Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Nadležnosti EU-a u području kulture

Što EU čini za kulturu na temelju Ugovora i u okviru nadležnih odjela Europske komisije.

Ni u jednom od osnivačkih dokumenata Europske unije ne postoji stroga i restriktivna definicija kulture, a državama članicama i pojedincima ostavlja se diskrecijsko pravo da je definiraju prema nacionalnom, lokalnom i individualnom senzibilitetu. Pravna osnova programa Kreativna Europa, jedinog programa Europske unije za potporu kulturi, s druge strane pruža otvorenu definiciju kulturnog i kreativnog sektora.

Temelj za nadležnost EU-a u području kulture

U uvodu Ugovora o Europskoj uniji (UEU) navodi se da su njegovi autori „nadahnuti kulturnim, vjerskim i humanističkim nasljeđem Europe”. Također se navodi da je jedan od ciljeva Europske unije da „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe” (članak3. UEU-a). Isto tako, u članku 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) potvrđuje se da nadležnost EU-a u području kulture obuhvaća „poduzimanje djelovanja kojima se podupiru, koordiniraju ili dopunjuju djelovanja država članica”.

Pomoć za kulturni i kreativni sektor

Države članice EU-a odgovorne su za vlastite politike za kulturni sektor, a Europska komisija pomaže im svladati zajedničke izazove. Oni uključuju utjecaj digitalnih tehnologija, nove modele upravljanja u kulturi i potrebu za podupiranjem inovacija u kulturnom i kreativnom sektoru.

Komisija svoje aktivnosti provodi u skladu sa strateškim dokumentima o kulturnoj suradnji i vlastitim prioritetima utvrđenima za određeni mandat Komisije.

Kako bi se u oblikovanju politika i djelovanju EU-a općenito uzela u obzir socijalna i gospodarska uloga kulture, Komisija radi na nizu ključnih tema. Usto osigurava da se složena priroda kulturnog i kreativnog sektora odražava u relevantnom zakonodavstvu EU-a.

Povrh toga, Komisija pomaže državama članicama da ublaže negativne učinke kriza i svih izazova za koje bi se mogao pokazati korisnim koordinirani odgovor EU-a.

Komisija i kultura – vodstvo i nadležne službe

Mariya Gabriel povjerenica je za kulturni i kreativni sektor. Njezina je dužnost osigurati potpunu provedbu Nove europske agende za kulturu te promicati kreativne industrije i program Kreativna Europa. Osim toga, njezin portfelj uključuje inovacije, istraživanje, obrazovanje i mlade.

Služba Komisije nadležna za kulturu je Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu. Ona promiče djelovanje na razini EU-a u tom području, koje uključuje kulturni i kreativni sektor i kulturnu baštinu, razvija politike utemeljene na prikupljenim podacima i dokazima te upravlja programom EU-a za kulturu – programom Kreativna Europa.

Neke od drugih službi Komisije koje rade na pitanjima povezanima s kulturnim i kreativnim sektorom su:

Pitanja povezana s kulturom, kao što su zapošljavanje ili lokalni i regionalni razvoj, obuhvaćena su i nekim drugim politikama i programima kojima upravljaju druge službe Komisije.