Skip to main content

Culture and Creativity

Kultūras mantojums

Uzziniet, ko Komisija dara, lai palīdzētu dalībvalstīm un ieinteresētajām personām aizsargāt Eiropas kultūras mantojumu.

Eiropas kultūras mantojums ir bagātīga un daudzveidīga kultūras un radošo izpausmju mozaīka, ko esam mantojuši no iepriekšējām paaudzēm un ko atstāsim nākamajām paaudzēm.

Kultūras mantojums aptver dabas teritorijas, kultūras objektus un arheoloģisko izrakumu vietas, muzejus, pieminekļus, mākslas darbus, vēsturiskas pilsētas, literārus, muzikālus un audiovizuālus darbus, kā arī Eiropas iedzīvotāju zināšanas, praksi un tradīcijas.

Kultūras mantojums bagātina pilsoņu dzīvi, ir kultūras un radošo nozaru dzinējspēks un veicina Eiropas sociālā kapitāla radīšanu un stiprināšanu. Runa ir arī par svarīgu resursu ekonomikas izaugsmei, nodarbinātībai un sociālajai kohēzijai, jo tas ļauj atdzīvināt pilsētu un lauku teritorijas un veicināt ilgtspējīgu tūrismu.

ES loma un rīcība

Lai gan politika šajā jomā galvenokārt ir dalībvalstu, reģionālo un vietējo pašvaldību kompetencē, ES ir apņēmusies aizsargāt un uzlabot Eiropas kultūras mantojumu, liekot lietā vairākas darbības un programmas.

Vairāki ES politikas virzieni, programmas un finansējumi ir paredzēti tam, lai atbalstītu Eiropas kultūras mantojumu, jo īpaši programma “Radošā Eiropa”. ES politika citās jomās arvien vairāk ņem vērā mantojumu, vai tā būtu pētniecība, inovācija, izglītība, vide, klimata pārmaiņas un reģionālā politika vai digitālā politika. Līdz ar to finansējums par labu kultūras mantojumam ir pieejams no programmas "Apvārsnis 2020”, "Erasmus+”, "Eiropa pilsoņiem” un Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

Sadarbība starp ES dalībvalstīm kultūras mantojuma jomā tiek īstenota Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē un atvērtās koordinācijas metodes ietvaros. Komisijas kultūras mantojuma ekspertu grupa, kas darbojas kopš 2019. gada, konsultē par to, kā īstenot ES politiku kultūras mantojuma jomā. To veido pārstāvji no dalībvalstīm, asociētajām valstīm, Eiropas kultūras mantojuma tīkliem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, starptautiskajām organizācijām, kā arī ES iestādēm.

Eiropas darbības satvars par labu kultūras mantojumam

Eiropas darbības programma par labu kultūras mantojumam (2018) ir viens no svarīgākajiem rīkiem ES līmenī, kas atspoguļo ar mantojumu saistīto Eiropas mēroga darbību kopējo struktūru. Tā pamatojas uz pūliņiem, kas tika pielikti Eiropas Kultūras mantojuma gada (2018) ietvaros, lai apzinātu un nostiprinātu šo dinamiku nolūkā nodrošināt ilgstošu ietekmi. Programmā ir noteikti četri principi un piecas galvenās pastāvīgas darbības jomas par labu Eiropas kultūras mantojumam:

Četri svarīgi principi
  • Visaptveroša pieeja
  • Integrēšana un integrēta pieeja
  • Politikas izstrāde, pamatojoties uz konkrētiem elementiem
  • Daudzpusēja sadarbība
Piecas lielas pastāvīgas darbības jomas
  • Iekļaujoša Eiropa: dalība un vispārēja atvērtība
  • Ilgtspējīga Eiropa: viedi risinājumi ilgtspējīgai nākotnei, kuras pamatā ir kohēzija
  • Noturīga Eiropa: apdraudētā mantojuma aizsardzība
  • Inovatīva Eiropa: zināšanu un pētniecības mobilizēšana
  • Spēcīgākas globālās partnerības: starptautiskās sadarbības stiprināšana