Skip to main content

Culture and Creativity

Възможности за финансиране на културното наследство

културно наследство — финансиране


Няколко програми на ЕС за финансиране подкрепят културното наследство в рамките на текущия бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г.

Преговорите между държавите членки, Европейската комисия и Европейския парламент относно предстоящата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. са в ход.
Актуална информация за предложенията на Комисията: Бюджет на ЕС за бъдещето.

Европейската комисия изготви списък на политиките, програмите и дейностите в областта на културното наследство в Европейския съюз, за да помогне на хората да ги разберат и да получат достъп до тях.

Прочетете резултатите от това упражнение [pdf]

Текущи покани

Намерете отворени покани на портала за финансиране и обществени поръчки.

Няколко европейски програми подкрепят културното наследство, като показват как културата може да бъде многостранна и взаимосвързана с други сектори.

Творческа Европа

Програма „Творческа Европа“ е основният източник на финансиране от ЕС за сектора на културата. Програмата подкрепя политическата дейност, предприета в рамките на работните планове на Съвета в областта на културата. Нова програма „Творческа Европа“ ще подкрепя политическите действия в областта на културата от 2021 г. нататък.

Научете повече за програма „Творческа Европа“.

Намерете покани по програма „Творческа Европа“.

Еразъм+

Програма „Еразъм+“ (2014—2020 г.) повишава уменията и пригодността за заетост чрез образование, обучение, младеж и спорт. Основните възможности, свързани с културното наследство, са в рамките на ключово действие 2 от програмата: сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Те са в следните области:

 • стратегически партньорства
 • изграждане на капацитет в областта на висшето образование
 • проекти за изграждане на капацитет в областта на младежта
 • алианси на познанията
 • секторни алианси на уменията

По време на Европейската година на културното наследство по програма „Еразъм+“ бяха предоставени близо 92 милиона евро на 965 проекта за сътрудничество и мобилност, свързани с културното наследство.

Научете повече за резултатите от проектите по „Еразъм+“, свързани с културното наследство, на платформата за резултати от проекти по „Еразъм+“.

Намерете повече проекти по „Еразъм+“ в областта на културното наследство и резултатите от тях в публикацията Еразъм+ — обогатяване на нашето културно наследство.

Хоризонт 2020

ЕС подкрепя научните изследвания в областта на културното наследство чрез своите изследователски програми. „Хоризонт 2020“ е рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации с текущ бюджет от 80 милиарда евро.
Трите стълба на програмата в подкрепа на изследванията, свързани с наследството, са:

 • Върхови постижения в науката
 • Водещи позиции в промишлеността
 • Обществени предизвикателства

Научете повече за подкрепата по „Хоризонт 2020“ за научните изследвания в областта на културата и културното наследство.

Следващата рамкова програма за научни изследвания и иновации ще бъде „Хоризонт Европа“. Популяризирането на културното наследство попада в обхвата на клъстер 2 от стълб 2 „Култура, творчество и приобщаващо общество“.

Дейностите по научни изследвания и иновации в този клъстер ще бъдат насочени между другото към „подобряване на опазването, укрепването, съхраняването и по-ефикасното възстановяване на европейското културно наследство“.

Научете повече за Хоризонт Европа и клъстер 2.

Европа за гражданите

Програма „Европа за гражданите“ допринася за по-добро разбиране на историята и многообразието на ЕС от тяхна страна. Програмата също така насърчава хората да участват в демократичните процеси на равнище ЕС.

Важна част от програмата е съсредоточена върху паметта — да пазим спомените за миналото живи означава да можем да оставим миналото назад и да градим бъдещето. Тези усилия са свързани с културното наследство и историята.

Проектите за побратимяване на градове също обхващат дейности, свързани с културното наследство, както и с насърчаването на гражданското участие и ангажираността на равнището на Съюза.

Европейски структурни и инвестиционни фондове

Европейската комисия и държавите членки управляват съвместно европейските структурни и инвестиционни фондове. По линия на тези фондове се инвестира в създаването на работни места и в поддържането на устойчива и здравословна европейска икономика и околна среда.

Средствата по структурните и инвестиционните фондове са съсредоточени в 5 основни области:

 1. научни изследвания и иновации
 2. цифрови технологии
 3. подпомагане на нисковъглеродната икономика
 4. устойчиво управление на природните ресурси
 5. малки предприятия.

Държавите членки могат също така да използват средствата за подпомагане на културата и творчеството с цел създаване на работни места и растеж.

Научете повече за тази тема на политиката.

Някои структурни и инвестиционни фондове и инициативи играят решаваща роля за подкрепата на културното наследство.

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Местните и регионалните власти, отговарящи за опазването и популяризирането на културното наследство, получават значителна подкрепа от ЕФРР.

По линия на ЕФРР са отпуснати около 4,7 милиарда евро за създаване на местни работни места в обектите на културното наследство и за привличане на посетители в конкретните дестинации.

Научете повече за тези възможности за финансиране.

Научете повече за проектите на фокус.

Европейско териториално сътрудничество (Interreg)

Поредицата от програми по Interreg има за цел да се стимулира сътрудничеството между регионите в ЕС и извън него. Културното наследство е сред най-популярните теми.

Открийте примери за свързани с културата проекти по Interreg в електронната книга „Свързване на културите за свързаност между гражданите, публикувана по случай Европейската година на културното наследство 2018.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.