Skip to main content

Culture and Creativity

Deiseanna maoiniúcháin don oidhreacht chultúrtha

maoiniú don oidhreacht chultúrtha


Tacaíonn roinnt clár maoinithe de chuid an Aontais leis an oidhreacht chultúrtha faoin gCreat Airgeadais Ilbhliantúil reatha, buiséad ilbhliantúil an Aontais don tréimhse idir 2014 agus 2020.

Tá idirbheartaíocht idir Ballstáit, an Coimisiún Eorpach agus Parlaimint na hEorpa ag dul ar aghaidh maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil atá ag teacht le haghaidh na mblianta 2021-2027.
Faigh faisnéis atá cothrom le dáta faoi thograí an Choimisiúin: Buiséad an Aontais Eorpaigh don todhchaí.

Reáchtáil an Coimisiún Eorpach gníomh mapála chun cuidiú le daoine tuiscint agus rochtain a fháil ar bheartais, ar chláir agus ar ghníomhaíochtaí maidir leis an oidhreacht chultúrtha san Aontas Eorpach.

Léigh torthaí an ghnímh sin [pdf]

Glaonna oscailte

Aimsigh glaonna oscailte ar an Tairseach ‘Maoiniú agus Tairiscintí’.

Tacaíonn roinnt cláir Eorpacha leis an oidhreacht chultúrtha agus taispeánann siad gur féidir leis an gcultúr a bheith ilghnéitheach agus idirnasctha le roinnt earnálacha eile.

Eoraip na Cruthaitheachta

Is é an clár Eoraip na Cruthaitheachta an phríomhfhoinse mhaoinithe d’earnáil an chultúir. Tacaíonn an clár seo leis an obair bheartais a dhéantar faoi Phlean Oibre na Comhairle don Chultúr. Tacóidh clár Eoraip na Cruthaitheachta nua le gníomhaíocht bheartais i réimse an chultúir ó 2021.

Tuilleadh eolais faoin gclár Eoraip na Cruthaitheachta

Aimsigh na glaonna sa chlár Eoraip na Cruthaitheachta.

Erasmus+

Méadaíonn an clár Erasmus+ (2014-2020) scileanna agus infhostaitheacht tríd an oideachas, an oiliúint, an óige agus an spórt. Baineann na príomhdheiseanna atá ábhartha don earnáil oidhreachta cultúrtha le Príomhghníomhaíocht 2 den Chlár Erasmus+: An comhar um nuálaíocht agus um malartú dea-chleachtas.

Is sna réimsí a leanas atá siad

 • comhpháirtíochtaí straitéiseacha
 • fothú acmhainneachta i réimse an ardoideachais
 • tionscadail fothaithe acmhainneachta i réimse na hóige
 • comhghuaillíochtaí eolais
 • comhghuaillíochtaí scileanna earnála

Le linn Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, bhronn Erasmus+ beagnach €92 mhilliún ar 965 thionscadal comhair agus soghluaisteachta a bhain leis an oidhreacht chultúrtha.

Tá tuilleadh eolais faoi thorthaí thionscadail Erasmus+ ar an oidhreacht chultúrtha le fáil ar ardán thorthaí thionscadail Erasmus+.

Tá tuilleadh eolais faoi thionscadail Erasmus+ ar an oidhreacht chultúrtha agus faoina dtorthaí le fáil san fhoilseachán “Erasmus+: Ár n-oidhreacht chultúrtha a shaibhriú”.

Fís 2020

Tacaíonn an tAontas le taighde faoin oidhreacht chultúrtha trína chláir thaighde. Is é Fís 2020 Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht an Aontais, le buiséad reatha €80 billiún.
Seo a leanas na trí cholún den chlár a thacaíonn le taighde a bhaineann leis an oidhreacht

 • Eolaíocht den Scoth
 • Ceannaireacht Thionsclaíoch
 • Dúshláin Shochaíocha

Tuilleadh eolais faoin dóigh a dtacaíonn Fís 2020 le taighde ar an gcultúr agus ar an oidhreacht chultúrtha.

Is é Fís Eorpach an chéad chlár réime eile um thaighde agus nuálaíocht. Titeann cur chun cinn na hoidhreachta cultúrtha faoi Bhraisle 2 de cholún 2 “Cultúr, Cruthaitheacht agus Sochaí Chuimsitheach”.

Beidh gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta sa Bhraisle seo dírithe, i measc cuspóirí eile, ar “chosaint, breisiú, caomhnú agus athchóiriú níos éifeachtaí ar oidhreacht chultúrtha na hEorpa a fheabhsú”.

Tuilleadh eolais faoi Fís Eorpach agus Braisle 2.

Eoraip ar son na Saoránach

Cuireann an Clár Eoraip ar son na Saoránach le tuiscint na saoránach ar an Aontas, ar a stair agus ar a éagsúlacht. Spreagann sé daoine freisin chun páirt a ghlacadh i bpróisis dhaonlathacha ar leibhéal an Aontais.

Díríonn cuid thábhachtach den chlár ar chuimhneachán: cuimhní ar an stair a choimeád beo ionas gur féidir linn bogadh ar aghaidh ón stair agus an todhchaí a thógáil. Nasctar an iarracht seo leis an oidhreacht chultúrtha agus an stair.

Cuimsítear le tionscadail nasctha bailte gníomhaíochtaí a bhaineann leis an oidhreacht chultúrtha freisin, mar aon leis an rannpháirtíocht shibhialta a chur chun cinn ar leibhéal an Aontais.

Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (SIE)

Déanann an Coimisiún Eorpach agus na Ballstáit bainistíocht chomhpháirteach ar Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE). Infheistíonn na cistí sin i gcruthú post chomh maith le geilleagar agus comhshaol inbhuanaithe agus sláintiúil.

Dírítear na cistí struchtúrtha agus infheistíochta ar 5 phríomhréimse

 1. taighde agus nuálaíocht
 2. teicneolaíochtaí digiteacha
 3. tacú le geilleagar ísealcharbóin
 4. bainistíocht inbhuanaithe ar acmhainní nádúrtha
 5. gnólachtaí beaga

Féadfaidh Ballstáit na cistí seo a úsáid freisin mar bhonn agus mar thaca leis an gcultúr agus leis an gcruthaitheacht d'fhonn poist agus fás a chruthú.

Tuilleadh eolais faoin téama beartais seo.

I measc Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa a thacaíonn leis an oidhreacht chultúrtha, tá ról ríthábhachtach ag cistí agus tionscnaimh áirithe maidir le tacú leis an oidhreacht chultúrtha.

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE)

Is féidir le húdaráis áitiúla agus réigiúnacha atá i gceannas ar an oidhreacht chultúrtha a chosaint agus a chur chun cinn tairbhe a bhaint as tacaíocht ó CFRE.

Leithdháiltear timpeall €4.7 billiún faoi CFRE chun poist áitiúla a chruthú ag suíomhanna oidhreachta agus chun cuairteoirí a mhealladh chuig cathracha agus suíomhanna sonracha.

Tuilleadh eolais faoi na deiseanna maoinithe seo.

Tuilleadh eolais faoi na tionscadail aibhsithe.

Comhar Críochach Eorpach (Interreg)

Díríonn sraith clár limistéar Interreg ar chomhar a spreagadh idir réigiúin taobh istigh agus lasmuigh den Aontas. Tá oidhreacht chultúrtha i measc na dtopaicí is coitianta.

Faigh roinnt samplaí de thionscadail Interreg a bhaineann le cultúr sa ríomhleabhar “Connecting Cultures, Connected Citizens” a foilsíodh i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.