Skip to main content

Culture and Creativity

Kultūros ir kūrybos sektoriai

Kultūros ir kūrybos sektoriai – tai visi sektoriai, kurių veikla grindžiama kultūros vertybėmis arba kita individualia ar kolektyvine menine kūrybine raiška ir kurie apibrėžti programos „Kūrybiška Europa“ teisiniame pagrinde.

Parama šiems sektoriams grindžiama Eurostato Europos kultūros statistikos sistemos tinklui parengtais duomenimis ir jo veikla, susijusia su tolesniu kultūros ir kūrybos sektorių statistikos derinimo koordinavimu (pavyzdžiui, peržiūrint rodiklių tipologijas ir terminiją, informuojant apie rodiklius ir jų svarbą politikos formavimui).

Kita vertus, kultūros ir kūrybos sektoriai susiję su tolesniais vertės grandinės etapais, įskaitant pramoninės ir gamybinės veiklos gamybos ir platinimo etapus.

Kultūros ir kūrybos sektorių svarba

Kultūros ir kūrybos sektoriai yra svarbūs užtikrinant tolesnį visuomenės vystymąsi ir yra kūrybinės ekonomikos pagrindas. Šie žinioms imlūs ir individualiu kūrybingumu bei talentu grindžiami sektoriai svariai prisideda prie ekonominės gerovės kūrimo. Dar svarbiau tai, kad jie yra labai reikšmingi formuojant bendrą Europos tapatybę, kultūrą ir vertybes. Ekonominiu požiūriu jų augimas yra didesnis už vidutinį, juose kuriamos darbo vietos, visų pirma jaunimui, o kartu stiprinama socialinė sanglauda.

Parama kultūros ir kūrybos sektoriams. Programa „Kūrybiška Europa“

Programą „Kūrybiška Europa“ sudaro paprogramė „Kultūra“ ir paprogramė MEDIA (garsas ir vaizdas), taip pat tarpsektorinė paprogramė.

Programa „Kūrybiška Europa“ remiamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir tinklų kūrimo veikla visuose kultūros ir kūrybos sektoriuose, taip pat bendrai finansuojamos svarbios platformos ir tinklai.

Siekdama parengti pasiūlymą dėl būsimos 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“, Komisija konsultavosi su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais ir valstybių narių ekspertais. Šios konsultacijos buvo surengtos kartu su 2014–2020 m. programos „Kūrybiška Europa“ tarpiniu vertinimu. Abiem atvejais prieita prie išvados, kad dabartinėje programoje nepakankamai atsižvelgta į kai kurių sektorių poreikius.

Pasiūlymu dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“ siekiama ištaisyti šiuos trūkumus ir numatyti naują konkrečią paramą kelioms šių sektorių sritims, tokioms kaip:

Vykdant šiuos veiksmus sektoriuose daugiausia dėmesio bus skiriama gebėjimų stiprinimui, profesionalumo didinimui ir talentų ugdymui, duomenų rinkimui siekiant geriau suprasti šiuos sektorius, taip pat eksporto galimybėms. Jie bus grindžiami pastaraisiais metais jau įgyvendintais ES veiksmais ir projektais (pavyzdžiui, iniciatyva „Music Moves Europe“) ir juos papildys.

Inovacijos, verslumas ir finansai

Verslumas ir inovacijos yra svarbios kultūros ir kūrybos sektorių bei pramonės temos. Jas išsamiau išnagrinėjo valstybių narių ekspertai. Rezultatus galima rasti, pavyzdžiui, AKM ataskaitoje „Viešosios politikos vaidmuo plėtojant kultūros ir kūrybos sektorių verslumo ir inovacijų potencialą“ ir išsamioje susijusios ES politikos ir tyrimų apžvalgoje.

Kultūros ir kūrybos sektorių ir pramonės sričių galimybės gauti finansavimą yra ne mažiau svarbi tema, kurią nagrinėjo valstybių narių ekspertai. Jie savo išvadas įtraukė į AKM ataskaitą dėl galimybės gauti finansavimą „Veiksmingesnių finansų ekosistemų kūrimas“.

2020 m. sausio mėn. kultūros ir kūrybos pramonės sritims skirto politikos projekto „Finansavimas, mokymasis, inovacijos ir patentavimas“ (angl. santr. FLIP) atstovai kartu su Komisijos ir valstybių narių ekspertais surengė konferenciją, kurioje išsamiau apžvelgė pasiektus rezultatus, susijusius su finansavimu, inovacijomis ir kitomis kultūros ir kūrybos sektoriams aktualiomis temomis.

Be šių konkrečių iniciatyvų, šiam sektoriui ir pramonei taikomos įvairios Europos paramos programos, padedančios spręsti šiuos klausimus.

Kultūros ir kūrybos sektorių sričių tinklai Europos lygmeniu

Siekdami kultūros ir kūrybos sektorius paremti faktiniais duomenimis grindžiama politika, Europos Komisija ir Eurostatas rengia kultūros statistiką ir atlieka kitus susijusius tyrimus.