Skip to main content

Culture and Creativity

Kultúrne a kreatívne odvetvia

Kultúrne a kreatívne odvetvia sú všetky odvetvia, ktorých činnosti sú založené na kultúrnych hodnotách alebo umeleckých a iných individuálnych alebo kolektívnych tvorivých prejavoch v súlade s definíciou v právnom základe programu Kreatívna Európa.

Podpora týchto odvetví vychádza z údajov, ktoré vypracoval Eurostat ako súčasť siete Európskeho štatistického systému (ESS) v oblasti Kultúra, a jeho práce na ďalšej koordinácii harmonizácie štatistík o kultúrnych a kreatívnych odvetviach (napríklad formou preskúmania typológií a terminológie, komunikácie prostredníctvom ukazovateľov a relevantnosti tvorby politiky).

Naproti tomu, kultúrny a kreatívny priemysel zahŕňa zameranie na ďalšie etapy hodnotového reťazca – vrátane fáz výroby a šírenia priemyselných a výrobných činností.

Význam kultúrnych a kreatívnych odvetví

Kultúrne a kreatívne odvetvia sú dôležité na zabezpečenie nepretržitého rozvoja spoločností a sú základom kreatívneho hospodárstva. Ako znalostne náročné odvetvia založené na tvorivosti a talente jednotlivcov vytvárajú značné hospodárske bohatstvo. Čo je však dôležitejšie, majú zásadný význam pre spoločný pocit európskej identity, kultúry a hodnôt. Z hospodárskeho hľadiska vykazujú nadpriemerný rast a vytvárajú pracovné miesta – najmä pre mladých ľudí – pričom posilňujú sociálnu súdržnosť.

Podpora kultúrnych a kreatívnych odvetví: Program Kreatívna Európa

Program Kreatívna Európa pozostáva z jej podprogramov CULTURE a MEDIA (audiovizálny), ako aj z medziodvetvovej zložky.

Program Kreatívna Európa podporuje cezhraničnú spoluprácu a vytváranie sietí pre všetky kultúrne a kreatívne odvetvia a spolufinancuje dôležité platformy a siete.

S cieľom pripraviť programový návrh budúceho programu Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027 konzultovala Komisia so širokou škálou zainteresovaných strán a členských štátov. Tieto konzultácie sa uskutočnili súbežne s priebežným hodnotením programu Kreatívna Európa na roky 2014 – 2020, pričom sa v oboch prípadoch dospelo k záveru, že sa potreby niektorých sektorov v súčasnom programe dostatočne neriešili.

Cieľom návrhu programu Kreatívna Európa na roky 2021 – 2027 je odstrániť tieto nedostatky začlenením novej osobitnej odvetvovej podpory pre oblasti, ako sú:

Tieto odvetvové opatrenia sa zamerajú na budovanie kapacít, profesionalizáciu a rozvoj talentov, zber údajov s cieľom lepšie porozumieť odvetviam, ako aj vývozným príležitostiam. Vychádzať budú z opatrení a projektov riadených EÚ, ktoré sa už realizovali v uplynulých rokoch, ako je napríklad iniciatíva Music Moves Europe.

Inovácia, podnikanie a financie

Podnikavosť a inovácia sú najdôležitejšie témy kultúrnych a kreatívnych odvetví a priemyslu. Podrobnejšie ich preskúmali experti členských štátov. Výsledky možno nájsť napríklad v správe OMK s názvom „Úloha verejných politík pri rozvoji podnikateľského a inovačného potenciálu kultúrnych a tvorivých odvetví“, ako aj v podrobnom prehľade súvisiacich politík a štúdií EÚ.

Rovnako dôležitou témou pre kultúrne a tvorivé odvetvia je prístup k financiám, ktorým sa zaoberali experti členských štátov a svoje závery začlenili do správy OMK o prístupe k financiám o prístupe k financovaniu s názvom „Efektívnejšie finančné ekosystémy“.

V januári 2020 sa v rámci politického projektu FVIP („Financovanie, vzdelávanie, inovácia a patentovanie“) pre kultúrny a kreatívny priemysel v spolupráci s expertmi Komisie a členských štátov zorganizovala konferencia s cieľom podrobnejšie preskúmať dosiahnuté výsledky v oblasti financovania, inovácie a ďalších relevantných tém týkajúcich sa kultúrnych a kreatívnych odvetví.

Okrem týchto osobitných iniciatív existuje množstvo európskych systémov podpory pre toto odvetvie a priemysel, ktoré sa zaoberajú týmito otázkami:

Siete v oblastiach kultúrnych a kreatívnych sektorov na európskej úrovni

S cieľom podporiť kultúrne a kreatívne odvetvia prostredníctvom tvorby politiky založenej na dôkazoch pracuje Európska komisia a Eurostat na štatistikách v oblasti kultúry a iných relevantných štúdiách.