Skip to main content

Culture and Creativity

За програмата „Творческа Европа“

„Творческа Европа“ е водещата програма на Европейската комисия за подпомагане на сектора на културата и аудио-визуалния сектор.

Slide

Програмата „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г. разполага с бюджет от 2,44 млрд. евро в сравнение с 1,47 млрд. евро за предходната програма (2014—2020 г.). Чрез „Творческа Европа“ се инвестира в действия, които укрепват културното многообразие и отговарят на потребностите и предизвикателствата на секторите на културата и творчеството.

Основните цели на програмата са:

  • опазване, развитие и популяризиране на европейското културно и езиково многообразие и наследство
  • повишаване на конкурентоспособността и икономическия потенциал на секторите на културата и творчеството, и по-специално на аудио-визуалния сектор.

Новостите в програмата ще допринесат за възстановяването на тези сектори, като стимулират усилията им да станат по-приобщаващи, по-цифровизирани и по-устойчиви в екологично отношение.

Програмата „Творческа Европа“ е разделена на 3 направления:

Новости в програмата „Творческа Европа“

Основните новости в програмата са:

  • по-силен акцент върху транснационалното творчество и иновациите
  • по-лесен достъп до финансиране чрез по-високи проценти на съфинансиране (по-високи равнища на участие от „Творческа Европа“ за проекти)
  • акцент върху подкрепата за сътрудничеството на равнище ЕС за повишаване на конкурентоспособността на европейския аудио-визуален сектор в световен мащаб
  • схема за мобилност на хора на изкуството и професионалисти
  • действия, насочени към нуждите на конкретни творчески сектори, като музика, архитектура и културно наследство.

Допустимост за финансиране

Програмата „Творческа Европа“ е отворена за културни и творчески организации от държавите от ЕС, както и от държави извън Съюза. При определени условия в програмата могат да участват и страни от Европейското икономическо пространство, държави кандидатки/потенциални кандидатки и държави, обхванати от Европейската политика за съседство.

За да научите повече, вижте информацията за държавите, които отговарят на условията, както и насоките за всяка конкретна покана за представяне на предложения.

Процес на кандидатстване

Организациите, които желаят да кандидатстват за възможности, могат да намерят повече информация на отделните страници на всяко направление на програмата (изброени по-горе).

По-подробна информация относно процеса на кандидатстване ще бъде на разположение своевременно на уебсайта на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, както и в раздела за покани за представяне на предложения. Кандидатите могат да получат помощ и от бюрата на програмата „Творческа Европа“.

Tagged in:  Творческа Европа