Skip to main content

Culture and Creativity

Možnosti financiranja kulturne dediščine

financiranje kulturne dediščine


Številni programi financiranja EU podpirajo kulturno dediščino v okviru veljavnega večletnega finančnega okvira, večletnega proračuna EU za obdobje med letoma 2014 in 2020.

Med državami članicami, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom potekajo pogajanja o prihajajočem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027.
Najnovejše informacije o predlogih Komisije: Proračun EU za prihodnost

Evropska komisija je pripravila pregled, da bi ljudem pomagala razumeti politike, programe in dejavnosti na področju kulturne dediščine v Evropski uniji in da bi imeli dostop do njih.

Ta pregled je na voljo tukaj [pdf].

Odprti razpisi

Odprti razpisi so na voljo na portalu za financiranje in javna naročila.

Številni evropski programi podpirajo kulturno dediščino in prikazujejo, kako je kulturo mogoče večplastno povezati z več drugimi sektorji.

Ustvarjalna Evropa

Program Ustvarjalna Evropa je glavni vir financiranja EU za kulturni sektor. Podpira dejavnosti politike v okviru delovnih načrtov Sveta za področje kulture. Novi program Ustvarjalna Evropa bo podpiral ukrepe politike na področju kulture od leta 2021.

Več informacij o programu Ustvarjalna Evropa.

Informacije o razpisih programa Ustvarjalna Evropa.

Erasmus+

Program Erasmus+ (2014–2020) izboljšuje znanja in spretnosti ter zaposljivost na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Glavne priložnosti, pomembne za sektor kulturne dediščine, zajema ključni ukrep 2 programa Erasmus+: sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks.

Priložnosti so na naslednjih področjih:

 • strateška partnerstva
 • krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja
 • projekti za krepitev zmogljivosti na področju mladine
 • koalicije znanja
 • zavezništva za panožna znanja in spretnosti

V evropskem letu kulturne dediščine je bilo iz programa Erasmus+ 965 projektom sodelovanja in mobilnosti, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino, dodeljenih skoraj 92 milijonov EUR.

Več informacij o rezultatih projektov Erasmus+ na področju kulturne dediščine je na voljo na platformi za rezultate projektov programa Erasmus+.

Več projektov programa Erasmus+ na področju kulturne dediščine in rezultatov najdete v publikaciji „Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Obzorje 2020

EU z raziskovalnimi programi podpira raziskovanje kulturne dediščine. Obzorje 2020 je okvirni program EU za raziskave in inovacije s proračunom, ki trenutno zanaša 80 milijard evrov.
Trije stebri programa, ki podpirajo raziskave v povezavi s kulturno dediščino so:

 • odlična znanost
 • vodilni položaj v industriji
 • družbeni izzivi

Več informacij o podpori raziskavam v okviru programa Obzorje 2020 na področju kulture in kulturne dediščine.

Naslednji okvirni program za raziskave in inovacije bo Obzorje Evropa. Promocija kulturne dediščine sodi v sklop 2 stebra 2 „kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba“.

Dejavnosti v zvezi z raziskavami in inovacijami v tem sklopu bodo med drugim usmerjene v „izboljšanje varovanja, spodbujana, in ohranjanja evropske kulturne dediščine ter njeno učinkovitejšo obnovo“.

Več informacij o programu Obzorje Evropa in sklopu 2.

Evropa za državljane

Program Evropa za državljane prispeva k razumevanju zgodovine in raznolikosti EU med državljani. Poleg tega tudi spodbuja ljudi, naj sodelujejo v demokratičnih procesih na ravni EU.

Pomemben del programa se osredotoča na spomin: ohranjanje spominov, da bomo lahko presegli preteklost in zgradili prihodnost. To prizadevanje je povezano s kulturno dediščino in zgodovino.

Projekti partnerstva med mesti prav tako zajemajo dejavnosti, povezane s kulturno dediščino, kar vključuje tudi spodbujanje državljanske udeležbe na ravni EU.

Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI)

Evropska komisija in države članice skupaj upravljajo evropske strukturne in investicijske sklade (sklade ESI). Ti skladi investirajo v ustvarjanje delovnih mest ter v trajnostno in zdravo evropsko gospodarstvo in okolje.

Strukturni in investicijski skladi se osredotočajo na pet glavnih področij:

 1. raziskave in inovacije
 2. digitalne tehnologije
 3. podpora nizkoogljičnemu gospodarstvu
 4. trajnostno upravljanje naravnih virov
 5. mala podjetja

Države članice lahko te sklade uporabijo tudi za podporo kulturi in ustvarjalnosti za ustvarjanje delovnih mest in rast.

Več informacij o tej politični temi.

Med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi, ki podpirajo kulturno dediščino, imajo nekateri skladi in pobude ključno vlogo pri podpori kulturne dediščine.

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Lokalni in regionalni organi, pristojni za varstvo in spodbujanje kulturne dediščine, lahko koristijo precejšnjo podporo iz sklada ESSR.

V okviru sklada ESSR je 4,7 milijarde evrov namenjenih ustvarjanju lokalnih delovnih mest na območjih kulturne dediščine ter privabljanju obiskovalcev v določena mesta in na določene lokacije.

Več informacij o teh možnostih financiranja.

Več informacij o vidnejših projektih.

Evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg)

Niz programov Interreg je namenjen spodbujanju sodelovanja med regijami v EU in zunaj nje. Kulturna dediščina je ena najbolj priljubljenih tem.

Nekaj primerov projektov programa Interreg, povezanih s kulturo, najdete v e-knjigi „Connecting Cultures, Connected Citizens“ (Povezovanje kultur, povezani državljani), objavljeni ob evropskem letu kulturne dediščine 2018.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.