Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Компетенции на ЕС в областта на културата

Какво прави ЕС за културата въз основа на договорите и кои са отговорните за културата ведомства в Европейската комисия.

В нито един от учредителните документи на Европейския съюз не се предлага строго и ограничително определение на културата. Така държавите членки и отделните лица могат да дават свои определения въз основа на националните, местните и индивидуалните си разбирания. В правното основание на програмата „Творческа Европа“ — единствената програма на Европейския съюз, специално посветена на подкрепата на културата — все пак се предоставя широко определение на секторите на културата и творчеството.

Основание за компетенциите на ЕС в областта на културата

В уводната част на Договора за Европейския съюз (ДЕС) се споменава вдъхновението, почерпено от „културното, религиозното и хуманистичното наследство на Европа“. Уточнява се също така, че една от целите на Европейския съюз е да „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“ (член 3 от ДЕС). Освен това в член 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се посочва, че Съюзът разполага с компетенции в областта на културата „да предприема действия за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки“.

Подпомагане на секторите на културата и творчеството

Тъй като отделните държави от ЕС отговарят за своите собствени политики в сектора на културата, ролята на Европейската комисия е да помага за справяне с общите предизвикателства. Сред тях са въздействието на цифровите технологии, променящите се модели на управление на културата и необходимостта от подкрепа за иновациите в секторите на културата и творчеството.

Комисията осъществява своите действия въз основа на стратегическите документи относно сътрудничеството в областта на културата, както и със своите приоритети, определени за съответния мандат.

За да гарантира признаването на социалната и икономическата роля на културата при изготвяне на политиките и действията на ЕС, Комисията работи по редица основни теми. Тя също така следи за отразяването на сложния характер на секторите на културата и творчеството в съответното законодателство на ЕС.

Комисията също такапомага на държавите от ЕС да смекчат неблагоприятните последици от кризи и предизвикателства, при които координирана реакция на равнището на Съюза може да се окаже полезна.

Комисията и културата — ръководство и отговорни служби

Комисар по въпросите на творчеството и културата в настоящата Комисия е Мария Габриел. Нейният мандат е да осигури цялостното изпълнение на новата европейска програма за култура и да насърчава творческите индустрии и да популяризира програма „Творческа Европа“. В нейния ресор влизат също така иновациите, научните изследвания, образованието и младежта.

Ведомството на Комисията, отговарящо за културата е генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“. ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ насърчава действията на равнище ЕС в областта на творчеството и културата, включително културното наследство, разработва политики въз основа на събрани данни и управлява програмата на ЕС за култура Творческа Европа.

Други ведомства на Комисията, работещи по въпроси, свързани с творчеството и културата, са:

Въпросите, свързани с културата, са обхванати и от няколко други политики и програми, управлявани от ведомства на Комисията, например в областта на заетостта или местното и регионалното развитие.