Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

EU's beføjelser på kulturområdet

EU's indsats på kulturområdet med udgangspunkt i traktaterne og de ansvarlige afdelinger under Kommissionen.

Ingen af EU's oprettelsesdokumenter giver en stringent definition af, hvad kultur er, og på den måde er det op til EU-landene og den enkelte person at definere begrebet ud fra nationale, lokale og individuelle opfattelser. Retsgrundlaget for programmet Et Kreativt Europa, som er EU's eneste program, der specifikt skal støtte kulturen, giver dog en åben definition af de kulturelle og kreative sektorer.

Baggrund for EU's kompetence på kulturområdet

I indledningen til Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) henvises der til at "lade sig inspirere af Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv". Det fastslås også, at et af målene med EU er at "respektere medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikre, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles" (artikel 3 i TEU). Derudover har EU ifølge artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kompetence til at "gennemføre tiltag for at understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes tiltag".

Støtte til de kulturelle og kreative sektorer

De enkelte EU-lande har ansvar for deres egen politik for kultursektoren, og Europa-Kommissionens rolle er at bidrage til en løsning af fælles udfordringer. Det kan være effekten af digitale teknologier, nye modeller for kulturforvaltning og behovet for at støtte innovation inden for de kulturelle og kreative sektorer.

Europa-Kommissionen gennemfører sine egne tiltag i henhold til de vedtagne strategier for kultursamarbejde og Europa-Kommissionens egne prioriteter, der er fastsat for dens embedsperiode.

For at sikre, at kulturens sociale og økonomiske rolle anerkendes i EU's brede politikområder og foranstaltninger, arbejder Europa-Kommissionen med en række hovedtemaer. Den sikrer ligeledes, at kompleksiteten i de kulturelle og kreative sektorer afspejles i den relevante EU-lovgivning.

Europa-Kommissionen hjælper også EU-landene med at afhjælpe de negative effekter af kriser og andre udfordringer, hvor en koordineret EU-indsats kan være fordelagtig.

Kommissionen og kulturen – lederskab og ansvarlige tjenester

Mariya Gabriel er i øjeblikket EU-kommissær med ansvar for de kulturelle og kreative sektorer. Hendes opgave er at sikre, at den nye europæiske kulturdagsorden bliver gennemført i fuldt omfang og for at støtte de kreative industrier og programmet Et Kreativt Europa. Hendes ansvarsområde dækker også innovation, forskning, uddannelse og unge.

Kommissionens afdeling med ansvar for kulturområdet er Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur (GD EAC). GD EAC fremmer indsatsen på EU-niveau inden for området og dækker de kulturelle og kreative sektorer, herunder kulturarv, udarbejder politik baseret på indsamlede data og evidens og forvalter EU's kulturprogram Et Kreativt Europa.

Nogle af Europa-Kommissionens øvrige afdelinger, som arbejder med emner, der har tilknytning til de kulturelle og kreative sektorer, er

Kulturområdet berøres også af mange andre politikområder og programmer, der forvaltes af andre afdelinger under Europa-Kommissionen, for eksempel beskæftigelse og lokal og regional udvikling.