Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Competențele UE în domeniul culturii

Acțiunile UE în domeniul culturii pe baza tratatelor și departamentele responsabile din cadrul Comisiei Europene.

Niciunul dintre tratatele fondatoare ale Uniunii Europene nu propune o definiție strictă și restrictivă a culturii, lăsând definirea acesteia la latitudinea statelor membre și a persoanelor, în funcție de sensibilitatea lor națională, locală și individuală. Temeiul juridic al programului „Europa creativă”, singurul program al Uniunii Europene destinat în mod specific sprijinirii culturii, oferă totuși o definiție deschisă a sectoarelor culturale și creative.

Temeiurile competenței UE în domeniul culturii

În preambulul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE) apare formularea: „inspirându-se din moștenirea culturală, religioasă și umanistă a Europei”. În tratatul menționat se mai amintește faptul că unul dintre obiectivele Uniunii Europene este să „respecte bogăția diversității sale culturale și lingvistice și să vegheze la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european” (articolul 3 din TUE). Mai mult, în conformitate cu articolul 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în domeniul culturii, Uniunea este competentă „să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii statelor membre”.

Sprijinirea sectoarelor culturale și creative

Întrucât fiecare stat membru al UE este responsabil de propriile politici privind sectorul cultural, rolul Comisiei Europene este de a contribui la abordarea provocărilor comune. Printre acestea se numără impactul tehnologiilor digitale, modelele de guvernanță culturală în schimbare și nevoia de a sprijini inovarea în sectoarele culturale și creative.

Comisia desfășoară acțiuni în conformitate cu documentele strategice privind cooperarea culturală, precum și cu propriile sale priorități, stabilite pentru fiecare mandat al Comisiei.

Comisia lucrează la o serie de teme-cheie pentru a se asigura că rolul social și economic al culturii este luat în calcul în procesul mai amplu de elaborare a politicilor și în acțiunile UE. De asemenea, se asigură că natura complexă a sectoarelor culturale și creative se reflectă în legislația UE relevantă.

În plus, Comisia ajută statele membre să atenueze efectele negative ale crizelor și ale oricăror provocări pentru care un răspuns european coordonat s-ar putea dovedi benefic.

Comisia și cultura – conducere și servicii responsabile

Mariya Gabriel este actualul comisar responsabil pentru sectoarele culturale și creative. Mandatul său include punerea în aplicare integrală a Noii agende europene pentru cultură, precum și promovarea sectoarelor creative și a programului „Europa creativă”. În portofoliul său sunt incluse, de asemenea, inovarea, cercetarea, educația și tineretul.

Departamentul Comisiei cu atribuții în domeniul culturii este Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (DG EAC). DG EAC promovează acțiunile la nivelul UE în acest domeniu, care acoperă sectoarele culturale și creative, inclusiv patrimoniul cultural, elaborează politici bazate pe datele și dovezile colectate și gestionează programul UE dedicat culturii - programul „Europa creativă”.

Alte departamente ale Comisiei care se ocupă de aspecte legate de sectoarele culturale și creative:

Aspectele legate de cultură sunt, de asemenea, abordate în mai multe alte politici și programe gestionate de alte servicii ale Comisiei, cum ar fi ocuparea forței de muncă sau dezvoltarea locală și regională.