Skip to main content

Culture and Creativity

Kultuuripärandi rahastamisvõimalused

Kultuuripärandi rahastamine


Kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku (ELi mitmeaastane eelarve aastateks 2014–2020) raames toetatakse kultuuripärandit mitme ELi rahastamisprogrammi kaudu.

Liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel on käimas läbirääkimised järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) üle.
Vt ajakohastatud teavet komisjoni ettepanekute kohta: ELi eelarve tuleviku jaoks.

Euroopa Komisjon on viinud läbi kaardistamise, et aidata inimestel mõista Euroopa Liidu kultuuripärandiga seonduvat poliitikat ning pääseda ligi programmidele ja tegevustele.

Kaardistamise tulemused leiad siit [pdf]

Avatud konkursikutsed

Tutvu käimasolevate konkursikutsetega rahastamis- ja hankeportaalis.

Kultuuripärandit toetatakse mitme Euroopa programmiga, see näitab, et kultuur on mitmetahuline ja seotud mitme muu sektoriga.

Loov Euroopa

Kultuurisektoris on peamine ELi rahastamisallikas programm „Loov Euroopa“. Programmiga toetatakse nõukogu kultuurivaldkonna töökavade raames tehtavat poliitilist tööd. Uus programm „Loov Euroopa“ toetab poliitikameetmeid alates 2021. aastast.

Vaata lähemalt programmi „Loov Euroopa“ kohta.

Tutvu programmi „Loov Euroopa“ konkursikutsetega siin.

Erasmus+

Programm „Erasmus+“ (2014–2020) on suunatud oskuste täiendamisele ja tööalase konkurentsivõime suurendamisele haridus-, koolitus-, noorte ja spordivaldkonna meetmete abil. Kultuuripärandisektoriga haakuvad eelkõige programmi 2. põhimeetme raames pakutavad võimalused, sealhulgas innovatsioonialane koostöö ja heade tavade vahetamine.

Valdkonnad on järgmised:

 • strateegilised partnerlused;
 • suutlikkuse suurendamine kõrghariduse valdkonnas;
 • suutlikkuse suurendamine noortele suunatud projektide kaudu;
 • teadmusühendused;
 • valdkondlikud oskusühendused.

Euroopa kultuuripärandiaasta jooksul eraldati Erasmus+ kaudu kultuuripärandiga tegelevale 965 koostöö- ja liikuvusprojektile ligemale 92 miljonit eurot.

Erasmus+ raames kultuuripärandiga tegelevad projektid leiad Erasmus+ projektitulemuste platvormilt.

Erasmus+ kultuuripärandiprojektide ja nende tulemustega saab tutvuda ka väljaandes „Erasmus+: rikastame oma kultuuripärandit“.

Horisont 2020

EL toetab kultuuripärandi alaseid teadusuuringuid mitme teadusuuringuprogrammi kaudu. „Horisont 2020“ on ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm, mille eelarve on 80 miljardit eurot.
Programmi kolm sammast, millega toetatakse ka kultuuripärandiga seonduvaid teadusuuringuid, on järgmised:

 • tipptasemel teadus;
 • juhtpositsioon tööstuses;
 • ühiskondlikud probleemid.

Vaata ka „Horisont 2020“ toetab kultuuri ja kultuuripärandi alaseid teadusuuringuid.

Järgmine teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm kannab nime „Euroopa horisont“. Kultuuripärandi edendamine kuulub uue programmi II samba 2. teemavaldkonna „Kultuur, loovus ja kaasav ühiskond“ alla.

Selle teemavaldkonna teadusuuringud ja innovatsioonitegevus suunatakse muude eesmärkide hulgas sellele, et parandada Euroopa kultuuripärandi kaitset, tugevdamist, säilitamist ja tõhusat taastamist.

Vaata ka Euroopa horisont ja 2. teemavaldkond.

Kodanike Euroopa

Programmi „Kodanike Euroopa“ raames aidatakse kodanikel ELi, selle ajalugu ja mitmekesisust paremini mõista. Lisaks sellele julgustatakse inimesi osalema ELi tasandi demokraatlikes protsessides.

Programmi oluline osa keskendub ajaloolisele mälule: hoides minevikumälestused elus, saame liikuda edasi ja ehitada tulevikku. See kõik seostub kultuuripärandi ja ajalooga.

Ka sõpruslinnade projektides võib ELi tasandi kodanikuosaluse ja kaasamise edendamise kõrval leida meetmeid, mis on seotud kultuuripärandiga.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde haldavad ühiselt Euroopa Komisjon ja liikmesriigid. Neist fondidest tehakse investeeringuid töökohtade loomisse ning kestlikku ja tervesse Euroopa majandusse ja keskkonda.

Struktuuri- ja investeerimisfondid keskenduvad viiele põhivaldkonnale:

 1. teadusuuringud ja innovatsioon;
 2. digitehnoloogia;
 3. vähese süsinikdioksiidiheitega majanduse toetamine;
 4. loodusvarade kestlik majandamine;
 5. väikeettevõtjad.

Liikmesriigid võivad nende fondide vahendeid kasutada kultuuri ja loovuse toetamiseks, et luua töökohti ja majanduskasvu.

Vaata lähemalt selle poliitikavaldkonna kohta.

Kultuuripärandit toetavate Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide hulgas on vahendeid ja algatusi, mis on kultuuripärandi toetamisel eriti olulised.

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)

Kultuuripärandi kaitsmise ja edendamise eest vastutavad kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused võivad ERFi märkimisväärsest toetusest palju kasu saada.

Umbes 4,7 miljardit eurot ERFi vahendeid on eraldatud kohalike töökohtade loomiseks pärandpaikades ning selleks, et kutsuda külastajaid konkreetsetesse linnadesse ja kohtadesse.

Siit leiad lisateavet rahastamisvõimaluste kohta.

Vaata ka teisi silmapaistvaid projekte.

Euroopa territoriaalne koostöö (Interreg)

Interregi piirkonnapõhiste programmide eesmärk on elavdada ELi siseste ja väliste piirkondade vahelist koostööd. Kultuuripärand on üks populaarsemaid teemasid.

Näiteid kultuuriga seotud Interregi projektide kohta võib leida e-raamatust „Connecting Cultures, Connected Citizens“, mis avaldati Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 puhul.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Horizon Europe

Find out more about Horizon Europe and Cluster 2.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.