Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

ES kompetence kultūras jomā

Ko ES dara kultūras labā, pamatojoties uz ES līgumiem. Par šo jomu atbildīgie dienesti Eiropas Komisijā.

Nevienā no Eiropas Savienības dibināšanas dokumentiem nav strikti un ierobežojoši definēts, kas ir kultūra. To definē dalībvalstis un iedzīvotāji, pamatojoties uz valsts, vietējiem un individuāliem kritērijiem. Eiropas Savienības vienīgās tieši kultūras atbalstīšanai paredzētās programmas “Radošā Eiropa” juridiskajā pamatojumā tomēr ir sniegta atklāta definīcija, kas ir kultūra un radošās nozares.

Kādēļ ES ir kompetence kultūras jomā

Līguma par Eiropas Savienību (LES) ievadā ir sniegta atsauce “Iedvesmojoties no Eiropas kultūras, reliģijas un humānisma mantojuma [..]”. Tajā arī norādīts, ka viens no Eiropas Savienības mērķiem ir šāds: “Tā respektē savu kultūru un valodu daudzveidību un nodrošina Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību un sekmēšanu” (LES 3. pants). Savukārt Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 6. pantā atzīts, ka ES kompetence kultūras jomā ir “veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu darbības”.

Atbalsts kultūrai un radošajām nozarēm

Katra ES dalībvalsts pati atbild par savu politiku kultūras jomā. Eiropas Komisijas uzdevums ir palīdzēt risināt kopējas problēmas. Piemēram, tādas kā digitālo tehnoloģiju ietekme, kultūras pārvaldības mainīgie modeļi un nepieciešamība palīdzēt kultūras un radošajās nozarēs nodrošināt inovāciju.

Komisija rīkojas atbilstīgi stratēģiskiem dokumentiem par kultūras sadarbību un savām prioritātēm, kas ir noteiktas attiecīgajam Komisijas pilnvaru termiņam.

Lai gādātu par to, ka kultūras sociālā un ekonomiskā loma tiek atzīta plašākā ES politikas veidošanas un darbības mērogā, Komisija izstrādā vairākus galvenos tematus. Tā arī rūpējas, lai kultūras un radošo nozaru sarežģītā daba atspoguļotos attiecīgajos ES tiesību aktos.

Komisija arī palīdz dalībvalstīm novērst krīžu negatīvās sekas un rosina rīcību, ja koordinētai ES reakcijai var būt pievienotā vērtība.

Par kultūru atbildīgie dienesti un vadība Komisijā

Pašlaik par kultūru un radošajām nozarēm atbildīgā komisāre ir Marija Gabriela. Viņas mandāts ir gādāt, lai tiktu pilnībā īstenota jauna Eiropas darba kārtība kultūrai, un atbalstīt radošās nozares un programmu “Radošā Eiropa”. Viņas pārziņā ir arī citi jautājumi: inovācija, pētniecība, izglītība un jaunatne.

Par kultūru atbildīgā Komisijas struktūrvienība ir Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts (EAC ĢD). Šis ģenerāldirektorāts veicina ES līmeņa rīcību šajā jomā, pievēršoties kultūrai un radošajām nozarēm, tostarp kultūras mantojumam, izstrādā politiku, pamatojoties uz ievāktajiem datiem un pierādījumiem, un pārvalda kultūrai paredzēto ES programmu “Radošā Eiropa”.

Daži citi Komisijas dienesti, kas strādā pie jautājumiem, kas saistīti ar kultūru un radošajām nozarēm:

Ar kultūru saistītiem jautājumiem uzmanība ir pievērsta arī citās politikas jomās un programmās, kuras pārvalda Komisijas dienesti (runa ir piemēram, par tādām jomām kā nodarbinātība un vietējā un reģionālā attīstība).