Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Pristojnosti EU na področju kulture

Kaj EU počne za kulturo na podlagi pogodb in pristojnih služb znotraj Evropske komisije.

Noben ustanovitveni akt Evropske unije ne predlaga stroge in ozke opredelitve, kaj je kultura, državam članicam in posameznikom je prepuščeno, da jo opredelijo na podlagi svoje nacionalne, lokalne in individualne občutljivosti. Pravna podlaga programa Ustvarjalna Evropa, edinega programa Evropske unije, ki je posebej namenjen podpori kulturi, kljub temu ponuja nedoločno opredelitev kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Razlogi za pristojnost EU na področju kulture

Uvod v Pogodbo o Evropski uniji (PEU) se nanaša na „zajemanje navdiha iz kulturne, verske in humanistične dediščine Evrope“. Določa tudi, da je eden od ciljev Evropske unije „spoštovati njeno bogato kulturno in jezikovno raznolikost ter skrbeti za varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine“ (člen 3 PEU). Poleg tega člen 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) priznava, da so pristojnosti EU na področju kulture „izvajanje ukrepov za podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic“.

Pomoč kulturnim in ustvarjalnim sektorjem

Ker so države članice EU odgovorne za svoje politike v kulturnem sektorju, je vloga Evropske komisije pomagati pri obravnavanju skupnih izzivov. Sem spadajo vpliv digitalnih tehnologij, spreminjajoči se modeli upravljanja na področju kulture ter potreba po podpori kulturnim in ustvarjalnim sektorjem pri inovacijah.

Komisija izvaja svoje ukrepe v skladu s strateškimi dokumenti o sodelovanju na področju kulture in s svojimi prednostnimi nalogami, določenimi za določen mandat Komisije.

Da bi Komisija zagotovila, da je socialna in gospodarska vloga kulture prepoznana v širšem oblikovanju politike in ukrepov EU, obravnava številne ključne teme. Zagotavlja tudi, da se zapletena narava kulturnih in ustvarjalnih sektorjev odraža v ustrezni zakonodaji EU.

Komisija državam članicam pomaga tudi pri ublažitvi škodljivih učinkov kriz in morebitnih izzivov, pri katerih se lahko izkaže, da bo usklajen odziv EU koristen.

Komisija in kultura – vodenje in odgovorne službe

Marija Gabriel je trenutna evropska komisarka, odgovorna za kulturne in ustvarjalne sektorje. Njen mandat je zagotoviti popolno izvajanje nove evropske agende za kulturo ter spodbujati ustvarjalne sektorje in program Ustvarjalna Evropa. Njen portfelj vključuje tudi inovacije, raziskave, izobraževanje in mladino.

Služba Komisije, pristojna za kulturo, je Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (GD EAC). GD EAC spodbuja ukrepe na ravni EU na tem področju, ki zajemajo kulturne in ustvarjalne sektorje, vključno s kulturno dediščino, razvija politike, ki temeljijo na zbranih podatkih in dokazih, ter upravlja kulturni program EU – program Ustvarjalna Evropa.

Nekatere druge službe Komisije, ki obravnavajo vprašanja, povezana s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji, so:

Vprašanja, povezana s kulturo, so obravnavana tudi v številnih drugih politikah in programih, ki jih upravljajo druge službe Komisije, na primer zaposlovanje ali lokalni in regionalni razvoj.