Skip to main content

Culture and Creativity

Kulttuuriperintöhankkeiden rahoitusmahdollisuudet

kulttuuriperintörahoitus


EU:n nykyinen monivuotinen rahoituskehys, joka on EU:n talousarvio vuosiksi 2014–2020, sisältää useita rahoitusohjelmia kulttuuriperinnön tukemiseksi.

Jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin välillä käydään parhaillaan neuvotteluja tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, joka koskee vuosia 2021–2027.
Ajantasaiset tiedot komission ehdotuksista: EU:n pitkän aikavälin talousarvio.

Euroopan komissio teki kartoituksen, jotta se voisi auttaa ihmisiä ymmärtämään ja hyödyntämään kulttuuriperintöä koskevia politiikkoja, ohjelmia ja toimia Euroopan unionissa.

Lue kartoituksen tulokset [pdf].

Avoimet ehdotuspyynnöt

Etsi avoimia ehdotuspyyntöjä Rahoitus ja tarjoukset -portaalista.

Kulttuuriperintöä tuetaan useista eurooppalaisista ohjelmista. Tämä osoittaa, miten monitahoinen käsite kulttuuri on ja miten tiiviisti se liittyy muihin aloihin.

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa -ohjelma on EU:n tärkein kulttuurialan rahoituslähde. Ohjelmalla tuetaan neuvoston kulttuurialan työsuunnitelmien mukaista poliittista työtä. Uusi Luova Eurooppa -ohjelma tukee kulttuuritoimia vuodesta 2021 alkaen.

Lue lisää Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Etsi Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvia ehdotuspyyntöjä.

Erasmus+

Erasmus+ -ohjelma (2014–2020) edistää osaamista ja työllistettävyyttä koulutuksen, nuorisotyön ja urheilun avulla. Kulttuuriperintöalaan liittyvät tärkeimmät tukikokonaisuudet kuuluvat Erasmus+ -ohjelman avaintoimeen 2: innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö.

Avaintoimella tuetaan

 • strategisia kumppanuuksia
 • kapasiteetin vahvistamista korkeakoulutuksen alalla
 • kapasiteetin vahvistamista nuorisoalalla
 • tietoyhteenliittymiä
 • alakohtaisia osaamisyhteenliittymiä.

Euroopan kulttuuriperinnön teemavuotena Erasmus+ -ohjelmasta myönnettiin tukea 965:lle kulttuuriperintöä koskevalle yhteistyö- ja liikkuvuushankkeelle. Tuen kokonaismäärä oli lähes 92 miljoonaa euroa.

Lue lisää kulttuuriperintöä koskevien Erasmus+ -hankkeiden tuloksista Erasmus+ -hankkeiden tulosalustalta.

Lue lisää kulttuuriperintöä koskevista Erasmus+ -hankkeista ja niiden tuloksista julkaisusta ”Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horisontti 2020

EU tukee kulttuuriperintötutkimusta tutkimusohjelmiensa kautta. Horisontti 2020 on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. Sen nykyinen talousarvio on 80 miljardia euroa.
Kulttuuriperintötutkimusta tukevat seuraavat kolme ohjelman pilaria:

 • huipputason tiede
 • teollisuuden johtoasema
 • yhteiskunnalliset haasteet.

Lue lisää siitä, miten Horisontti 2020 -ohjelma tukee kulttuuri- ja kulttuuriperintötutkimusta.

Seuraava tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma on Horisontti Eurooppa. Kulttuuriperinnön edistäminen kuuluu pilarin 2 klusteriin 2 ”Kulttuuri, luovuus ja osallistava yhteiskunta”.

Tähän klusteriin kuuluvien tutkimus- ja innovointitoimien tavoitteena on muun muassa parantaa Euroopan kulttuuriperinnön suojelua, edistämistä ja säilyttämistä sekä tehostaa kulttuurikohteiden restaurointia.

Lue lisää Horisontti Eurooppa -ohjelmasta ja klusterista 2.

Kansalaisten Eurooppa

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma jakaa tietoa EU:sta sekä sen historiasta ja moninaisuudesta. Se myös kannustaa ihmisiä osallistumaan demokraattisiin prosesseihin EU:n tasolla.

Tärkeä osa ohjelmaa on menneisyyden muistaminen: menneisyyden muisto on tärkeää pitää elossa, jotta voimme oppia menneisyydestämme ja pääsemme rakentamaan tulevaisuutta. Nämä näkemykset ja niihin liittyvä toiminta kuuluvat kulttuuriperinnön ja historian aloihin.

Yksi kulttuuriperintöön liittyvistä toimista ovat ystävyyskaupunkihankkeet, joiden tavoitteena on myös kannustaa kansalaisia osallistumaan ja sitoutumaan toimintaan EU:n tasolla.

Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot)

Euroopan komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat yhdessä Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastot). ERI-rahastoista tehtävien investointien tavoitteena on luoda työpaikkoja ja ylläpitää kestävää ja tervettä taloutta ja ympäristöä.

Rakenne- ja investointirahastot keskittyvät viiteen pääalueeseen:

 1. tutkimus ja innovointi
 2. digitaaliteknologia
 3. vähähiilisen talouden tukeminen
 4. luonnonvarojen kestävä hoito
 5. pienyritykset.

Jäsenvaltiot voivat käyttää näitä varoja myös kulttuurin ja luovuuden tukemiseen siten, että samalla syntyy työpaikkoja ja kasvua.

Lue lisää tästä aihepiiristä.

Kulttuuriperintöä tukevien Euroopan rakenne- ja investointirahastojen joukossa on tiettyjä rahastoja ja aloitteita, jotka tukevat merkittävällä tavalla kulttuuriperintöalaa.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Kulttuuriperinnön suojelusta ja edistämisestä vastaavien alue- ja paikallisviranomaisten on mahdollista saada Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) merkittävää tukea kulttuuriperinnön suojelun toimenpiteisiin.

EAKR-rahastosta myönnetään noin 4,7 miljardia euroa tukea, jotta voidaan luoda paikallisia työpaikkoja perinnekohteisiin ja houkutella vierailijoita tiettyihin kaupunkeihin ja kohteisiin.

Lue lisää näistä rahoitusmahdollisuuksista.

Lue lisää aiheeseen liittyvistä hankkeista.

Euroopan alueellinen yhteistyö (Interreg)

Aluekehitystä edistävien Interreg-ohjelmien tarkoituksena on tukea alueiden välistä yhteistyötä EU:ssa ja sen ulkopuolella. Kulttuuriperintö on yksi ohjelmasarjan suosituimpia aihealueita.

Lue esimerkkejä kulttuuriin liittyvistä Interreg-hankkeista Euroopan kulttuuriperinnön teemavuonna 2018 julkaistusta e-kirjasta ”Connecting Cultures, Connected Citizens”.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.