Skip to main content

Culture and Creativity

O programu Kreativna Europa

Kreativna Europa vodeći je program Europske komisije za potporu kulturi i audiovizualnom sektoru.

Slide

Proračun programa Kreativna Europa za razdoblje 2021. – 2027. iznosi 2,44 milijarde eura, a u prethodnom razdoblju (2014. – 2020.) na raspolaganju je bilo 1,47 milijardi eura. Iz programa Kreativna Europa ulaže se u djelovanja kojima se jača kulturna raznolikost te odgovara na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora.

Glavni su ciljevi programa:

  • čuvati, razvijati i promicati europsku kulturnu i jezičnu raznolikost i baštinu
  • povećati konkurentnost i gospodarski potencijal kulturnih i kreativnih sektora, posebno audiovizualnog sektora.

Novosti u programu doprinijet će oporavku tih sektora, pomažući im da postanu uključiviji, digitalniji i ekološki održiviji.

Program Kreativna Europa podijeljen je u tri potprograma:

Novosti u programu Kreativna Europa

Glavne su novosti programa:

  • veći fokus na transnacionalnom stvaralaštvu i na inovacijama
  • lakši pristup sredstvima zahvaljujući višim stopama sufinanciranja (više sredstava iz programa Kreativna Europa za projekte)
  • fokus na potpori suradnji na razini EU-a kako bi europski audiovizualni sektor postao konkurentniji u svijetu
  • program mobilnosti za umjetnike i kulturne djelatnike
  • djelovanja usmjerena na potrebe određenih kreativnih sektora, kao što su glazba, arhitektura i kulturna baština.

Pravo na financiranje

Program Kreativna Europa otvoren je kulturnim i kreativnim organizacijama iz država članica EU-a i trećih zemalja. Pod određenim uvjetima u programu također mogu sudjelovati zemlje Europskog gospodarskog prostora, zemlje kandidatkinje / potencijalne kandidatkinje i zemlje obuhvaćene europskom politikom susjedstva.

Više informacija o zemljama koje mogu sudjelovati u programu dostupno je ovdje, kao i u smjernicama svakog pojedinačnog poziva na podnošenje prijedloga.

Postupak prijave

Zainteresirane organizacije koje se žele prijaviti za financiranje mogu saznati više na pojedinačnim stranicama prethodno navedenih potprograma.

Detaljnije informacije o postupku prijave bit će pravodobno objavljene na internetskoj stranici Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu, kao i u odjeljku za pozive na podnošenje prijedloga. Prijaviteljima mogu pomoći i deskovi programa Kreativna Europa.

Tagged in:  Kreativna Europa