Skip to main content

Culture and Creativity

O programe Kreatívna Európa

Kreatívna Európa je hlavným programom Európskej komisie na podporu kultúry a audiovizuálneho sektora.

Slide

Rozpočet programu Kreatívna Európa na obdobie 2021 až 2027 predstavuje 2,44 miliárd EUR v porovnaní s rozpočtom predošlého programu na obdobie 2014 – 2020, ktorý predstavoval 1,47 miliárd EUR. Prostredníctvom programu Kreatívna Európa sa investuje do akcií, ktorými sa posilňuje kultúrna rozmanitosť, a reaguje sa na potreby kultúrnych a kreatívnych sektorov a výzvy, ktorým tieto sektory čelia.

Hlavnými cieľmi programu sú:

  • ochraňovať, rozvíjať a podporovať európsku kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a dedičstvo,
  • zvyšovať konkurencieschopnosť a ekonomický potenciál kultúrnych a kreatívnych sektorov, najmä audiovizuálneho sektora.

Novinky v programe prispejú k oživeniu týchto sektorov, pričom sa posilnia snahy, aby sa stali inkluzívnejšími, digitálnejšími a environmentálne udržateľnejšími.

Program Kreatívna Európa je rozdelený do troch podprogramov:

Novinky v programe Kreatívna Európa

Hlavnými novinkami v programe sú:

  • väčší dôraz na nadnárodnú tvorbu a inovácie,
  • ľahší prístup k financovaniu prostredníctvom vyšších mier spolufinancovania (vyššie úrovne príspevkov z programu Kreatívna Európa určené na projekty),
  • dôraz na podporu spolupráce na úrovni EÚ s cieľom dosiahnuť, aby bol európsky audiovizuálny sektor globálne konkurencieschopnejší,
  • schéma mobility pre umelcov a profesionálov,
  • akcie zamerané na potreby osobitných kreatívnych sektorov, ako sú hudba, architektúra a kultúrne dedičstvo.

Oprávnenosť na financovanie

Program Kreatívna Európa je otvorený kultúrnym a kreatívnym organizáciám z členských štátov EÚ, ako aj krajín mimo EÚ. Za istých podmienok sa na programe môžu zúčastniť aj krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, kandidátske/potenciálne kandidátske krajiny a krajiny európskej susedskej politiky.

Viac informácií o oprávnených krajinách nájdete tu, ako aj v usmerneniach každej konkrétnej výzvy na predkladanie návrhov.

Postup podávania žiadostí

Organizácie, ktoré majú záujem uchádzať sa o príležitosti, sa môžu dozvedieť viac na jednotlivých stránkach každého podprogramu (uvedené vyššie).

Podrobnejšie informácie o postupe podávania žiadostí budú včas dostupné na webovom sídle Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru, ako aj v časti týkajúcej sa výziev na predkladanie návrhov. Žiadateľom sa môže poskytnúť podpora aj prostredníctvom informačných kancelárií programu Kreatívna Európa.

Tagged in:  Kreatívna Európa