Skip to main content

Culture and Creativity

Finansieringsmuligheder for kulturarv

finansiering af kulturarv


Flere af EU's finansieringsprogrammer støtter kulturarven under den nuværende flerårige finansielle ramme, som er EU's flerårige budget for perioden 2014-2020.

Der er forhandlinger i gang mellem medlemslandene, Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet om den kommende flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027.
Find aktuelle oplysninger om Europa-Kommissionens forslag: Det fremtidige EU-budget.

Europa-Kommissionen gennemførte en kortlægningsøvelse for at hjælpe folk med at forstå og få adgang til politikker, programmer og aktiviteter vedrørende kulturarv i EU.

Læs resultaterne af denne øvelse [pdf]

Åbne indkaldelser af forslag

Find åbne indkaldelser på Funding and Tenders Portal.

Flere europæiske programmer støtter kulturarven og viser, hvordan kultur kan være mangesidet og forbundet med flere andre sektorer.

Et Kreativt Europa

Programmet Et Kreativt Europa er den vigtigste kilde til EU-finansiering af kultursektoren. Programmet støtter det politiske arbejde, der udføres i henhold til Rådets arbejdsplaner på kulturområdet. Et nyt Et Kreativt Europa-program skal støtte politiske tiltag på kulturområdet fra 2021.

Læs mere om programmet Et Kreativt Europa.

Find indkaldelser i programmet Et Kreativt Europa.

Erasmus+

Erasmus+-programmet (2014-2020) øger færdigheder og beskæftigelsesegnethed gennem uddannelse, ungdom og idræt. De vigtigste muligheder, der er relevante for kulturarvssektoren, findes under nøgleaktion 2 i Erasmus+-programmet: Samarbejde for innovation og udveksling af god praksis.

Det drejer sig om følgende områder

 • Strategiske partnerskaber
 • kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse
 • kapacitetsopbygningsprojekter på ungdomsområdet
 • videnalliancer
 • sektorspecifikke alliancer

I løbet af det europæiske år for kulturarv tildelte Erasmus+ næsten 92 mio. euro til 965 samarbejds- og mobilitetsprojekter vedrørende kulturarv.

Læs mere om resultaterne af Erasmus+-projekter vedrørende kulturarv på Erasmus+-projektresultatplatformen.

Find flere Erasmus+-projekter om kulturarv og resultaterne heraf i publikationen "Erasmus+: Enriching our cultural heritage".

Horisont 2020

EU støtter forskning i kulturarv gennem sine forskningsprogrammer. Horisont 2020 er EU's rammeprogram for forskning og innovation med et aktuelt budget på 80 mia. EUR.
Programmet støtter kulturarvsrelateret forskning på tre områder:

 • Videnskabelig topkvalitet
 • Industrielt lederskab
 • Samfundsmæssige udfordringer

Læs mere om Horisont 2020, der støtter forskning i kultur og kulturarv.

Det næste rammeprogram for forskning og innovation bliver Horisont Europa. Fremme af kulturarven falder ind under "Kultur, kreativitet og inkluderende samfund" (klynge 2 i programmets søjle 2).

Forsknings- og innovationsaktiviteter i denne klynge vil bl.a. gå ud på at blive bedre til at beskytte, løfte, bevare og genoprette den europæiske kulturarv.

Læs mere om Horisont Europa og klynge 2 .

Europa for borgerne

Programmet "Europa for Borgerne" bidrager til borgernes forståelse af EU, dets historie og mangfoldighed. Det tilskynder også folk til at deltage i demokratiske processer på EU-plan.

En vigtig del af programmet fokuserer på historiebevidsthed: at holde fortidens erindringer i live, så vi er i stand til at bevæge os ud over denne fortid og skabe fremtiden. Denne indsats er knyttet til kulturarv og historie.

Venskabsbyprojekter omfatter også aktiviteter vedrørende kulturarv sammen med fremme af aktivt medborgerskab og engagement på EU-plan.

