Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

ES įgaliojimai kultūros srityje

Ką ES daro kultūros labui remdamasi sutartimis ir pasitelkdama atsakingus Europos Komisijos padalinius?

Nė viename Europos Sąjungos steigimo dokumente nėra griežtos ir ribojančios kultūros apibrėžties – ją apibrėžti yra kiekvienos valstybės narės ir asmens reikalas, atsižvelgiant į nacionalinius, vietinius ir asmeninius kriterijus. Tačiau programos „Kūrybiška Europa“, kuri yra vienintelė specialiai kultūrai remti skirta Europos Sąjungos programa, teisiniame pagrinde vis dėlto pateikiama nebaigtinė kultūros ir kūrybos sektorių apibrėžtis.

ES kompetencijos kultūros srityje pagrindas

Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) preambulėje nurodoma, kad įkvėpimo semiamasi iš Europos kultūrinio, religinio ir humanistinio paveldo. Joje taip pat nustatyta, kad vienas iš Europos Sąjungos tikslų yra gerbti turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę ir užtikrinti, kad Europos kultūros paveldas būtų saugomas ir turtinamas (ES sutarties 3 straipsnis). Be to, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 straipsnyje pripažįstama, kad ES kompetencijai kultūros srityje priklauso „remti, koordinuoti ir papildyti valstybių narių veiksmus kultūros ir švietimo srityse“.

Pagalba kultūros ir kūrybos sektoriams

Kadangi už savo kultūros sektorių politiką atsakingos atskiros ES valstybės narės, Europos Komisijos vaidmuo yra padėti spręsti bendras problemas. Tai apima skaitmeninių technologijų poveikį, kintančius kultūros valdymo modelius ir poreikį remti kultūros ir kūrybos sektorius inovacijų srityje.

Komisija savo veiksmus vykdo vadovaudamasi strateginiais kultūrinio bendradarbiavimo dokumentais ir savo prioritetais, nustatytais konkrečiai Komisijos kadencijai.

Siekdama užtikrinti, kad kultūros socialinis ir ekonominis vaidmuo būtų pripažintas platesniame ES politikos formavimo procese ir veiksmuose, Komisija dirba keliose pagrindinėse teminėse srityse. Ji taip pat užtikrina, kad kultūros ir kūrybos sektorių sudėtingumas atsispindėtų atitinkamuose ES teisės aktuose.

Komisija taip pat padeda valstybėms narėms sušvelninti neigiamą krizių poveikį ir spręsti uždavinius, dėl kurių gali būti naudingas koordinuotas ES reagavimas.

Komisija ir kultūra: lyderystė ir atsakingos tarnybos

Šiuo metu už kultūros ir kūrybos sektorius atsakinga Komisijos narė yra Mariya Gabriel. Jos įgaliojimai – užtikrinti visapusišką Naujosios Europos kultūros darbotvarkės įgyvendinimą ir skatinti kūrybos pramonę bei programą „Kūrybiška Europa“. Jos atsakomybės sritis taip pat apima inovacijas, mokslinius tyrimus, švietimą ir jaunimą.

Už kultūrą atsakingas Komisijos padalinys yra Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas (EAC GD). EAC GD skatina ES lygmens veiksmus šioje srityje, apimančius kultūros ir kūrybos sektorius, be kita ko, kultūros paveldą, rengia surinktais duomenimis ir įrodymais grindžiamą politiką ir valdo ES kultūros programą – programą „Kūrybiška Europa“.

Su kultūros ir kūrybos sektoriais susijusiais klausimais dirba ir kai kurie kiti Komisijos padaliniai:

Su kultūra susiję klausimai taip pat aptariami keliose kitose politikos srityse ir programose, kurias valdo kitos Komisijos tarnybos, pavyzdžiui, susijusios su užimtumu arba vietos ir regionų vystymusi.