Skip to main content

Culture and Creativity

Možnosti financování kulturního dědictví

financování kulturního dědictví


Kulturní dědictví podporuje několik programů financování EU spadajících do současného víceletého finančního rámce, tzn. víceletého rozpočtu EU na období let 2014 až 2020.

Mezi členskými státy, Evropskou komisí a Evropským parlamentem probíhají jednání o nadcházejícím víceletém finančním rámci na období 2021–2027.
Aktuální informace o návrzích Komise najdete zde: rozpočet EU pro budoucnost.

Evropská komise provedla mapování, jehož cílem bylo pomoci lidem porozumět politikám, programům a činnostem v oblasti kulturního dědictví v Evropské unii a získat k nim přístup.

Přečtěte si výsledky mapování [pdf]

Aktuální výzvy

Otevřené výzvy najdete na portálu pro financování a nabídková řízení.

Kulturní dědictví podporuje několik evropských programů, které ukazují, jak může být kultura mnohostranná a propojená s několika dalšími odvětvími.

Kreativní Evropa

Program Kreativní Evropa je hlavním zdrojem finančních prostředků EU pro odvětví kultury. Program podporuje tvorbu politik prováděnou v rámci pracovních plánů Rady pro kulturu. Nový program Kreativní Evropa bude podporovat politickou činnost v oblasti kultury od roku 2021.

Další informace o programu Kreativní Evropa

Výzvy v rámci programu Kreativní Evropa

Program Erasmus+

Program Erasmus+ (2014–2020) podporuje dovednosti a zaměstnatelnost prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Hlavní příležitosti související s odvětvím kulturního dědictví přináší klíčová akce 2 programu Erasmus+: Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů.

Tyto příležitosti se vyskytují v následujících oblastech:

 • strategická partnerství
 • budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • projekty budování kapacit v oblasti mládeže
 • znalostní aliance
 • aliance pro dovednosti v rámci odvětví

Během Evropského roku kulturního dědictví bylo z programu Erasmus+ přiděleno téměř 92 milionů eur 965 projektům spolupráce a mobility zabývajícím se kulturním dědictvím.

Další informace o výsledcích projektů Erasmus+ v oblasti kulturního dědictví najdete na platformě s výsledky projektů Erasmus+.

Další projekty v rámci programu Erasmus+ v oblasti kulturního dědictví a jejich výsledků uvádí publikace „Erasmus+: Enriching our cultural heritage“ (Obohacení našeho kulturního dědictví).

Horizont 2020

Evropská unie podporuje výzkum kulturního dědictví prostřednictvím svých výzkumných programů. Horizont 2020 je rámcovým programem EU pro výzkum a inovace a jeho rozpočet v současnosti činí 80 miliard eur.
Tento program na podporu výzkumu souvisejícího s dědictvím má tři pilíře:

 • vynikající věda
 • vedoucí postavení v průmyslu
 • společenské výzvy

Podrobnější informace o programu Horizont 2020 na podporu výzkumu v oblasti kultury a kulturního dědictví

Příštím rámcovým programem pro výzkum a inovace bude Horizont Evropa. Podpora kulturního dědictví spadá do klastru 2 druhého pilíře „Kultura, tvořivost a společnost podporující začlenění“.

Výzkumné a inovační činnosti v tomto klastru se mimo jiné zaměří na „zlepšení ochrany, posílení, zachování a účinnější obnovu evropského kulturního dědictví“.

Přečtěte si více informací o programu Horizont Evropa a klastru 2.

Evropa pro občany

Program Evropa pro občany pomáhá občanům lépe porozumět EU, její historii a rozmanitosti. Rovněž občany vyzývá, aby se zapojili do demokratických procesů na úrovni EU.

Důležitá část tohoto programu se zaměřuje na připomínání událostí: uchovává vzpomínky na to, co jsme prožili, v živé paměti, abychom byli schopni překonat minulost a budovat budoucnost. Toto úsilí přímo souvisí s kulturním dědictvím a historií.

Projekty partnerství měst zahrnují rovněž činnosti související s kulturním dědictvím spolu s podporou účasti občanů a zapojení na úrovni EU.

Evropské strukturální a investiční fondy (fondy ESI)

Evropská komise a členské státy společně spravují evropské strukturální a investiční fondy (fondy ESI). Tyto fondy investují do vytváření pracovních míst a také do udržitelného a zdravého evropského hospodářství a životního prostředí.

Strukturální a investiční fondy se zaměřují na pět hlavních oblastí:

 1. výzkum a inovace
 2. digitální technologie
 3. podpora nízkouhlíkové ekonomiky
 4. udržitelné řízení přírodních zdrojů
 5. malé podniky

Členské státy mohou tyto fondy rovněž využít k podpoře kultury a tvořivosti s cílem vytvářet pracovní místa a růst.

Další informace o tomto politickém tématu

Kulturní dědictví podporují mnoho evropských strukturálních a investičních fondů, některé z nich se však tomuto tématu věnují ve větší míře.

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Místní a regionální orgány odpovědné za ochranu a podporu kulturního dědictví mohou využívat významné podpory z EFRR.

V rámci EFRR je vyčleněno přibližně 4,7 miliardy eur na vytvoření lokálních pracovních míst tam, kde se kulturní dědictví nachází, a přilákání návštěvníků do konkrétních měst a lokalit.

Další informace o těchto možnostech financování

Přečtěte si podrobnější informace o významných projektech.

Evropská územní spolupráce (Interreg)

Série programů v oblasti Interreg se zaměřuje na stimulaci spolupráce mezi regiony v EU i mimo ni. Kulturní dědictví patří mezi nejoblíbenější témata.

Několik příkladů projektů Interreg souvisejících s kulturou najdete v elektronické knize „Connecting Cultures, Connected Citizens“ (Propojování kultur, propojení občané) zveřejněné u příležitosti Evropského roku kulturního dědictví 2018.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.