Skip to main content

Culture and Creativity

De kulturelle og kreative sektorer

De kulturelle og kreative sektorer omfatter alle brancher, hvor aktiviteterne er baseret på kulturelle værdier eller andre former for kunstneriske personlige eller kollektive udtryk. De defineres i retsgrundlaget for programmet Et Kreativt Europa.

Støtten til sektorerne er baseret på data udarbejdet af Eurostat som en del af det europæiske statistiske system (ESS), kultursektionen, og arbejdet med at koordinere og harmonisere statistikker vedrørende de kulturelle og kreative sektorer (f.eks. ved en revidering af indikatortyper og terminologi, kommunikation via indikatorer og relevans som politisk beslutningsgrundlag).

De kulturelle og kreative industrier nødvendiggør dog også et fokus på de næste led i værdikæden – herunder faserne til produktion og udbredelse i industrien og fremstillingsfaserne.

De kulturelle og kreative sektorers betydning

De kulturelle og kreative sektorer er vigtige for at sikre en fortsat udvikling i samfundet, og de er centrale elementer i den kreative økonomi. De er vidensintensive og baseret på individuel kreativitet og talent, og de genererer betydelige økonomiske indtægter. Og endnu vigtigere er de afgørende for at skabe en fælles europæisk identitet, kultur og værdier. I økonomisk henseende ligger væksten og jobskabelsen i sektorerne over gennemsnittet, især for unge, og samtidig styrker de den sociale samhørighed.

Støtte til de kulturelle og kreative sektorer: Programmet Et Kreativt Europa

Programmet Et Kreativt Europa består af sektorprogrammerne Et Kreativt Europa KULTUR og Et Kreativt Europa MEDIER (audiovisuelle) samt et tværgående program.

Programmet Et Kreativt Europa støtter samarbejde og netværk på tværs af lande for alle de kulturelle og kreative sektorer og medfinansierer vigtige platforme og netværk.

Ved udarbejdelsen af programforslaget for det næste Et Kreativt Europa-program for perioden 2021-2027 gennemførte Europa-Kommissionen høringer med en lang række interessenter og eksperter fra EU-landene. Høringerne foregik parallelt med midtvejsevalueringen af Et Kreativt Europa 2014-2020, og begge processer mundede ud i, at behovene i nogle sektorer ikke blev tilstrækkeligt tilgodeset i det daværende program.

Forslaget til Et Kreativt Europa 2021-2027 skal afhjælpe manglerne ved at medtage konkret ny sektorstøtte på områder såsom

De sektorbestemte tiltag skal fokusere på kapacitetsopbygning, faglig opkvalificering og talentudvikling, dataindsamling for at få bedre indblik i sektorerne samt eksportmuligheder. De skal bygge på og supplere EU-drevne tiltag og projekter, der allerede er blevet gennemført de senere år, f.eks. initiativet Music Moves Europe.

Innovation, iværksætterkultur og finansiering

Iværksætterkultur og innovation er vigtige emner for de kulturelle og kreative sektorer og industrier. De emner har eksperter fra EU-landene set nærmere på. Resultaterne kan for eksempel læses i rapporten vedrørende den åbne koordinationsmetode om "De offentlige politikkers betydning for udvikling af iværksætter- og innovationspotentiale i de kulturelle og kreative sektorer" samt i en detaljeret oversigt over de relevante EU-politikker og undersøgelser.

De kulturelle og kreative sektorers og industriers adgang til finansiering er et lige så vigtigt emne, som eksperter fra EU-landene har undersøgt, og resultaterne fremgår af rapport vedrørende den åbne koordinationsmetode om adgang til finansiering "Mere effektive finansielle økosystemer".

I januar 2020 afholdt det politiske projekt FLIP ("finansiering, læring, innovation og patentrettigheder") vedrørende de kulturelle og kreative industrier sammen med Kommissionen og eksperter fra EU-landene en konference, hvor man ønskede at se nærmere på de hidtidige resultater vedrørende finansiering, innovation og andre relevante emner for de kulturelle og kreative sektorer.

Ud over de specifikke initiativer dækker en række europæiske støtteordninger for sektoren og industrien de samme emner

Netværk for de kulturelle og kreative sektorer på europæisk niveau

For at støtte de kulturelle og kreative sektorer med evidensbaserede politiske beslutninger udarbejder Europa-Kommissionen og Eurostat statistikker over kultursektoren og andre relevante undersøgelser.