De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF)

Kommissionen og medlemslandene forvalter i fællesskab de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF). Disse fonde investerer i jobskabelse samt en bæredygtig og sund europæisk økonomi og miljø.

Struktur- og investeringsfondene fokuserer på fem hovedområder

 1. forskning og innovation
 2. digital teknologi
 3. støtte til lavemissionsøkonomien
 4. bæredygtig forvaltning af naturressourcerne
 5. små virksomheder

Medlemsstaterne kan også anvende disse midler til at understøtte kultur og kreativitet med henblik på at skabe beskæftigelse og vækst.

Læs mere om dette politiske tema.

Blandt de europæiske struktur- og investeringsfonde, der støtter kulturarv, spiller visse fonde og initiativer en afgørende rolle i forbindelse med støtte til kulturarv.

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

De lokale og regionale myndigheder med ansvar for beskyttelse og fremme af kulturarven kan få betydelig støtte fra EFRU.

Der er afsat ca. 4,7 mia. euro under EFRU til at skabe lokale arbejdspladser på kulturarvssteder og tiltrække besøgende til de specifikke byer og steder.

Læs mere om disse finansieringsmuligheder.

Find ud af mere om udvalgte projekter.

Europæisk territorialt samarbejde (Interreg)

Rækken af Interreg-programmer har til formål at stimulere samarbejdet mellem regioner i og uden for EU. Kulturarv er blandt de mest populære emner.

Se nogle eksempler på kulturrelaterede Interreg-projekter i e-bogen "Connecting Cultures, Connected Citizens", der blev udgivet i anledning af det europæiske år for kulturarv i 2018.

Creative Europe

The Creative Europe programme is the main source of EU funding for the culture and creative sectors.

Erasmus+

The Erasmus+ programme focuses on mobility projects and virtual exchanges, on organisational cooperation and partnerships as well as support to policy cooperation at European Union level.

The programme is open to individuals and organisations from EU Member States, third countries associated to the programme and other partner countries.

During the European Year of Cultural Heritage (2018), Erasmus+ awarded close to €92 million to 965 cooperation and mobility projects that focus on cultural heritage.

Highlighted projects

HeritagePRO is an Erasmus+ project on sharing good practices in cultural heritage preservation.

You can explore this and more Erasmus+ projects on cultural heritage on the Erasmus+ project results platform, or download the publication “Erasmus+: Enriching our cultural heritage”.

Horizon Europe

Horizon Europe is the continuation of Horizon 2020 as the EU’s main research and innovation programme with a budget of €95.5 billion.

Download a factsheet with an overview of the budget

The programme is built on 3 pillars:

 1. Excellent Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

The promotion of cultural heritage falls under Cluster 2 of pillar 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. Research and Innovation activities in Cluster 2, among other objectives, aim to “improve protection, enhancement, conservation and more efficient restoration of European cultural heritage”.

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

The CERV Programme contributes to citizens' understanding of the European Union, its history and diversity. It also encourages people to take part in EU level democratic processes.

An important part of the programme focuses on remembrance: keeping the memories of the past alive so that we are able to learn from the past and build on this experience for a better future. Cultural heritage plays and important role in this effort.
One example of funded projects under CERV are Town-twinning projects. These encompass activities related to cultural heritage, together with the promotion of civic participation and engagement at the EU level.

 

Cohesion Fund and European Regional Development Fund

Cohesion Fund, European Regional Development Fund – and within this Interreg Europe – are the main funding sources for EU regional development.

Local and regional authorities in charge of protecting and promoting cultural heritage can benefit from significant support from the European Regional Development Fund.

Within a €226 billion budget for the European Regional Development Fund, included €9 billion for the Interreg programme, around €4.7 billion are allocated to create local jobs at heritage sites and attract visitors to the specific cities and locations.

Interreg Europe are a series of programmes that aim at stimulating cooperation between regions in and outside of the EU. Cultural heritage is among the most popular topics within Interreg Europe.