Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturarv

Læs mere om, hvad Europa-Kommissionen gør for at hjælpe EU-landene og interessenterne på området med at bevare Europas kulturarv.

Europas kulturarv er en rig og mangfoldig mosaik af kulturelle og kreative udtryk, som vi har arvet fra de tidligere generationer af europæere, og som vi giver videre til de næste generationer.

Vores kulturarv består af naturområder, bygninger og arkæologiske udgravninger, museer, monumenter, kunstværker, historiske byer, værker inden for litteratur, musik og film og den viden, de vaner og de traditioner, som borgerne i Europa deler.

Kulturarven beriger den enkeltes tilværelse og er drivkraften bag de kulturelle og kreative sektorer. Den spiller samtidig en rolle i at skabe og udbygge Europas sociale kapital. Den er også en vigtig ressource til økonomisk vækst, beskæftigelse og social samhørighed, og den danner baggrund for at genoplive land- og byområder og fremme en bæredygtig turisme.

EU's rolle og indsats

EU-landenes nationale, regionale og lokale myndigheder har det primære ansvar for politikken på området, og EU forpligter sig til at bevare og styrke Europas kulturarv via en række politikker og programmer.

Europas kulturarv støttes via udvalgte EU-politikker, programmer og finansieringskilder, især programmet Et Kreativt Europa. EU's politik på andre områder, som i stigende grad inddrager vores kulturarv, dækker fra forskning, innovation, uddannelse, miljø, klimaforandringer og regionspolitik til politikken for den digitale udvikling. Derfor er støtte til kulturarvsomådet til rådighed under Horisont 2020, Erasmus+, Europa for borgerne og de europæiske struktur- og investeringsfonde.

EU-landene tilstræber et politisk samarbejde vedrørende kulturarv igennem EU-Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport og gennem den åbne koordinationsmetode. Europa-Kommissionen har siden 2019 haft en ekspertgruppe vedrørende kulturarv, som rådgiver om gennemførelse af EU's politik på kulturarvsområdet. Den inddrager EU-landene, EU's associerede lande, europæiske kulturarvsnetværk, civilsamfundsorganisationer og internationale organisationer samt EU-institutionerne.

Det europæiske handlingsprogram for kulturarv

Et af de vigtigste tiltag på EU-niveau er Det europæiske handlingsprogram for kulturarv (2018), der redegør for de fælles ordninger for aktiviteter vedrørende kulturarv på europæiske plan. Baggrunden for programmet er resultaterne af det europæiske kulturarvsår 2018, og målet er at fastholde og udbygge de gode resultater og sikre en varig effekt. Handlingsprogrammet fastsætter fire principper og fem hovedområder for den fortsatte indsats vedrørende Europas kulturarv:

Fire hovedprincipper
  • En holistisk tilgang
  • Integrering
  • Evidensbaserede politiske beslutninger
  • Multiple interessenter
Fem områder for en fortsat indsats
  • Et inkluderende Europa: deltagelse og adgang for alle
  • et bæredygtigt Europa intelligente løsninger til en samhørig og bæredygtig fremtid
  • et modstandsdygtigt Europa sikring af den truede kulturarv
  • et innovativt Europa mobilisering af viden og forskning
  • et stærkere globalt partnerskab: styrkelse af det internationale samarbejde