Skip to main content

Culture and Creativity

Kultūros paveldo finansavimo galimybės

Kultūros paveldo finansavimas


Pagal dabartinę daugiametę finansinę programą – daugiametį 2014–2020 m. ES biudžetą – kultūros paveldas remiamas keliomis ES finansavimo programomis.

Šiuo metu valstybės narės, Europos Komisija ir Europos Parlamentas derasi dėl būsimos 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos.
Sužinokite naujausią informaciją apie Komisijos pasiūlymus: ES ateities biudžetas.

Europos Komisija atliko padėties vertinimą, kad padėtų žmonėms suprasti su kultūros paveldu susijusią Europos Sąjungos politiką, programas bei veiklą ir su jomis susipažinti.

Sužinokite šio vertinimo rezultatus [PDF dokumentas].

Vykstantys konkursai

Sužinokite apie vykstančius konkursus Finansavimo ir konkursų portale.

Esama daug Europos Sąjungos programų kultūros paveldui remti, o tai rodo, kad kultūra gali būti įvairialypė ir susijusi su daugeliu kitų sektorių.

„Kūrybiška Europa“

Programa „Kūrybiška Europa“ yra pagrindinis ES kultūros sektoriaus finansavimo šaltinis. Pagal šią programą remiama politikos formavimo veikla, vykdoma pagal Tarybos darbo planus kultūros srityje. Nuo 2021 m. pagal naują programą „Kūrybiška Europa“ bus remiami politikos veiksmai kultūros srityje.

Sužinokite daugiau apie programą „Kūrybiška Europa“.

Sužinokite apie konkursus, vykdomus pagal programą „Kūrybiška Europa“.

„Erasmus+“

Pagal programą „Erasmus+“ (2014–2020 m.) vykdant švietimo, mokymo, jaunimui skirtą ir sporto veiklą ugdomi įgūdžiai ir teikiamos įsidarbinimo galimybės. Pagrindinės su kultūros paveldo sektoriumi susijusios galimybės teikiamos pagal programos „Erasmus+“ 2 pagrindinį veiksmą – bendradarbiavimą inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais.

Sritys, kuriose teikiamos minėtos galimybės:

 • strateginė partnerystė
 • gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje
 • gebėjimų stiprinimo projektai jaunimo srityje
 • žinių sąjungos
 • sektorių įgūdžių sąjungos

Europos kultūros paveldo metais pagal programą „Erasmus+“ 965 su kultūros paveldu susijusiems bendradarbiavimo ir judumo projektams buvo skirta beveik 92 mln. EUR lėšų.

Daugiau apie programos „Erasmus+“ kultūros paveldo projektų rezultatus sužinosite „Erasmus+“ projektų rezultatų platformoje.

Daugiau programos „Erasmus+“ kultūros paveldo projektų ir jų rezultatų rasite leidinyje „Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Programa „Horizontas 2020“

ES savo mokslinių tyrimų programomis remia kultūros paveldo mokslinius tyrimus. Programa „Horizontas 2020“ yra ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, kurios biudžetas šiuo metu siekia 80 mlrd. EUR.
Trys programos ramsčiai, pagal kuriuos yra remiami su paveldu susiję moksliniai tyrimai, yra šie:

 • pažangus mokslas
 • pirmavimas pramonės srityje
 • visuomenės uždaviniai

Sužinokite daugiau, kaip pagal programą „Horizontas 2020“ yra remiami kultūros ir kultūros paveldo moksliniai tyrimai.

Kita mokslinių tyrimų ir inovacijų programa bus programa „Europos horizontas“. Kultūros paveldas bus skatinamas pagal 2 ramsčio 2 veiksmų grupę „Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“.

Pagal šią veiksmų grupę vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, be kitų tikslų, bus siekiama „geriau apsaugoti, stiprinti, išsaugoti ir veiksmingiau restauruoti Europos kultūros paveldą“.

Sužinokite daugiau apie programą „Europos horizontas“ ir jos 2 veiksmų grupę.

„Europa piliečiams“

Vykdant programą „Europa piliečiams“, piliečiams padedama suprasti ES, jos istoriją ir įvairovę. Žmonės taip pat raginami dalyvauti ES lygmens demokratiniuose procesuose.

Svarbi šios programos dalis skirta atminimui, kad, išsaugodami praeities prisiminimus, galėtume atsisveikinti su praeitimi ir žengti pirmyn. Ši veikla yra susijusi su kultūros paveldu ir istorija.

Miestų partnerystės projektai irgi apima su kultūros paveldu susijusią veiklą, taip pat piliečių dalyvavimo ir aktyvumo ES lygmeniu skatinimą.

Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai)

Europos Komisija ir valstybės narės kartu valdo Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondus). Šių fondų lėšos investuojamos į darbo vietų kūrimą, tvarią ir tvirtą Europos ekonomiką ir tvarią bei sveiką aplinką.

Pagrindinės ESI fondų dėmesio sritys yra penkios:

 1. moksliniai tyrimai ir inovacijos
 2. skaitmeninės technologijos
 3. parama mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai
 4. tausus gamtos išteklių valdymas
 5. mažosios įmonės

Valstybės narės taip pat gali naudoti šias lėšas kultūrinei ir kūrybinei veiklai remti, kad būtų kuriamos darbo vietos ir skatinamas ekonomikos augimas.

Sužinokite daugiau apie šią politikos temą.

Remiant kultūros paveldą, tam tikri fondai ir iniciatyvos, priklausantys Europos struktūriniams ir investicijų fondams, kurių lėšomis yra remiamas kultūros paveldas, yra labai svarbūs.

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

Vietos ir regionų valdžios institucijos, atsakingos už kultūros paveldo apsaugą ir puoselėjimą, gali pasinaudoti didele ERPF parama.

Siekiant paveldo vietovėse sukurti darbo vietų vietos gyventojams ir į konkrečius miestus ir vietoves pritraukti lankytojų, iš ERPF skirta apie 4,7 mlrd. EUR lėšų.

Sužinokite daugiau apie šias finansavimo galimybes.

Sužinokite daugiau apie svarbiausius projektus.

Europos teritorinis bendradarbiavimas (INTERREG)

INTERREG srities programų tikslas – skatinti ES ir ES nepriklausančių regionų bendradarbiavimą. Kultūros paveldas yra viena populiariausių temų.

Keletą su kultūra susijusių INTERREG projektų pavyzdžių rasite Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) proga išleistoje elektroninėje knygoje „Connecting Cultures, Connected Citizens“.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.