Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Pravomoci EU v oblasti kultury

Co dělá EU pro kulturu na základě smluv a odpovědné útvary v rámci Evropské komise.

Žádný ze zakládajících dokumentů Evropské unie nenabízí přesnou a restriktivní definici kultury a ponechává na uvážení členských států a jednotlivců, aby ji definovali na základě svého národního, místního a individuálního cítění. Právní základ programu Kreativní Evropa, jediného programu Evropské unie, který se konkrétně věnuje podpoře kultury, poskytuje otevřenou definici kulturního a kreativního odvětví.

Základy pravomoci EU v oblasti kultury

Smlouva o Evropské unii (SEU) se v úvodu odvolává na inspiraci „evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem“. Stanoví také, že jedním z cílů Evropské unie je „respektovat svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a […] dbát na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví“ (článek 3 SEU). Článek 6 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) nadto uznává, že EU má v oblasti kultury pravomoci „provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států“.

Podpora kulturního a kreativního odvětví

Za politiku v odvětví kultury jsou odpovědné jednotlivé členské státy EU. Úlohou Evropské komise je pomáhat při řešení společných výzev. Tyto výzvy zahrnují dopad digitálních technologií, měnící se modely správy kulturních záležitostí a potřebu podporovat inovace v kulturním a kreativním odvětví.

Komise provádí své činnosti v souladu se strategickými dokumenty o kulturní spolupráci a s vlastními prioritami stanovenými pro dané funkční období.

Komise pracuje na řadě klíčových témat, tak aby byla sociální a ekonomická role kultury uznávána v rámci širší tvorby politiky a činností EU. Rovněž dbá na to, aby se komplexní povaha kulturního a kreativního odvětví odrážela v příslušných právních předpisech EU.

Komise rovněž pomáhá členským státům zmírňovat nepříznivé účinky krizí a jakýchkoli problémů, při jejichž řešení by se koordinovaná reakce EU mohla ukázat jako prospěšná.

Komise a kultura – vedení a odpovědné útvary

Komisařkou odpovědnou za kulturní a kreativní odvětví je v současné době Marija Gabrielová. V rámci svého mandátu má za úkol zajistit úplné provádění Nové evropské agendy pro kulturu a podporovat kreativní odvětví a program Kreativní Evropa. Její portfolio zahrnuje rovněž inovace, výzkum, vzdělávání a mládež.

Útvarem Komise odpovědným za kulturu je Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC). GŘ EAC podporuje činnost v oblasti kultury na úrovni EU, která zahrnuje kulturní a kreativní odvětví, včetně kulturního dědictví, na základě shromážděných dat a důkazů vytváří příslušné politiky a řídí program EU pro kulturu – program Kreativní Evropa.

Dalšími útvary Komise, které se zabývají otázkami souvisejícími s kulturními a kreativními odvětvími, jsou

Problematice kultury se věnuje také několik dalších politik a programů spravovaných jinými útvary Komise, jako je zaměstnanost nebo místní a regionální rozvoj.