Skip to main content

Culture and Creativity

Programmist „Loov Euroopa“

„Loov Euroopa“ on Euroopa Komisjoni juhtprogramm kultuuri- ja audiovisuaalsektorite toetamiseks.

Slide

Programmi „Loov Euroopa“ ajavahemiku 2021–2027 eelarve on 2,44 miljardit eurot. Ajavahemikul 2014–2020 väldanud eelmise programmi eelarve oli 1,47 miljardit eurot. Programm „Loov Euroopa“ investeerib meetmetesse, mis suurendavad kultuurilist mitmekesisust ning vastavad kultuuri- ja loomesektorite vajadustele ja väljakutsetele.

Programmi põhieesmärgid on järgmised:

  • kaitsta, arendada ja edendada Euroopa kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning kultuuri- ja keelepärandit;
  • suurendada kultuuri- ja loomesektorite, eriti audiovisuaalsektori konkurentsivõimet ja majanduslikku potentsiaali.

Programmi uuendused aitavad neil sektoritel taastuda, toetades nende jõupingutusi muutuda kaasavamaks, digitaalsemaks ja keskkonnahoidlikumaks.

Programmil „Loov Euroopa“ on kolm tegevussuunda:

Programmi „Loov Euroopa“ uuendused

Programmi peamised uuendused on järgmised:

  • suurem rõhuasetus rahvusvahelisele loometegevusele ja innovatsioonile;
  • lihtsam juurdepääs rahastamisele kõrgemate kaasrahastamismäärade kaudu (programmi „Loov Euroopa“ suurem rahaline panus projektidesse);
  • rõhuasetus ELi tasandi koostöö toetamisele, et muuta Euroopa audiovisuaalsektor üleilmselt konkurentsivõimelisemaks;
  • kunstnike ja kultuuritöötajate liikuvuskava;
  • konkreetsete loomesektorite, nagu muusika, arhitektuur ja kultuuripärand, vajaduste täitmiseks mõeldud meetmed.

Toetuskõlblikkus

Programm „Loov Euroopa“ on mõeldud nii ELi liikmesriikide kui ka kolmandate riikide kultuuri- ja loomeorganisatsioonidele. Teatavatel tingimustel võivad programmis osaleda ka Euroopa Majanduspiirkonna riigid, kandidaatriigid / potentsiaalsed kandidaatriigid ja Euroopa naabruspoliitika riigid.

Lisateavet osalevate riikide kohta leiate iga konkreetse projektikonkursi suunistest.

Taotlemine

Rahastamisvõimalustest huvitatud organisatsioonid saavad lisateavet programmi eri tegevussuundadele (loetletud eespool) pühendatud lehtedelt.

Üksikasjalikum teave taotlusprotsessi kohta tehakse kättesaadavaks Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti veebisaidil ning konkursikutsete lehel. Taotlejaid toetavad ka Loova Euroopa teabepunktid.

Tagged in:  Programm „Loov Euroopa“