Skip to main content

Culture and Creativity

De kulturella och kreativa sektorerna

De kulturella och kreativa sektorerna består av alla sektorer vars verksamhet bygger på kulturella värden, eller andra konstnärliga individuella eller kollektiva kreativa uttryck, enligt definitionen i den rättsliga grunden till programmet Kreativa Europa.

Stödet till dessa sektorer bygger på data som samlats in av Eurostat som en del av det europeiska statistiksystemets nätverk om kultur (ESSnet-Culture) och dess arbete med att ytterligare samordna harmoniseringen av statistiken om de kulturella och kreativa sektorerna (t.ex. genom att se över typologi och terminologi för indikatorer, kommunikation med indikatorer och relevans för beslutsfattande).

De kulturella och kreativa näringarna, å andra sidan, är inriktade på de senare leden i värdekedjan, däribland produktions- och spridningsstadierna i industri- och tillverkningsprocesser.

De kulturella och kreativa sektorernas betydelse

De kulturella och kreativa sektorerna är viktiga för att se till att samhället fortsätter att utvecklas och är centrala för den kreativa ekonomin. De är kunskapsintensiva, bygger på individuell kreativitet och talang och generar betydande ekonomiska värden. Men framför allt är de avgörande för en gemensam känsla av europeisk identitet, kultur och värderingar. Ur ett ekonomiskt perspektiv uppvisar de tillväxtsiffror över genomsnittet och skapar jobb – i synnerhet för ungdomar – samtidigt som de främjar den sociala sammanhållningen.

Stöd till de kulturella och kreativa sektorerna: programmet Kreativa Europa

Programmet Kreativa Europa består av Kreativa Europa Kultur och Kreativa Europa Media (audiovisuella sektorn) samt den sektorsövergripande programdelen.

Kreativa Europa ger stöd till samarbete över gränserna och nätverksbyggande verksamhet för alla kulturella och kreativa sektorer och samfinansierar viktiga plattformar och nätverk.

Kommissionen rådfrågade en mängd olika aktörer och experter från EU-länderna för att utarbeta programförslaget för det kommande programmet Kreativa Europa 2021–2027. Dessa samråd hölls samtidigt som halvtidsutvärderingen av programmet Kreativa Europa 2014–2020 och i båda fallen konstaterades det att vissa sektorers behov inte beaktades tillräckligt i det aktuella programmet.

Förslaget för Kreativa Europa 2021–2027 syftar till att åtgärda dessa brister genom att omfatta nytt särskilt sektorsinriktat stöd till områden som

Dessa sektorsinriktade åtgärder kommer att fokusera på kapacitetsuppbyggnad, professionalisering och utveckling av talanger, insamling av data för att förbättra förståelsen för sektorerna samt exportmöjligheter. De kommer att bygga på och komplettera EU-åtgärder och EU-projekt som redan genomförts under de senaste åren, som initiativet Music Moves Europe.

Innovation, företagande och finansiering

Företagande och innovation är viktiga frågor för de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna. Detta har undersökts närmare av experter från EU-länderna. Resultaten finns bland annat i en rapport om politikens betydelse för utvecklingen av entreprenörs- och innovationspotentialen inom de kulturella och kreativa sektorerna och i en detaljerad översikt över relaterad EU-politik och undersökningar.

Tillgång till finansiering för de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna är en lika viktig fråga som experter från EU-länderna har undersökt och rapporterat om i en rapport om tillgång till finansiering och effektivare finansiella ekosystem.

I januari 2020 anordnade det politiska projektet FLIP (finansiering, kunskap, innovation och patent) för de kulturella och kreativa näringarna, tillsammans med kommissionen och experter från EU-länderna, en konferens för att närmare undersöka vad som har gjorts när det gäller finansiering, innovation och andra relevanta frågor för de kulturella och kreativa näringarna.

Utöver dessa särskilda initiativ finns det en mängd olika europeiska stödprogram för sektorn och branscher som tampas med dessa frågor:

Nätverk inom de kulturella och kreativa sektorerna på europeisk nivå

För att stödja de kulturella och kreativa sektorerna via evidensbaserat beslutsfattande arbetar EU-kommissionen och Eurostat med statistik om kultur och andra relevanta undersökningar.