Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturní a kreativní odvětví

Do kulturního a kreativního odvětví se zahrnují všechny obory, jež jsou založeny na kulturních hodnotách nebo na uměleckých a jiných individuálních či kolektivních kreativních projevech a jsou vymezeny v právním základu programu Kreativní Evropa.

Podpora těchto odvětví je založena na údajích zpracovaných Eurostatem, který je součástí sítě evropského statistického systému v oblasti kultury, a jeho činnosti v oblasti podpory koordinace harmonizace statistik týkajících se kulturního a kreativního odvětví (například prostřednictvím přezkumu typologií ukazatelů a terminologie, komunikace skrze ukazatele a významu pro tvorbu politiky).

Kulturní a kreativní odvětví naproti tomu úzce souvisí s dalšími fázemi hodnotového řetězce, včetně fází vzniku a šíření průmyslových a výrobních činností.

Význam kulturního a kreativního odvětví

Kulturní a kreativní odvětví je důležité pro zajištění trvalého rozvoje společnosti a tvoří jádro kreativního hospodářství. Díky tomu, že jsou tato odvětví založena na znalostech a na individuální kreativitě a talentu, vytvářejí značné ekonomické bohatství. Ještě důležitější je, že jsou zásadní pro společný smysl pro evropskou identitu, kulturu a hodnoty. Z ekonomického hlediska vykazují nadprůměrný růst a vytvářejí pracovní místa – zejména pro mladé lidi – a zároveň posilují sociální soudržnost.

Podpora kulturního a kreativního odvětví: Program Kreativní Evropa

Program Kreativní Evropa se skládá z dílčích programů KULTURA a MEDIA (audiovizuální) a meziodvětvové složky.

Program Kreativní Evropa podporuje přeshraniční spolupráci a budování sítí ve všech oborech kulturního a kreativního odvětví a spolufinancuje důležité platformy a sítě.

Pro účely přípravy programového návrhu pro nadcházející program Kreativní Evropa 2021–2027 konzultovala Komise celou řadu zúčastněných stran a odborníků z členských států. Tyto konzultace se konaly souběžně s průběžným vyhodnocováním programu Kreativní Evropa 2014–2020 a na základě obou těchto postupů byl učiněn závěr, že současný program dostatečně neřeší potřeby některých odvětví.

Záměrem návrhu programu Kreativní Evropa 2021–2027 je odstranit tyto nedostatky zahrnutím nové specifické odvětvové podpory oblastí jako:

Tato odvětvová opatření se zaměří na budování kapacit, profesionalizaci a rozvoj talentů, sběr údajů pro lepší porozumění těmto odvětvím a také na vývozní příležitosti. Budou vycházet z opatření a projektů EU prováděných v posledních letech, jako je iniciativa Hudba hýbe Evropou, a budou je doplňovat.

Inovace, podnikání a finance

Tématy podnikání a inovací, která mají pro kulturní a kreativní odvětví a průmysl velký význam, se podrobně zabývali odborníci z členských států. Výsledky jejich činnosti uvádí například zpráva OMK „Úloha veřejných politik v rámci rozvoje podnikatelského a inovačního potenciálu kulturních a kreativních odvětví“ a v podrobném Přehledu souvisejících politik a studií EU.

Odborníci z členských států se také věnovali dalšímu neméně důležitému tématu, kterým je přístup k financování. Zjištění, ke kterým dospěli zahrnuje zpráva OMK o přístupu k financování „Směrem k efektivnějším finančním ekosystémům“.

V lednu 2020 uspořádal politický projekt FLIP („Finanční prostředky, učení, inovace a patentování“) pro kulturní a kreativní odvětví společně s Komisí a odborníky z členských států konferenci s cílem podrobněji zhodnotit výsledky dosažené v oblasti financí, inovací a dalších témat, která mají význam pro kulturní a kreativní odvětví.

Kromě těchto konkrétních iniciativ existuje řada evropských režimů podpory pro toto odvětví a průmysl, které řeší uvedené problémy:

Sítě v oblasti kulturního a kreativního odvětví na evropské úrovni

Tvorbu kulturní politiky založené na důkazech podporuje Evropská komise a Eurostat vypracováváním kulturních statistik a dalších příslušných studií.