Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturni in ustvarjalni sektorji

Kulturni in ustvarjalni sektorji zajemajo vse sektorje, katerih dejavnosti temeljijo na kulturnih vrednotah ali umetniškem in individualnem ali skupinskem ustvarjalnem izražanju ter so opredeljeni v pravni podlagi programa Ustvarjalna Evropa.

Podpora tem sektorjem temelji na podatkih, ki jih je Eurostat pripravil kot del evropskega statističnega sistema (ESS)-net Culture ter na njegovem delu za nadaljnje usklajevanje statističnih podatkov o kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (npr. s pregledom tipologij kazalnikov in terminologije, komunikacije s kazalniki in pomembnosti za oblikovanje politik).

Kulturni in ustvarjalni sektorji vključujejo osredotočenost na poznejše faze vrednostne verige, vključno s fazami proizvodnje ter razširjanja industrijskih in proizvodnih postopkov.

Pomen kulturnih in ustvarjalnih sektorjev

Kulturni in ustvarjalni sektorji so pomembni za nadaljnji razvoj družb in so v središču ustvarjalne ekonomije. S poudarkom na znanju in na podlagi individualne ustvarjalnosti in talenta ustvarjajo pomembno gospodarsko bogastvo. Še pomembneje pa je, da so ključnega pomena za občutek skupne evropske identitete, kulture in vrednot. V gospodarskem smislu kažejo nadpovprečno rast in ustvarjajo delovna mesta – zlasti za mlade – hkrati pa krepijo socialno kohezijo.

Podpiranje kulturnih in ustvarjalnih sektorjev: program Ustvarjalna Evropa

Program Ustvarjalna Evropa sestavljata Ustvarjalna Evropa KULTURA in Ustvarjalna Evropa MEDIJI (avdiovizualni) ter medsektorski sklop.

Program Ustvarjalna Evropa podpira čezmejno sodelovanje in mrežne dejavnosti za vse kulturne in ustvarjalne sektorje ter sofinancira pomembne platforme in mreže.

Za pripravo predloga programa za naslednji program Ustvarjalna Evropa 2021–2027 se je Komisija posvetovala s številnimi deležniki in strokovnjaki iz držav članic. Ta posvetovanja so potekala vzporedno z vmesno oceno programa Ustvarjalna Evropa 2014–2020 in oboji so ugotovili, da potrebe nekaterih sektorjev v sedanjem programu niso dovolj obravnavane.

Namen predloga programa Ustvarjalna Evropa 2021–2027 je odpraviti te pomanjkljivosti z vključitvijo nove posebne sektorske podpore za področja, kot so:

Ti sektorski ukrepi se bodo osredotočili na krepitev zmogljivosti, profesionalizacijo in razvoj talentov, zbiranje podatkov za boljše razumevanje sektorjev in izvozne priložnosti. Nadgradili in dopolnili bodo ukrepe in projekte, ki jih vodi EU, v zadnjih letih pa so ti že bili izvedeni, na primer pobuda Glasba premika Evropo.

Inovacije, podjetništvo in finance

Podjetništvo in inovacije sta pomembni temi za kulturne in ustvarjalne sektorje. Te so podrobneje preučili strokovnjaki iz držav članic. Rezultate je mogoče najti na primer v poročilu delovne skupine za odprto metodo koordinacije o „vlogi javnih politik pri razvijanju podjetniškega in inovacijskega potenciala kulturnih in ustvarjalnih sektorjev“ ter v podrobnem pregledu povezanih politik in študij EU.

Dostop do financiranja za kulturne in ustvarjalne sektorje je enako pomembna tema, ki so jo strokovnjaki iz držav članic preučevali in vključili v ugotovitve poročila za odprto metodo koordinacije o dostopu do financiranja z naslovom „Učinkovitejšemu finančnemu ekosistemu naproti.“

Januarja 2020 je projekt politike FLIP („financiranje, učenje, inovacije in patentiranje za kulturni in ustvarjalni sektor za kulturne in ustvarjalne industrije“) skupaj s Komisijo in strokovnjaki iz držav članic organiziral konferenco, na kateri je podrobneje analiziral dosežke na področju financiranja, inovacij in drugih pomembnih tem za kulturne in ustvarjalne sektorje.

Poleg teh posebnih pobud obstajajo tudi številne evropske sheme podpore za sektor, ki obravnava ta vprašanja.

Omrežja na področjih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev na evropski ravni

Da bi podprla kulturne in ustvarjalne sektorje prek z dokazi podprtega oblikovanja politik, Evropska komisija in Eurostat delata na področju kulturne statistike in drugih ustreznih študij.