Skip to main content

Culture and Creativity

Oportunități de finanțare în domeniul patrimoniului cultural

finanțare în domeniul patrimoniului cultural


Sectorul patrimoniului cultural este sprijinit prin mai multe programe de finanțare ale UE din actualul cadru financiar multianual, bugetul multianual al UE pentru perioada 2014-2020.

Negocierile dintre statele membre ale UE, Comisia Europeană și Parlamentul European cu privire la viitorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027 sunt în desfășurare.
Aflați informații actualizate cu privire la propunerile Comisiei: Bugetul UE pentru viitor.

Comisia Europeană a efectuat un exercițiu de inventariere pentru a ajuta cetățenii să înțeleagă și să aibă acces la politicile, programele și activitățile privind patrimoniul cultural din Uniunea Europeană.

Citiți rezultatele acestui exercițiu [pdf]

Cereri deschise

Căutați cereri deschise pe Portalul de finanțare și licitații.

Mai multe programe europene sprijină sectorul patrimoniului cultural, demonstrând modul în care cultura poate fi multidimensională și interconectată cu alte sectoare.

Europa creativă

Programul „Europa creativă” este principala sursă de finanțare din partea Uniunii pentru sectorul culturii. Programul sprijină activitățile de politică întreprinse în cadrul planurilor de lucru ale Consiliului în domeniul culturii. Un nou program „Europa creativă” va sprijini acțiunile de politică în domeniul culturii începând cu 2021.

Aflați mai multe despre programul „Europa creativă”.

Căutați cereri de propuneri în cadrul programului „Europa creativă”.

Erasmus+

Programul Erasmus+ (2014-2020) îmbunătățește competențele și capacitatea de inserție profesională prin educație, formare, tineret și sport. Principalele oportunități relevante pentru sectorul patrimoniului cultural se regăsesc în cadrul acțiunii-cheie 2 a programului Erasmus+: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici.

Acestea acoperă următoarele domenii:

 • parteneriate strategice
 • consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior
 • proiecte de consolidare a capacităților în domeniul tineretului
 • alianțele cunoașterii
 • alianțele competențelor sectoriale

Pe durata Anului european al patrimoniului cultural, prin Erasmus+ au fost alocate aproximativ 92 de milioane EUR pentru 965 de proiecte de cooperare și mobilitate legate de patrimoniul cultural.

Aflați mai multe despre rezultatele proiectelor Erasmus+ privind patrimoniul cultural pe platforma rezultatelor proiectelor Erasmus+.

Descoperiți mai multe proiecte Erasmus+ privind patrimoniul cultural și rezultatele acestora în publicația „Erasmus+: Îmbogățirea patrimoniului nostru cultural”.

Orizont 2020

UE sprijină cercetarea în domeniul patrimoniului cultural prin intermediul programelor sale de cercetare. Orizont 2020 este programul-cadru pentru cercetare și inovare al UE, cu un buget actual de 80 de miliarde EUR.
Cei trei piloni ai programului care sprijină cercetarea în domeniul patrimoniului sunt:

 • Excelență științifică
 • Poziția de lider în sectorul industrial
 • Provocări societale

Aflați mai multe despre programul Orizont 2020 care sprijină cercetarea în domeniul culturii și al patrimoniului cultural.

Următorul program-cadru pentru cercetare și inovare va fi Orizont Europa. Promovarea patrimoniului cultural se încadrează în clusterul 2 din pilonul 2 „Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii”.

Activitățile de cercetare și inovare din cadrul acestui cluster vor fi orientate, printre alte obiective, către „sporirea protecției, consolidarea, conservarea și restaurarea mai eficientă a patrimoniului cultural european”.

Aflați mai multe despre Orizont Europa și clusterul 2.

Europa pentru cetățeni

Programul „Europa pentru cetățeni” contribuie la înțelegerea de către cetățeni a Uniunii Europene, a istoriei și a diversității acesteia. De asemenea, încurajează cetățenii să participe la procesele democratice la nivelul UE.

O parte importantă a programului se axează pe memoria istorică: păstrarea vie a amintirilor trecutului, astfel încât să putem depăși acest trecut și să construim viitorul. Acest efort este legat de patrimoniul cultural și de istorie.

Proiectele de înfrățire a orașelor cuprind, de asemenea, activități legate de patrimoniul cultural, alături de promovarea participării și implicării civice la nivelul UE.

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de statele membre ale UE. Aceste fonduri sprijină investițiile în crearea de locuri de muncă, precum și într-o economie europeană solidă și un mediu sănătos.

Fondurile structurale și de investiții se axează pe 5 domenii principale:

 1. cercetare și inovare
 2. tehnologiile digitale
 3. sprijin pentru economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon
 4. gestionarea durabilă a resurselor naturale
 5. întreprinderile mici

Statele membre pot utiliza, de asemenea, aceste fonduri pentru a sprijini cultura și creativitatea în scopul creării de locuri de muncă și al creșterii economice.

Aflați mai multe despre această tematică.

Unele fonduri și inițiative din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene joacă un rol esențial în sprijinirea patrimoniului cultural.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

Autoritățile locale și regionale responsabile cu protejarea și promovarea patrimoniului cultural pot beneficia de un sprijin semnificativ din partea FEDR.

Aproximativ 4,7 miliarde EUR sunt alocate prin FEDR pentru crearea de locuri de muncă la nivel local în siturile de patrimoniu și pentru atragerea vizitatorilor în anumite orașe și locuri.

Aflați mai multe despre aceste oportunități de finanțare.

Aflați detalii despre proiectele evidențiate.

Cooperare teritorială europeană (Interreg)

Seria de programe în domeniul Interreg vizează stimularea cooperării între regiunile din interiorul și din afara UE. Patrimoniul cultural se numără printre cele mai populare teme în acest sens.

Descoperiți câteva exemple de proiecte Interreg în domeniul culturii în cartea electronică „Connecting Cultures, Connected Citizens” (Conectarea culturilor, cetățeni conectați), publicată cu ocazia Anului european al patrimoniului cultural 2018.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.