Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Právomoci EÚ v oblasti kultúry

Čo robí EÚ pre kultúru na základe zmlúv a ktoré útvary sú za ňu v Európskej komisii zodpovedné.

V žiadnom zo zakladajúcich dokumentov Európskej únie sa neuvádza presné a reštriktívne vymedzenie kultúry – definujú ju členské štáty a jednotlivci na základe národného, miestneho a individuálneho cítenia. Právny základ programu Kreatívna Európa – jediného programu Európskej únie osobitne zameraného na podporu kultúry – však poskytuje otvorenú definíciu kultúrnych a kreatívnych sektorov.

Základ právomoci EÚ v oblasti kultúry

V preambule Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) sa spomína: „čerpajúc inšpiráciu z kultúrneho, náboženského a humanistického dedičstva Európy“. Takisto sa tam uvádza jeden z cieľov Európskej únie, že „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“ (článok 3 ZEÚ). Okrem toho, v článku 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uznáva, že EÚ má v oblasti kultúry právomoc „vykonávať činnosti na podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti členských štátov“.

Pomoc kultúrnym a kreatívnym sektorom

Keďže za svoje politiky v oblasti kultúry sú zodpovedné jednotlivé členské štáty EÚ, úlohou Európskej komisie je pomáhať pri riešení spoločných výziev. Patrí sem vplyv digitálnych technológií, meniace sa modely správy kultúry a potreba podporovať inováciu v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.

Komisia vykonáva svoje činnosti v súlade so strategickými dokumentmi o kultúrnej spolupráci, ako aj s vlastnými prioritami stanovenými pre dané funkčné obdobie Komisie.

Aby sa sociálna a hospodárska rola kultúry zohľadnila pri všeobecnej tvorbe politík a opatrení EÚ, Komisia pracuje na viacerých kľúčových témach. Takisto zabezpečuje, aby sa komplexná povaha kultúrnych a kreatívnych sektorov zohľadnila v relevantnej legislatíve EÚ.

Komisia takisto pomáha členským štátom zmierňovať nepriaznivé vplyvy kríz a prípadných problémov, pri ktorých by sa koordinovaná reakcia EÚ mohla ukázať ako prospešná.

Komisia a kultúra – vedenie a zodpovedné útvary

V súčasnosti je komisárkou zodpovednou za kultúrne a kreatívne sektory Marija Gabrielová. Jej mandátom je zabezpečiť úplné vykonávanie Novej európskej stratégie pre kultúru a podporovať kreatívny priemysel a program Kreatívna Európa. Jej portfólio zahŕňa aj inovácie, výskum, vzdelávanie a mládež.

Útvarom Komisie zodpovedným za kultúru je Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (GR EAC). GR EAC podporuje opatrenia na úrovni EÚ v tejto oblasti, ktorá zahŕňa kultúrne a kreatívne sektory vrátane kultúrneho dedičstva, vypracúva politiky na základe zhromaždených údajov a skutočností a spravuje program EÚ v oblasti kultúry — program Kreatívna Európa.

Otázkami spojenými s kultúrnymi a kreatívnymi sektormi sa zaoberajú aj niektoré ďalšie útvary Komisie:

Kultúrna problematika je zahrnutá aj vo viacerých ďalších politikách a programoch, ktoré spravujú útvary Komisie zodpovedné za iné oblasti – napríklad zamestnanosť alebo miestny a regionálny rozvoj.