritage.

Horisont 2020

EU stöder kulturarvsforskning genom sina forskningsprogram. Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation, vars budget för närvarande uppgår till 80 miljarder euro.
De tre pelare i programmet som stöder kulturarvsrelaterad forskning är

 • vetenskaplig spetskompetens
 • industriellt ledarskap
 • samhälleliga utmaningar.

Läs mer om Horisont 2020:s stöd till forskning om kultur och kulturarv.

Nästa ramprogram för forskning och innovation har getts namnet Horisont Europa. Främjande av kulturarvet ingår där i den andra pelarens andra kluster ”Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen”.

Forsknings- och innovationsverksamheten i detta kluster kommer bland annat att inriktas på att skydda, utveckla, bevara och mer effektivt restaurera det europeiska kulturarvet.

Läs mer om Horisont Europa och det andra klustret.

Ett Europa för medborgarna

Programmet ”Ett Europa för medborgarna” ska bidra till att öka människors förståelse av EU, dess historia och dess mångfald. Allmänheten uppmanas också att delta i demokratiska processer på EU-nivå.

En viktig del av programmet är inriktat på att minnas: att hålla minnet av det förflutna levande så att vi kan gå vidare och bygga framtiden. Denna insats är kopplad till kulturarvet och historien.

Vänortsprojekt syftar till att främja allmänhetens deltagande och engagemang på EU-nivå men omfattar även aktiviteter som rör kulturarvet.

EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna)

ESI-fonderna förvaltas gemensamt av kommissionen och EU-länderna. Fonderna ska skapa jobb och främja en hållbar och hälsosam europeisk ekonomi och miljö.

ESI-fonderna är inriktade på följande fem huvudområden:

 1. Forskning och innovation
 2. Digital teknik
 3. Stöd till en koldioxidsnål ekonomi
 4. Hållbar förvaltning av naturresurser
 5. Småföretag

EU-länderna kan också använda dessa medel till att stödja kultur och kreativitet i syfte att skapa jobb och tillväxt.

Läs mer om kulturtemat

Bland de europeiska struktur- och investeringsfonder som stöder kulturarvet spelar vissa fonder och initiativ en avgörande roll.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Lokala och regionala myndigheter som ansvarar för att skydda och främja kulturarvet kan få omfattande stöd från Eruf.

Omkring 4,7 miljarder euro har anslagits inom Eruf för att skapa lokala arbetstillfällen på kulturarvsplatser och locka besökare till specifika städer och platser.

Läs mer om finansieringsmöjligheterna

Läs mer om olika projekt

Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)

Inom Interreg genomförs flera olika program som syftar till att stimulera samarbete mellan regioner i och utanför EU. Kulturarv är ett av de populäraste ämnena.

I e-boken Connecting Cultures, Connected Citizens, som publicerades i samband med Europaåret för kulturarv 2018, hittar du några exempel på Interregprojekt på kulturområdet.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.