Skip to main content

Culture and Creativity

Možnosti financovania kultúrneho dedičstva

financovanie kultúrneho dedičstva


Prostriedky na podporu kultúrneho dedičstva pochádzajú z viacerých programov financovania EÚ v rámci súčasného viacročného finančného rámca, čo je viacročný rozpočet EÚ na obdobie 2014 až 2020.

Medzi členskými štátmi, Európskou komisiou a Európskym parlamentom v súčasnosti prebiehajú rokovania o pripravovanom viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027.
Aktuálne informácie o návrhoch Komisie: rozpočet EÚ pre budúcnosť.

Európska komisia uskutočnila mapovanie s cieľom pomôcť ľuďom pochopiť politiky, programy a činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva v Európskej únii a získať k nim prístup.

Pozrite si výsledky tohto mapovania [pdf].

Otvorené výzvy

Otvorené výzvy nájdete na portáli financovania a ponúk.

Kultúrne dedičstvo podporuje viacero európskych programov, ktorých cieľom je ukázať rôznorodosť kultúry a jej previazanosť s množstvom ďalších odvetví.

Kreatívna Európa

Program Kreatívna Európa je hlavným zdrojom finančných prostriedkov EÚ pre odvetvie kultúry. Tento program podporuje politickú činnosť vykonávanú v súvislosti s pracovnými plánmi Rady v oblasti kultúry. Nový program Kreatívna Európa bude od roku 2021 podporovať politické opatrenia v oblasti kultúry.

Ďalšie informácie o programe Kreatívna Európa.

Výzvy nájdete v rámci programu Kreatívna Európa.

Program Erasmus+

Cieľom programu Erasmus+ (2014 – 2020) je zvyšovať kvalifikovanosť a zamestnateľnosť pomocou vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Hlavné možnosti týkajúce sa odvetvia kultúrneho dedičstva patria do kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+: spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov.

Ide o tieto oblasti:

 • strategické partnerstvá
 • budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania
 • projekty zamerané na budovanie kapacít v oblasti mládeže
 • znalostné aliancie
 • aliancie pre sektorové zručnosti

Počas Európskeho roka kultúrneho dedičstva sa v rámci programu Erasmus+ poskytlo takmer 92 miliónov EUR na 965 projektov spolupráce a mobility zameraných na kultúrne dedičstvo.

Ďalšie informácie o výsledkoch projektov programu Erasmus+ v oblasti kultúrneho dedičstva nájdete na platforme s výsledkami projektov programu Erasmus+.

Ďalšie projekty programu Erasmus+ v oblasti kultúrneho dedičstva a ich výsledky nájdete v publikácii s názvom Erasmus+: Enriching our cultural heritage (Erasmus+: Obohacovanie nášho kultúrneho dedičstva).

Horizont 2020

EÚ podporuje výskum v oblasti kultúrneho dedičstva prostredníctvom svojich výskumných programov. Horizont 2020 je rámcový program EÚ pre výskum a inováciu s aktuálnym rozpočtom 80 miliárd EUR.
Program na podporu výskumu v oblasti kultúrneho dedičstva stojí na troch pilieroch:

 • excelentná veda
 • vedúce postavenie priemyslu
 • spoločenské výzvy

Ďalšie informácie o podpore výskumu v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva z programu Horizont 2020.

Ďalším rámcovým programom pre výskum a inováciu bude Horizont Európa. Podpora kultúrneho dedičstva patrí do klastra 2 piliera 2 „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“.

Cieľom výskumných a inovačných činností v tomto klastri bude okrem iného „zlepšenie ochrany, zveľaďovania, zachovania a účinnejšej obnovy európskeho kultúrneho dedičstva“.

Ďalšie informácie o programe Horizont Európaklastri 2.

Európa pre občanov

Program „Európa pre občanov“ prispieva k tomu, aby obyvatelia lepšie pochopili EÚ, jej dejiny a rozmanitosť. Okrem toho motivuje ľudí, aby sa zapájali do demokratických procesov na úrovni EÚ.

Dôležitá časť programu sa zameriava na pamäť: zachovanie spomienok na minulosť v živej pamäti, aby sme túto minulosť mohli nechať za sebou a sústredili sa na budovanie budúcnosti. Toto úsilie súvisí s kultúrnym dedičstvom a dejinami.

Činnosti týkajúce sa kultúrneho dedičstva sa rozvíjajú aj v rámci projektov partnerských miest, popri presadzovaní občianskej účasti a angažovanosti na úrovni EÚ.

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) riadi Európska komisia spoločne s členskými štátmi. Tieto fondy investujú do vytvárania pracovných miest aj do udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva a prostredia.

Štrukturálne a investičné fondy sú zamerané na päť hlavných oblastí:

 1. výskum a inovácia
 2. digitálne technológie
 3. podpora nízkouhlíkového hospodárstva
 4. udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi
 5. malé podniky

Členské štáty môžu tieto finančné prostriedky využiť aj na podporu kultúry a tvorivosti s cieľom vytvoriť pracovné miesta a rast.

Ďalšie informácie o tejto téme politiky.

Niektoré fondy a iniciatívy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov zameraných na podporu kultúrneho dedičstva zohrávajú v podpore kultúrneho dedičstva kľúčovú úlohu.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Miestne a regionálne orgány, ktoré zodpovedajú za ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva, môžu získať značnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V EFRR sú na vytváranie pracovných príležitostí na miestnej úrovni v lokalitách kultúrneho dedičstva a na prilákanie návštevníkov do osobitých miest a lokalít vyčlenené prostriedky v približnej výške 4,7 miliardy EUR.

Ďalšie informácie o týchto možnostiach financovania.

Informácie o vybraných projektoch.

Európska územná spolupráca (Interreg)

Skupina programov v oblasti Interreg je zameraná na podnietenie spolupráce medzi regiónmi v EÚ aj mimo nej. Medzi najobľúbenejšie témy patrí kultúrne dedičstvo.

Príklady projektov Interreg v oblasti kultúry nájdete v e-knihe Connecting Cultures, Connected Citizens (Spájanie kultúr, spojení občania), ktorá vyšla pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.