Skip to main content

Culture and Creativity

Kulttuuriperintö

Miten komissio tukee jäsenvaltioita ja sidosryhmiä Euroopan kulttuuriperinnön suojelussa?

Euroopan kulttuuriperintö on rikas ja monimuotoinen kulttuuristen ja luovien ilmaisujen mosaiikki. Se on aikaisemmilta eurooppalaisilta sukupolvilta saatua perintöä, joka jää myös tuleville sukupolville.

Siihen kuuluvat luonnonalueet, rakennetut ja arkeologiset kohteet, museot, muistomerkit, taideteokset, historialliset kaupungit, kirjallisuus, musiikkiteokset ja audiovisuaaliset teokset sekä Euroopan kansalaisten tietämys, käytännöt ja perinteet.

Kulttuuriperintö rikastuttaa kansalaisten elämää, toimii kulttuurialan ja luovien alojen liikkeellepanevana voimana ja edistää osaltaan Euroopan sosiaalisen pääoman luomista ja vahvistamista. Se on myös tärkeä voimavara talouskasvulle, työllisyydelle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle ja tarjoaa mahdollisuuksia elvyttää kaupunki- ja maaseutualueita sekä edistää kestävää matkailua.

EU:n rooli ja toimet

Tämän alan politiikka on ensisijaisesti jäsenvaltioiden sekä alue- ja paikallisviranomaisten vastuulla. EU kuitenkin suojelee ja vahvistaa Euroopan kulttuuriperintöä useiden politiikkojen ja ohjelmien avulla.

Euroopan kulttuuriperintöä tuetaan useilla EU:n politiikoilla, ohjelmilla ja rahoitusvälineillä, erityisesti Luova Eurooppa -ohjelman kautta. Kulttuuriperintö otetaan yhä enemmän huomioon myös muilla EU:n politiikanaloilla. Näitä ovat esimerkiksi tutkimus, innovaatiot, koulutus, ympäristö, ilmastonmuutos, aluepolitiikka ja digitaalipolitiikka. Näin ollen kulttuuriperintöön on saatavilla rahoitusta Horisontti 2020 ‑ohjelmasta, Erasmus+ ‑ohjelmasta, Kansalaisten Eurooppa ‑ohjelmasta sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista.

EU:n jäsenvaltiot jatkavat kulttuuriperintöä koskevaa toimintapoliittista yhteistyötään koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluministerien neuvostossa sekä avoimen koordinointimenetelmän avulla. Vuonna 2019 perustettu kulttuuriperintöä käsittelevä komission asiantuntijaryhmä antaa neuvontaa kulttuuriperintöä koskevien EU:n politiikkojen täytäntöönpanosta. Sen toimintaan osallistuvat jäsenvaltiot, assosioituneet maat, Euroopan kulttuuriperintöverkostot, kansalaisjärjestöt ja kansainväliset organisaatiot sekä EU:n toimielimet.

Kulttuuriperintöä koskeva eurooppalainen toimintakehys

Yksi tärkeimmistä välineistä EU:n tasolla on kulttuuriperintöä koskeva eurooppalainen toimintakehys (2018), jolla määritetään yhteinen suunta kulttuuriperintöön liittyville EU:n tason toimille. Toimintakehys perustuu kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 toimiin. Tavoitteena on tuoda esiin ja laajentaa teemavuoden menestystä ja varmistaa sen kestävä vaikutus. Toimintakehyksessä vahvistetaan Euroopan kulttuuriperintöä koskevalle työlle neljä periaatetta ja viisi keskeistä jatkuvan toiminnan alaa:

Neljä keskeistä periaatetta
  • kokonaisvaltaisuus
  • valtavirtaistaminen ja yhdennetty lähestymistapa
  • näyttöön perustuva päätöksenteko
  • sidosryhmien välinen yhteistyö.
Viisi jatkuvan toiminnan alaa
  • osallistava Eurooppa: osallistumismahdollisuus ja saavutettavuus kaikille
  • kestävä Eurooppa: älykkäitä ratkaisuja yhtenäistä ja kestävää tulevaisuutta varten
  • kestokykyinen Eurooppa: uhanalaisen kulttuuriperinnön suojeleminen
  • innovatiivinen Eurooppa: osaamisen ja tutkimuksen hyödyntäminen
  • vahvempien maailmanlaajuisten kumppanuuksien edistäminen: kansainvälisen yhteistyön tehostaminen.