Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

EU:s befogenheter på kulturområdet

Vad EU gör för kulturen baserat på fördragen och ansvariga avdelningar inom EU-kommissionen.

EU:s grundfördrag innehåller ingen strikt definition av vad kultur är, vilket innebär att det är upp till EU-länderna och enskilda personer att definiera begreppet utifrån deras nationella, lokala och individuella förståelse av det. Den rättsliga grunden för programmet Kreativa Europa, det enda EU-program som är särskilt ägnat åt att stödja kulturen, innehåller dock en öppen definition av de kulturella och kreativa sektorerna.

Bakgrund till EU:s befogenheter på kulturområdet

I inledningen till Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) anges att man har ”inspirerats av Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv”. Där anges även att ett av EU:s mål är att ”respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas” (artikel 3 i EU-fördraget). I artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) anges att EU:s befogenheter på kulturområdet är att ”vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder”.

Stöd till de kulturella och kreativa sektorerna

I och med att varje EU-land ansvarar för sin egen politik på kulturområdet är kommissionens roll att hjälpa till att hantera gemensamma utmaningar. Utmaningarna kan gälla effekterna av digital teknik, förändrade modeller för kulturpolitisk styrning och behovet av att stödja innovation inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Kommissionen vidtar åtgärder i enlighet med strategidokument om kultursamarbeten samt enligt sina egna prioriteringar, som fastställs för varje kommissions mandatperiod.

För att se till att kulturens sociala och ekonomiska roll erkänns i EU:s bredare beslutsfattande arbete och åtgärder arbetar kommissionen utifrån ett antal centrala teman. Det garanterar också att de kulturella och kreativa sektorernas komplexa natur återspeglas i relevant EU-lagstiftning.

Kommissionen hjälper EU-länderna att mildra de negativa följderna av kriser och utmaningar där samordnade insatser från EU kan vara till hjälp.

Kommissionen och kulturen – ledarskap och ansvariga avdelningar

Mariya Gabriel är för närvarande den kommissionär som har ansvar för de kulturella och kreativa sektorerna. Hennes uppdrag är att se till att den nya europeiska agendan för kultur genomförs till fullo och att främja de kreativa näringarna och programmet Kreativa Europa. Hon ansvarar dessutom för innovation, forskning, utbildning och ungdomsfrågor.

Den avdelning inom kommissionen som ansvarar för kulturen är generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur. Generaldirektoratet främjar åtgärder på EU-nivå inom detta område, bland annat kulturella och kreativa sektorer som kulturarv, och utvecklar politik utifrån insamlade data och bevis och hanterar EU-programmet för kultur – Kreativa Europa.

Här är några andra kommissionsavdelningar som arbetar med frågor som rör de kulturella och kreativa sektorerna:

Kulturfrågor ingår också i flera andra politikområden och program som förvaltas av andra kommissionsavdelningar, t.ex. sysselsättning eller lokal och regional utveckling.