Skip to main content

Culture and Creativity

Apie programą „Kūrybiška Europa“

„Kūrybiška Europa“ – tai pavyzdinė Europos Komisijos programa, skirta remti kultūros ir audiovizualinius sektorius.

Slide

2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“ biudžetas yra 2,44 mlrd. EUR, palyginti su 1,47 mlrd. EUR, kurie buvo numatyti ankstesnei programai (2014–2020 m.). Pagal programą „Kūrybiška Europa“ investuojama į veiksmus, kuriais stiprinama kultūrų įvairovė ir reaguojama į kultūros ir kūrybos sektorių poreikius ir iššūkius.

Pagrindiniai programos tikslai yra šie:

  • apsaugoti, plėtoti ir skatinti Europos kultūros bei kalbų įvairovę ir paveldą;
  • didinti kultūros ir kūrybos sektorių, visų pirma audiovizualinio sektoriaus, konkurencingumą ir ekonominį potencialą.

Programos naujovės prisidės prie šių sektorių atsigavimo, sustiprins jų pastangas tapti įtraukesniais, labiau skaitmeniniais ir ekologiškesniais.

Programa „Kūrybiška Europa“ suskirstyta į tris paprogrames:

Programos „Kūrybiška Europa“ naujovės

Pagrindinės programos naujovės:

  • daugiau dėmesio skiriama tarptautinei kūrybai ir inovacijoms;
  • daugiau galimybių gauti finansavimą taikant aukštesnes bendro finansavimo normas (didesnis programos „Kūrybiška Europos“ įnašas į projektus);
  • dėmesys skiriamas paramai bendradarbiavimui ES lygmeniu, kad Europos audiovizualinis sektorius taptų konkurencingesnis pasauliniu mastu;
  • menininkų ir specialistų mobilumo programa;
  • veiksmai, skirti konkrečių kūrybinių sektorių, pavyzdžiui, muzikos, architektūros ir kultūros paveldo, poreikiams.

Tinkamumas gauti finansavimą

Programoje „Kūrybiška Europa“ gali dalyvauti ES valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių kultūros ir kūrybos organizacijos. Atitikdamos tam tikras sąlygas, programoje taip pat gali dalyvauti Europos ekonominės erdvės šalys, šalys kandidatės ir (arba) potencialios šalys kandidatės ir Europos kaimynystės politikos šalys.

Daugiau informacijos apie reikalavimus atitinkančias šalis rasite čia ir kiekvieno konkretaus kvietimo teikti pasiūlymus gairėse.

Paraiškų teikimo procesas

Organizacijos, norinčios kreiptis dėl galimybių, gali daugiau informacijos rasti atskiruose kiekvienos programos paprogramės puslapiuose (išvardyta aukščiau).

Išsamesnė informacija apie paraiškų teikimo procesą bus laiku pateikta Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos svetainėje, taip pat kvietimų teikti pasiūlymus skirsnyje. Paraiškų teikėjams paramą taip pat gali teikti programos „Kūrybiška Europa“ centrai.

Tagged in:  „Kūrybiška Europa“