Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

ELi pädevused kultuuri valdkonnas

ELi töö kultuuri heaks, tuginedes aluslepingutele, ja Euroopa Komisjoni vastutavad osakonnad.

Üheski Euroopa Liidu asutamisdokumendis ei ole esitatud kultuuri ranget ega piiravat määratlust. See määratlus on jäetud liikmesriikide ja üksikisikute otsustada, lähtuvalt riiklikust, kohalikust ja individuaalsest arusaamast. Programmi „Loov Euroopa“, ainsa spetsiaalselt kultuuri toetamisele pühendatud Euroopa Liidu programmi õiguslikus aluses on siiski esitatud kultuuri- ja loomesektorite avatud määratlus.

ELi kultuurivaldkonna pädevuse alus

Euroopa Liidu lepingu sissejuhatuses on viidatud Euroopa kultuurilisest, religioossest ja humanistlikust pärandist innustuse saamisele. Samuti on ELi lepingus märgitud, et Euroopa Liidu üks eesmärke on austada oma rikkalikku kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tagada Euroopa kultuuripärandi kaitse ja arendamine (Euroopa Liidu lepingu artikkel 3). Lisaks tunnistatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 6, et liit on kultuuri valdkonnas „pädev võtma meetmeid liikmesriikide meetmete toetamiseks, koordineerimiseks või täiendamiseks“.

Kultuuri- ja loomesektorite toetamine

Iga ELi liikmesriik vastutab oma kultuuripoliitika eest ise, kuid Euroopa Komisjoni ülesanne on aidata lahendada ühiseid probleeme. Need hõlmavad digitehnoloogia mõju, muutuvaid kultuurijuhtimise mudeleid ning vajadust toetada kultuuri- ja loomesektori innovatsiooni.

Komisjon viib oma meetmeid ellu kooskõlas kultuurikoostöö strateegiliste dokumentidega ja oma prioriteetidega, mis on kehtestatud konkreetseks komisjoni ametiajaks.

Tagamaks, et kultuuri sotsiaalset ja majanduslikku rolli tunnustataks laiemalt ELi poliitikakujundamises ja meetmetes, tegeleb komisjon mitme põhiteemaga. Komisjon tagab ka, et kultuuri- ja loomesektori kompleksne olemus kajastuks asjaomastes ELi õigusaktides.

Samuti aitab komisjon liikmesriikidel leevendada kriiside ja muude probleemide kahjulikke tagajärgi juhtudel, kus võib kasu olla ELi koordineeritud reageerimisest.

Komisjon ja kultuur – juhtimine ja vastutavad talitused

Praegu vastutab kultuuri- ja loomesektori eest volinik Mariya Gabriel. Tema ülesanne on tagada Euroopa kultuurivaldkonna uue tegevuskava täielik rakendamine ning edendada loomemajandust ja programmi „Loov Euroopa“. Tema vastutusala hõlmab ka innovatsiooni, teadusuuringuid, haridust ja noori.

Kultuurivaldkonna eest vastutab komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat (DG EAC). DG EAC edendab ELi tasandi meetmeid selles valdkonnas, hõlmates kultuuri- ja loomesektoreid, sealhulgas kultuuripärandit, töötab välja poliitika, mis põhineb kogutud andmetel ja tõenditel, ning haldab ELi kultuuriprogrammi „Loov Euroopa“.

Veel tegelevad kultuuri- ja loomesektoritega seotud küsimustega järgmised komisjoni osakonnad:

Kultuuriga seotud küsimusi käsitletakse ka mitmes muus poliitikavaldkonnas ja programmis, mida haldavad teised komisjoni talitused (nt tööhõive ning kohalik ja piirkondlik areng).