Skip to main content

Culture and Creativity

Kulttuuriala ja luovat alat

Kulttuurialoihin ja luoviin aloihin kuuluvat kaikki alat, joiden toiminta perustuu kulttuuriarvoihin tai taiteelliseen ja muuhun yksilölliseen ja kollektiiviseen luovaan ilmaisuun ja jotka on määritelty Luova Eurooppa ‑ohjelman oikeusperustassa.

Näille aloille annettava tuki pohjautuu tietoihin, jotka Eurostat on laatinut osana Euroopan tilastojärjestelmän kulttuurialan verkostoa (ESSnet-Culture) ja koordinointityötä, jota se tekee kulttuurialaa ja luovia aloja koskevien tilastojen yhdenmukaistamiseksi (esimerkiksi tarkistamalla asiakirjat, jotka koskevat indikaattorien typologioita ja termistöjä, viestintää indikaattorien kautta sekä merkitystä poliittisen päätöksenteon kannalta).

Toisaalta kulttuuriala ja luovat alat edellyttävät keskittymistä arvoketjun seuraaviin vaiheisiin – mukaan lukien teollisuus- ja valmistustoiminnan tuotanto- ja jakeluvaiheet.

Kulttuurialan ja luovien alojen merkitys

Kulttuuriala ja luovat alat ovat yhteiskuntien kehityksen kannalta tärkeitä ja luovan talouden ytimessä. Ne ovat yksilölliseen luovuuteen ja lahjakkuuteen perustuvia osaamisvaltaisia aloja, jotka tuottavat huomattavaa taloudellista hyvinvointia. Lisäksi niillä on ratkaisevan tärkeä merkitys yhteisen eurooppalaisen identiteetin, kulttuurin ja arvojen rakentamisen kannalta. Taloudellisesta näkökulmasta ne tuottavat keskimääräistä enemmän kasvua ja uusia työpaikkoja – erityisesti nuorille – ja vahvistavat sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Tukea kulttuurialalle ja luoville aloille Luova Eurooppa ‑ohjelmasta

Luova Eurooppa ‑ohjelma koostuu kulttuuria ja mediaa (audiovisuaalialaa) koskevista alaohjelmista sekä monialaisesta ohjelmalohkosta.

Luova Eurooppa ‑ohjelmalla tuetaan rajatylittävää yhteistyötä ja verkostoitumista kaikilla kulttuurialoilla ja luovilla aloilla, ja siitä yhteisrahoitetaan merkittäviä foorumeita ja verkostoja.

Komissio kuuli laajalti eri sidosryhmiä ja jäsenvaltioiden asiantuntijoita valmistellessaan ohjelmaehdotusta tulevaa vuosien 2021–2027 Luova Eurooppa ‑ohjelmaa varten. Kuulemiset järjestettiin samaan aikaan vuosien 2014–2020 Luova Eurooppa ‑ohjelman väliarvioinnin kanssa. Sekä kuulemisissa että väliarvioinnissa todettiin, että joidenkin alojen tarpeisiin ei ole vastattu riittävästi nykyisessä ohjelmassa.

Ehdotuksessa vuosien 2021–2027 Luova Eurooppa ‑ohjelmaa varten pyritään korjaamaan nämä puutteet lisäämällä uutta alakohtaista tukea esimerkiksi seuraaville aloille:

Näissä alakohtaisissa toimissa keskitytään valmiuksien kehittämiseen, ammatillistamiseen ja taitojen kehittämiseen, tietojen keräämiseen aloja koskevan ymmärryksen lisäämiseksi sekä vientimahdollisuuksiin. Toimet pohjautuvat viime vuosina toteutettuihin EU:n johtamiin toimiin ja hankkeisiin, kuten Musiikki liikuttaa Eurooppaa ‑aloitteeseen, ja täydentävät niitä.

Innovointi, yrittäjyys ja rahoitus

Yrittäjyys ja innovointi ovat tärkeitä aiheita kulttuurialalle ja luoville aloille. Jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat tutkineet näitä aiheita perusteellisesti. Tulokset ovat luettavissa esimerkiksi OMC-työryhmän raportista ”The role of public policies in developing entrepreneurial and innovation potential of the cultural and creative sectors” ja asiaankuuluvia EU:n politiikkoja ja tutkimuksia koskevasta yksityiskohtaisesta yhteenvedosta.

Rahoitusmahdollisuudet kulttuurialalla ja luovilla aloilla ovat myös tärkeä aihe, jota jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat tarkastelleet. Tulokset löytyvät rahoitusmahdollisuuksia koskevasta OMC-työryhmän raportista ”Towards more efficient financial ecosystems”.

Tammikuussa 2020 kulttuurialan ja luovien alojen FLIP-politiikkahankkeessa (”Finance, Learning, Innovation and Patenting”) järjestettiin yhdessä komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa konferenssi, jossa tarkasteltiin rahoituksessa, innovaatioissa ja muissa kulttuurialan ja luovien alojen kannalta tärkeissä aiheissa saavutettua edistystä.

Näiden kohdennettujen aloitteiden lisäksi alalle on olemassa näitä kysymyksiä varten erilaisia eurooppalaisia tukijärjestelmiä, kuten

Kulttuurialan ja luovien alojen EU:n tason verkostot

Euroopan komissio ja Eurostat laativat kulttuuritilastoja ja muita aiheeseen liittyviä tutkimuksia, jotta ne voivat tukea kulttuurialaa ja luovia aloja näyttöön perustuvan poliittisen päätöksenteon kautta.