Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturna baština

Otkrijte na koji način Komisija pomaže državama članicama i dionicima u očuvanju kulturne baštine Europe.

Kulturna baština Europe bogat je i raznolik mozaik kulturnih i kreativnih izričaja koji smo naslijedili od prethodnih generacija Europljana i koji će buduće generacije naslijediti od nas.

Uključuje prirodne, izgrađene i arheološke lokacije, muzeje, spomenike, umjetnička djela, povijesne gradove, književna, glazbena i audiovizualna djela te znanje, prakse i tradicije europskih građana.

Kulturna baština obogaćuje živote građana, pokretačka je snaga kulturnih i kreativnih sektora, a ima ulogu i u stvaranju i jačanju društvenog kapitala Europe. Također je jedan od čimbenika gospodarskog rasta, zapošljavanja i socijalne kohezije jer pridonosi revitalizaciji urbanih i ruralnih područja i promicanju održivog turizma.

Uloga Komisije i mjere koje poduzima

Iako je politika u tom području prvenstveno u nadležnosti država članica te regionalnih i lokalnih vlasti, EU predano štiti i ulaže u europsku kulturnu baštinu nizom politika i programa.

Potpora za europsku kulturnu baštinu dodjeljuje se u okviru niza EU-ovih politika, programa i izvora financiranja, a posebice programa Kreativna Europa. Baština se sve više uzima u obzir i u drugim područjima politika, primjerice u područjima istraživanja, inovacija, obrazovanja, okoliša, klimatskih promjena, regionalne politike i digitalnih politika. Stoga su financijska sredstva za kulturnu baštinu dostupna u okviru programa Obzor 2020., Erasmus+ i Europa za građane te europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Države članice EU-a surađuju u području politike kulturne baštine u okviru Vijeća ministara obrazovanja, mladih, kulture i sporta te putem otvorene metode koordinacije. Komisijina stručna skupina za kulturnu baštinu osnovana je 2019. i pruža savjete o provedbi EU-ovih politika povezanih s kulturnom baštinom. U njoj sudjeluju države članice, pridružene zemlje, europske mreže za kulturnu baštinu, organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije, kao i institucije EU-a.

Europski okvir za djelovanje u području kulturne baštine

Jedan je od najvažnijih elemenata na razini EU-a Europski okvir za djelovanje u području kulturne baštine (2018.), koji odražava zajednički temelj aktivnosti povezanih s baštinom na europskoj razini. Temelji se na radu iz Europske godine kulturne baštine 2018. kako bi se zadržao i povećao njezin uspjeh i osigurao trajan učinak. Okvirom se utvrđuju četiri načela i pet glavnih područja trajnog djelovanja za europsku kulturnu baštinu:

Četiri glavna načela
  • cjeloviti pristup
  • uključivanje i integrirani pristup
  • oblikovanje politika na temelju dokaza
  • suradnja više dionika
Pet područja trajnog djelovanja
  • uključiva Europa: sudjelovanje i pristup za sve
  • održiva Europa: pametna rješenja za ujedinjenu i održivu budućnost
  • otporna Europa: očuvanje ugrožene baštine
  • inovativna Europa: primjena znanja i istraživanja
  • snažnija globalna partnerstva: jačanje međunarodne suradnje