Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

EU:n toimivalta kulttuurin alalla

Mitä EU tekee kulttuurin hyväksi perussopimusten nojalla? Mitkä Euroopan komission osastot vastaavat kulttuurista?

Missään Euroopan unionin perustamisasiakirjassa ei esitetä tiukkaa ja kaikenkattavaa määritelmää siitä, mitä kulttuuri on, vaan jäsenmaat ja yksittäiset ihmiset saavat määritellä sen itse oman kansallisen ja paikallisen tuntemuksensa ja yksilöllisen näkemyksensä perusteella. Ainoan erityisesti kulttuurin tukemiseen tarkoitetun Euroopan unionin ohjelman eli Luova Eurooppa ‑ohjelman oikeusperustassa on kuitenkin avoin määritelmä kulttuurialalle ja luoville aloille.

EU:n toimivalta kulttuurin alalla: tausta

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) johdannossa viitataan innoituksen hakemiseen ”Euroopan kulttuurisesta, uskonnollisesta ja humanistisesta perinteestä”. Sopimuksen mukaan päämääränä on, että Euroopan unioni ”kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä” (SEU-sopimuksen 3 artikla). Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6 artiklassa todetaan, että EU:lla on kulttuurin alalla toimivalta ”toteuttaa jäsenvaltioiden toimintaa tukevia, yhteensovittavia tai täydentäviä toimia”.

Tuki kulttuurialalle ja luoville aloille

EU:n jäsenvaltiot vastaavat itse omasta kulttuuripolitiikastaan. Siksi Euroopan komission tehtävänä on auttaa ratkaisemaan yhteisiä haasteita. Niitä ovat muun muassa digitaaliteknologian vaikutus, kulttuurialan muuttuvat hallintomallit sekä tarve tukea kulttuurialaa ja luovia aloja innovoinnissa.

Komissio noudattaa toiminnassaan kulttuuriyhteistyötä koskevia strategia-asiakirjoja ja omia painopisteitään, jotka kukin komission kokoonpano vahvistaa toimikauttaan varten.

Komissio käsittelee useita keskeisiä teemoja varmistaakseen, että kulttuurin sosiaalinen ja taloudellinen merkitys tunnustetaan laajasti EU:n poliittisessa päätöksenteossa ja toimissa. Komissio pitää huolen myös siitä, että kulttuurialan ja luovien alojen monitahoinen luonne otetaan huomioon asiaa koskevassa EU:n lainsäädännössä.

Komissio myös auttaa jäsenvaltioita erilaisista kriiseistä johtuvien kielteisten vaikutusten lieventämisessä ja sellaisten haasteiden kohtaamisessa, joissa koordinoidut EU:n toimet voivat osoittautua hyödyllisiksi.

Komissio ja kulttuuri – johtajat ja vastuulliset yksiköt

Mariya Gabriel on nykyinen kulttuurialasta ja luovista aloista vastaava komission jäsen. Hänen tehtävänään on varmistaa Euroopan uuden kulttuuriohjelman kattava täytäntöönpano sekä edistää luovia aloja ja Luova Eurooppa ‑ohjelmaa. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat myös innovointi, tutkimus, koulutus ja nuoriso.

Koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto (DG EAC) on komission kulttuurista vastaava osasto. DG EAC edistää EU:n tason toimia tällä alalla, johon kuuluvat kulttuuriala ja luovat alat (myös kulttuuriperintö). Se laatii toimintapolitiikkoja kerättyjen tietojen ja näytön perusteella ja hallinnoi EU:n kulttuuriohjelmaa eli Luova Eurooppa ‑ohjelmaa.

Myös seuraavat komission osastot käsittelevät kulttuurialaan ja luoviin aloihin liittyviä kysymyksiä:

Kulttuuriin liittyviä kysymyksiä käsitellään myös useissa muissa toimintapolitiikoissa ja ohjelmissa, joita hallinnoivat komission muut yksiköt. Nämä yksiköt työskentelevät esimerkiksi työllisyyteen tai paikallis- ja aluekehitykseen liittyvien asioiden parissa.