Skip to main content

Culture and Creativity

Finansējuma iespējas attiecībā uz kultūras mantojumu

Finansējums kultūras mantojumam


Vairākas ES finansēšanas programmas atbalsta kultūras mantojumu saskaņā ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu, ES daudzgadu budžetu, kas aptver periodu no 2014. līdz 2020. gadam.

Notiek sarunas starp dalībvalstīm, Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu par nākamo daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gada periodam.
Jaunāko informāciju par Komisijas priekšlikumiem atradīsiet šajā saitē: ES budžets nākotnei.

Eiropas Komisija ir sagatavojusi pārskatu, lai palīdzētu iedzīvotājiem saprast politiku, programmas un pasākumus kultūras mantojuma jomā Eiropas Savienībā un atvieglotu piekļuvi tiem.

Pārskata rezultātus atradīsiet te [pdf]

Atvērtie uzaicinājumi

Meklējiet atvērtos uzaicinājumus portālā “Finansējums un uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus”.

Vairākas Eiropas programmas atbalsta kultūras mantojumu. Tādējādi tās parāda, ka kultūra var būt daudzšķautnaina un mijiedarboties ar dažādām citām nozarēm.

“Radošā Eiropa”

Programma “Radošā Eiropa” ir galvenais ES finansējuma avots par labu kultūras nozarei. Programma atbalsta stratēģisko darbu, kas tiek veikts Padomes kultūras darba plānu ietvaros. Jauna programma “Radošā Eiropa” atbalstīs politisko rīcību, kura kultūras jomā tiks īstenota no 2021. gada.

Vairāk par programmu “Radošā Eiropa”.

Atrast programmas “Radošā Eiropa” uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus.

Programma Erasmus+

Programma “Erasmus+” (2014.–2020. gads) uzlabo prasmes un nodarbināmību ar izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta palīdzību. Galvenās finansējuma iespējas, kas ir pieejamas kultūras mantojuma nozarei, attiecas uz programmas “Erasmus+” 2. pamatdarbību: “sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa”.

Programma aptver šādas jomas:

 • stratēģiskas partnerības;
 • kapacitātes nostiprināšana augstākās izglītības jomā;
 • kapacitātes nostiprināšanas projekti jaunatnes jomā;
 • zināšanu apvienības;
 • nozaru prasmju apvienības.

Eiropas Kultūras mantojuma gada laikā “Erasmus+” piešķīra gandrīz 92 miljonus eiro 965 ar kultūras mantojumu saistītiem sadarbības un mobilitātes projektiem.

Lai uzzinātu vairāk par rezultātiem, kas gūti ar kultūras mantojumu saistītos “Erasmus+” projektos, skatiet Erasmus+” projektu rezultātu platformu.

Lai uzzinātu vairāk par "Erasmus+" projektiem, kas veltīti kultūras mantojumam, un to rezultātiem, skatiet publikāciju “Erasmus+": mūsu kultūras mantojuma bagātināšana.

“Apvārsnis 2020”

ES atbalsta pētniecību kultūras mantojuma jomā, izmantojot savas pētniecības programmas. “Apvārsnis 2020” ir ES pētniecības un inovācijas pamatprogramma ar pašreizējo budžetu 80 miljardi eiro.
Trīs pīlāri programmā, kas atbalsta kultūras mantojuma pētniecību, ir šādi:

 • zinātniskā izcilība;
 • rūpniecības vadošā loma;
 • sociālās problēmas.

Vairāk par kultūras un kultūras mantojuma pētniecības atbalstu ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” palīdzību.

Nākamās pētniecības un inovācijas pamatprogrammas nosaukums būs “Apvārsnis Eiropa”. Kultūras mantojuma popularizēšana attieksies uz 2. pīlāra 2. grupu “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība”.

Pētniecības un inovācijas darbības šajā grupā cita starpā būs vērstas uz to, lai “uzlabotu Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību, uzlabošanu, saglabāšanu un atjaunošanas efektivitāti”.

Vairāk par programmu “Apvārsnis Eiropa” un 2. grupu.

“Eiropa pilsoņiem”

Programma “Eiropa pilsoņiem” palīdz iedzīvotājiem labāk saprast ES, tās vēsturi un tās daudzveidību. Tā arī mudina iedzīvotājus piedalīties demokrātiskajos procesos ES līmenī.

Svarīga programmas daļa ir vērsta uz atceri, lai saglabātu atmiņas par pagātni un līdz ar to varētu virzīties tālāk un veidot nākotni. Šie pūliņi ir saistīti ar kultūras mantojumu un vēsturi.

Pilsētu sadraudzības projekti ietver arī darbības, kas saistītas ar kultūras mantojumu, kā arī pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās veicināšanu ES līmenī.

Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi)

Eiropas Komisija un dalībvalstis kopīgi pārvalda Eiropas strukturālos un investīciju fondus (ESI fondus). Šie fondi iegulda darbvietu radīšanā, kā arī ilgtspējīgā un veselīgā Eiropas ekonomikā un vidē.

Strukturālie un investīciju fondi koncentrējas uz 5 galvenajām jomām:

 1. pētniecība un inovācija;
 2. digitālās tehnoloģijas;
 3. atbalsts mazoglekļa ekonomikai;
 4. dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana;
 5. mazie uzņēmumi.

Dalībvalstis var arī izmantot šos fondus, lai atbalstītu kultūru un radošumu nolūkā radīt darbvietas un izaugsmi.

Vairāk par šo stratēģisko temata jomu.

No Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, kas atbalsta kultūras mantojumu, dažiem fondiem un iniciatīvām ir būtiska nozīme kultūras mantojuma atbalstīšanā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Vietējās un reģionālās pašvaldības, kas atbild par kultūras mantojuma aizsardzību un popularizēšanu, var saņemt ievērojamu atbalstu no ERAF.

Aptuveni 4,7 miljardi eiro ir piešķirti no ERAF nolūkā radīt vietējas darbvietas kultūras mantojuma objektos un piesaistīt apmeklētājus konkrētām pilsētām un vietām.

Vairāk par šīm finansējuma iespējām.

Vairāk par izciliem projektiem.

Eiropas teritoriālā sadarbība (Interreg)

Reģionālo programmu sērija Interreg stimulē sadarbību starp reģioniem, kas atrodas ES un ārpus tās. Kultūras mantojums ir viens no populārākajiem šo programmu tematiem.

Jūs atradīsiet ar kultūru saistītu Interreg projektu piemērus tiešsaistes publikācijā “Connecting Cultures, Connected Citizens”, kas tika sagatavota saistībā ar Eiropas Kultūras mantojuma gadu (2018).

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.