Skip to main content

Culture and Creativity

Културни и творчески сектори

Културните и творческите индустрии включват всички сектори, чиято дейност се основава на културни ценности или други индивидуални или колективни творчески форми на изразяване, както са определени в правното основание на програмата „Творческа Европа“.

Подкрепата за тези сектори се основава на данни от Евростат в рамките на мрежата ЕSSnet в областта на културата и работата на статистическата служба за по-нататъшно координиране и хармонизиране на статистическите данни за културните и творческите индустрии (по-специално преразглеждането на типологиите и терминологията на показателите, комуникацията посредством показатели и целесъобразността на показателите с оглед на създаването на политики).

От друга страна, културните и творческите индустрии поставят акцент върху по-нататъшните етапи от веригата за създаване на стойност, включително етапите на производство и разпространение на промишлените и производствените дейности.

Значението на културните и творческите индустрии

Културните и творческите индустрии са важни за осигуряване на непрекъснатото развитие на обществата и са в основата на творческата икономика. Те генерират значително икономическо богатство и се основават на знанията, индивидуалните творчески способности и таланти. Още по-важно е, че те са от решаващо значение за споделеното чувство за европейска идентичност, култура и ценности. От икономическа гледна точка тези индустрии регистрират растеж над средния и създават работни места — особено за младите хора — като същевременно водят до укрепване на социалното сближаване.

Подкрепа за културните и творческите индустрии: програма „Творческа Европа“

Програмата „Творческа Европа“ включва подпрограмите КУЛТУРА и МЕДИА (аудио-визуален сектор), както и междусекторно направление.

Чрез „Творческа Европа“ се подкрепят трансграничното сътрудничество и дейностите за изграждане на мрежи за всички културни и творчески индустрии и се съфинансират важни платформи и мрежи.

За да подготви предложението за предстоящата програма „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г., Комисията проведе консултации с широк кръг заинтересовани страни и експерти от държавите членки. Тези консултации бяха проведени успоредно с междинната оценка на програмата „Творческа Европа“ за периода 2014—2020 г., като и в двата случая резултатите показаха, че нуждите на някои сектори не са взети предвид в достатъчна степен в настоящата програма.

Предложението за програма „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г. има за цел да бъдат отстранени тези недостатъци, като се включи нова специфична секторна подкрепа в области като:

Тези секторни действия ще бъдат насочени към изграждане на капацитет, професионализация и развитие на талантите, събиране на данни с цел по-добро разбиране на секторите, както и към намиране на възможности за износ. Те ще се основават на ръководените от ЕС действия и проекти, реализирани през последните години, като проекта Music Moves Europe, и ще ги допълват.

Иновации, предприемачество и финанси

Предприемачеството и иновациите са важни теми за културните и творческите индустрии. Тези теми се разглеждат по-подробно от експерти от държавите членки. Резултатите могат да бъдат намерени, например, в доклада по отворения метод на координация „Ролята на публичните политики за развитието на предприемаческия и иновативния потенциал на секторите на културата и творчеството“ и в подробния преглед на съответните политики и проучвания на ЕС.

Достъпът до финансиране за културните и творческите индустрии е също толкова важна тема, анализирана от експертите от държавите членки и включена в техните заключения в доклада по отворения метод на координация относно достъпа до финансиране „Към по-ефективни финансови екосистеми“.

През януари 2020 г. авторите на проекта FLIP (в рамките на политиката) (Финансиране, учене, иновации и патентоване) за културните и творческите индустрии организираха съвместно с Комисията и експерти от страните членки конференция, на която бяха анализирани подробно постиженията по отношение на финансирането, иновациите и други важни теми за културните и творческите индустрии.

Освен тези конкретни инициативи съществуват различни европейски схеми за подпомагане на сектора.

Мрежи в областта на културните и творческите индустрии на европейско равнище

За да се подкрепят културните и творческите индустрии чрез основано на факти изготвяне на политики, Европейската комисия и Евростат работят по статистически данни в областта на културата и други проучвания в тази област.